18.5 °C, 3.5 m/s, 73.2 %

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts (turpmāk – GMI pabalsts)  – materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai. GMI pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. Garantētais minimālais ienākumu slieksnis tiek noteikts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Zemo ienākumu mājsaimniecība, kuras ienākumi ir zemāki par garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmeni un tai noteikta atbilstība trūcīgas mājsaimniecības statusam.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9)

Pieprasīšanas kanāli

E-pieteikums portālā Latvija.lv “Iesniegums Jelgavas sociālo lietu pārvaldei garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņemšanai”

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Piešķirto GMI pabalstu pārskaita uz iesniedzēja iesniegumā norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu  GMI pabalstu un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības pilngadīgajām  personām vēršas JSLP, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības visas pilngadīgās personas;
  • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus;
  • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par GMI pabalsta piešķiršanu un trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

JSLP sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA)  elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un dokumentos iekļautās ziņas. Iesniedzējs paraksta SOPA sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.

Lēmumu pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

Garantētā minimālā ienākuma pabalstu izmaksā reizi mēnesī. Pabalstu, izmaksā pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. GMI pabalstu saņem iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

GMI pabalsta atteikuma gadījumā, tiek sagatavots JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums. Lēmuma noraksts tiek nosūtīts iesniedzējam pa pastu.

Atgādinājums:

JSLP, ja nepieciešams, apseko iesnieguma iesniedzēja norādīto faktisko dzīvesvietu vai deklarēto dzīvesvietu un izvērtē iespēju sniegt atbilstošu atbalstu.

Mājsaimniecība vai mājsaimniecības persona nekvalificējas GMI pabalsta un trūcīgas mājsaimniecības statusa saņemšanai, ja mājsaimniecības ienākumi un materiālie resursi neatbilst normatīvajos aktos minētajam ienākumu slieksnim un materiālā stāvokļa līmenim.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (spēkā no 01.01.2021.);
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā.

JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115), tālrunis 63048914, 63007224; Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, vadītāja, tālrunis 63048907; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv