Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā

11.png

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas – Jelgavas pilsētas domes – kapacitātes paaugstināšanu, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

Republikas pilsētu pašvaldības līdz ar deleģēšanas līgumu parakstīšanu kļuvušas par Eiropas Savienības fondu administrācijas sistēmas sastāvdaļu, un tām jānodrošina integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlase saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Projekta galvenās darbības:
  1. kvalitatīva integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases procesa nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā;
  2. projekta īstenošanas personāla – Jelgavas pilsētas pašvaldības integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas profesionālās kapacitātes paaugstināšana.

Projekta plānotie rezultāti:
  • darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē tehniskā palīdzība – 0,3 pilna laika slodzes;
  • Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas piedalījušās apmācībās – 4 personas.

Projekta plānotais finansējums: EUR  46 666,00, t.sk. EUR  39 666,10 (85%) – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un EUR  6 999,10 (15%) - valsts budžeta finansējums.

Projekta īstenošanas periods: no 2015.gada 29.decembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Informāciju sagatavoja:
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tālrunis 63005485