Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs

1iskb.jpg

Adrese: Institūta ielā 4, Jelgavā, LV-3004 1iskb

e-pasta adrese: jpsk-acvaldeka@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: http://jpskvaldeka.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029514

Direktors: 63023684

Direktora vietnieks izglītības jomā: 63029794

Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63021014

fakss 63029514

Izglītojamo skaits

1.-9.kl. 158

5 un 6 gadīgie 10

Aktīvās izglītības programmu licences

21015311 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
21015411 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
1015311 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
1015411 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
1015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

21015211 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem

Interešu izglītības programmas

Koris 1.-4.kl.

Ansamblis 5.-9.kl.

Lietišķās mākslas pulciņš 5.-9.kl.

Kokapstrāde 1.-9.kl.

Teātra pulciņš 1.-4.kl.

Skolas avīzīte 3.-7.kl.

Vides pētnieki 4.-.6.kl.

 

Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs” atbalsta personāla konsultācijas pedagogiem, izglītojamajiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem
Pieteikšanās konsultācijām pa tālruni 23274810

konsult_2020-04.jpg

 

Profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums

“Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana.” (8.st.)

“Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” (8.st.)

"Iekļaujošās izglītības sekmīga īstenošana izglītojamajiem ar dažādiem/vairākiem funkcionāliem traucējumiem”(12.st.)

"Izglītojamo ar kustību traucējumiem un stājas vājumu iekļaušana sporta nodarbībās pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādēs” (8.st.)

 

Profesionālās kompetences pilnveidei pieteikšanās pa tālruni 23274810, kontaktpersona direktores vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika.

 

Metodiskie atbalsta materiāli