-5.9 °C, 3.1 m/s, 88.5 %

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība

Sociālās palīdzības pabalsti trūcīgām/maznodrošinātām mājsaimniecībām

Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas valstspilsētā

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

Mājokļa pabalsts

Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē

Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti

Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai

Pabalsts krīzes situācijā

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti

Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni

Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē

Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē

Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.-6. klases izglītojamajam

Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai

Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

Pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam

Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai

Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam

Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai

Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu

Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes

Apbedīšanas pabalsts

Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

Pabalsts ikmēnešu izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim, kurš sekmīgi turpina apgūt izglītību

Mājokļa pabalsts

Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai

Pabalsts apģērba iegādei

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

 Palīdzība audžuģimenēm

Pabalsts bērna uzturam

Pabalsts apģērba iegādei

Vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei

Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē

Pabalsts ēdināšanai profesionālās izglītības iestādē

Pabalsts ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

Pabalsts izglītības iestādes profesionālās ievirzes  programmas dalības maksas segšanai

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu

Atbalsta pasākumi vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā

Pabalsts mājokļa iekšējās vides pielāgošanai

Pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai

Pabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei

Atbalsts pacēlāja nodošanai personas lietošanā

Atbalsts pandusa (uzbrauktuves) izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā