Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

1.png

Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

 

Lai īstenotu Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” tiek realizēts būvprojekts „Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”

 

Projekta mērķis:

Novērst transporta infrastruktūras pārrāvumu – šauro vietu un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam Jelgavas pilsētā, pārbūvējot Loka maģistrāli posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai.

 

Projekta darbības:

1.         Būvdarbi, t.sk.:

1.1.      Ceļa daļas pārbūve 4,64 km garumā;

1.2.      Pārvada pār dzelzceļu pārbūve;

1.3.      Gājēju un velosipēdu ceļu pārbūve un izbūve;

1.4.      Autobusu pieturu pārbūve;

1.5.      Lietus kanalizācijas tīklu pārbūve;

1.6.      Inženiertehnisko komunikāciju pārbūve (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

1.7.      Teritorijas labiekārtošana.

2.         Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

3.         Projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Projekta īstenošanas laiks:

 

Projekta plānotais ilgums: 37 mēneši – 2017.gada 7.decembra līdz 2021.gada 7.janvārim.

 

Projekta izmaksas:

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 19 599 484,55 - Kohēzijas fonda finansējums EUR 12 004 303, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 564 527,03 un pašvaldības finansējums EUR 7 030 654,52, t.sk. snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums EUR 791 643,00.

 

Projekta rezultāti:

Projekta ietvaros veikta Loka maģistrāles, posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, pārbūve 4,64 km garumā, uzlabojot esošā tranzīta un kravu transporta maršruta sasaisti ar TEN-T visaptverošā tīkla autotransporta infrastruktūru.

Viss projekta ietvaros pārbūvējamais Loka maģistrāles posms atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Projekta aktualitātes uz 19.06.2018.

 

Kohēzijas fonda līdzfinansētu projekta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” tiek realizēts būvprojekts „Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”

Jelgavas pilsētas domes iepirkuma komisija veikusi atklāta konkursa iepirkumu procedūru id.Nr.JPD2018/12/AK “Loka maģistrāles pārbūve” un 2018.gada 23.aprīlī pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesības piešķiršanu Personu apvienībai “RERE VIDE – HIDROSTATYBA”.

Iepirkuma komisijas lēmums tika apstrīdēts Iepirkumu uzraudzības birojā.

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB), izvērtējot sūdzību par iepirkuma rezultātiem par Loka maģistrāles rekonstrukciju no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai, 2018.gada 7.jūnijā uzdevis Jelgavas pašvaldības Iepirkumu komisijai 20 darbadienu laikā atkārtoti izvērtēt konkursā iesniegtos pieteikumus. Pašvaldības Iepirkumu komisija ir izskatījusi IUB lēmumu un pieprasījusi papildu dokumentāciju potenciālajam konkursa uzvarētājam, lai atkārtoti izvērtētu sagatavoto piedāvājumu un pieņemtu lēmumu.

 

 

Kontakti

Daina Traidase

Vecākā projektu vadītāja

Projektu vadības sektors

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63005490

E-Pasts: daina.traidase@dome.jelgava.lv