-4.4 °C, 0.9 m/s, 92.6 %

Sociālie pakalpojumi

Sociālie pakalpojumi

Sociālie pakalpojumi

Pakalpojums “Aprūpe mājās”

Pakalpojums “Drošības poga”

Pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Īslaicīgs pakalpojums sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām

Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Krīzes centra pakalpojums

Pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku lūguma

Dienas aprūpes centra pakalpojums

Specializētās darbnīcas pakalpojums

Grupu dzīvokļa pakalpojums

Naktspatversmes pakalpojums

Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums

Terapeitiskās spēles pakalpojums

Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums

Mūzikas terapijas pakalpojums

Montesori pakalpojums

Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojums

Kanisterapijas pakalpojums

Silto smilšu nodarbību pakalpojums

Hidroterapijas pakalpojums

Reitterapijas pakalpojums

Atelpas brīža pakalpojums

Aprūpes pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti

Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

Rehabilitācijas pakalpojumi – ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums

Rehabilitācijas pakalpojumi – ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi

Specializētā autotransporta pakalpojums

Higiēnas pakalpojums

Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā

Īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgai (līdzatkarīgai) personai

Uzvedības sociālās korekcijas programma

Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums

Ģimenes asistenta pakalpojums

Vasaras nometnes pakalpojums

Sociālā darba pakalpojums

Psihologa pakalpojums

Valsts sociālie pakalpojumi

Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti

Pavadoņa pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām – alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem – atkarīgai personai

Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušai pilngadīgai personai

Psihologa pakalpojums personai līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personai ar funkcionāliem traucējumiem, darbspējīgā vecumā vai pēc darbspējīga vecuma, kura strādā

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums komunistiskā režīma un nacistiskā režīma politiski represētai personai

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personai ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā