PROTI un DARI!

ES_NAP.jpg
Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
 
Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome
 
Finansējums: Eiropas Sociālais fonda (85%) un valsts budžeta finansējums (15%) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros
 
Projekta mērķis:  motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
 
Pašvaldību un to stratēģisko partneru aktivitātes projektā:
 1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumi, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
 2. mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu izstrāde;
 3. mērķa grupas jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 
 
Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts: 
 1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
 2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
 3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
 4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
  - regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu:
- individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
- neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
- speciālistu konsultācijas,
- dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
- brīvprātīgā darba aktivitātes,
- iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
- ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
- iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.
 
Kopējais Jelgavai pieejamais finansējums: 333 174,60 EUR  
 
Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits: 213 jaunieši.
 
Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 8.jūlijs (sadarbības līguma noslēgšanas datums)  - 2018.gada 31.oktobris
 
 
TERMINI:
NEET jaunietis - jaunietis, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās.
Mērķa grupas jaunietis - jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.
Programmas vadītājs - persona, kurai ir augstākā izglītība, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura pārrauga darbu ar mērķa grupas jauniešiem konkrētajā pašvaldībā un nodrošina viņu iesaisti projektā.
Mērķa grupas jaunieša mentors - pilngadīga persona, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
Mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumi - darbību kopums, kas ietverts mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā un vērsts uz jauniešu prasmju attīstību. Atbalsta pasākumi var ietvert tādas aktivitātes kā neformālā un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).
Mērķa grupas jaunieša profilēšana - mērķa grupas jaunieša sākotnējā izpēte, kas ietver padziļinātu sociālpsiholoģisko un ekonomisko problēmu izpēti, jaunieša izglītības, darba, brīvā laika, sabiedriskās darbības, iepriekšējās pieredzes un esošo prasmju apzināšanu, personības izpēti, interešu un prasmju attīstības vajadzību apzināšanu un kas veikta atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām.
Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma - atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām veidots pasākumu kopums, kas piemērots konkrētam mērķa grupas jaunietim, ir balstīts uz mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātiem un vērsts uz viņa prasmju attīstību, lai sekmētu jaunieša iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, un iesaisti Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Individuālā pasākumu programma ir sekmīgi izpildīta, ja tās noslēgumā mērķa grupas jaunietis ir iesaistījies izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos vai nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
 

Projekta aktualitātes uz 06.01.2017.


Laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim projekta Nr.8.3.3.0/15/I/001 “PROTI un DARI!” ietvaros Jelgavas pilsētā veiktas sekojošas aktivitātes:
 • noslēgti darba līgumi ar 1 programmas vadītāju un 2 mentoriem;
 • noslēgts nomas līgums par telpu Dobeles ielā 62a, Jelgavā izmantošanu darbam ar jauniešiem projekta ietvaros;
 • projektā iesaistīti 5 jaunieši, veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses, iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus.  Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz viņa profilēšanas rezultātiem, izstrādāta individuālā pasākumu programma (IPP);
 • no 2016.gada 21.novembra 4 jauniešiem uzsākta IPP īstenošana, kuru plānotais īstenošanas laiks – 3 jauniešiem – 6 mēneši, 1 jaunietim – 4 mēneši. IPP īstenošanas laikā līdz 2016.gada 31.decembrim jauniešiem notikušas konsultācijas pie karjeras konsultanta, tiek sniegtas veselības veicināšanas speciālista konsultācijas. Lai jaunieši labāk iepazītu profesiju un darba tirgus pasauli, viņi tiek iepazīstināti ar dažādu arodu speciālistiem. Dažiem jauniešiem tiek sniegta logopēda un psihologa konsultācijas un nodarbības. Vairākiem mērķa grupas jauniešiem to individuālo pasākumu programmas īstenošanas ietvaros nepieciešami kanisterapijas pakalpojumi, kanisterapija paaugstina pašapziņu, attīsta empātiju. Jauniešiem tiek nodrošinātas arī mākslas un interešu izglītības nodarbības. Viena no būtiskām aktivitātēm ir arī fizisko aktivitāšu nodarbības.
 • Ar 2016.gada 29.novembra Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores rīkojumu Nr.356-ri Projekta īstenošanā iesaistīti stratēģiskie partneri, kas sniedz savu atbalstu mērķa grupas jauniešu apzināšanā un iesaistē, IPP īstenošanā - Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes: Kultūra, Jelgavas izglītības pārvalde, Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs, Sociālo lietu pārvalde, Sporta servisa centrs, Jelgavas pilsētas pašvaldības policija, izglītības iestādes - Jelgavas 1.internātpamatskola, bērnu un jauniešu centrs “Junda”, Jelgavas Amatu vidusskola, kā arī Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde.
 
Informāciju sagatavoja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tālr. 63005485