17.6 °C, 8.3 m/s, 78.5 %

Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā

Sākumlapa DokumentiProjekti2016.gadsIntegrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā
Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas – Jelgavas pilsētas domes – kapacitātes paaugstināšanu, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
Projekta plānotais finansējums: EUR  46 666,00, t.sk. EUR  39 666,10 (85%) – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un EUR  6 999,10 (15%) – valsts budžeta finansējums.

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas – Jelgavas pilsētas domes – kapacitātes paaugstināšanu, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

Republikas pilsētu pašvaldības līdz ar deleģēšanas līgumu parakstīšanu kļuvušas par Eiropas Savienības fondu administrācijas sistēmas sastāvdaļu, un tām jānodrošina integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlase saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Projekta galvenās darbības:

 1. kvalitatīva integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases procesa nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā;
 2. projekta īstenošanas personāla – Jelgavas pilsētas pašvaldības integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas profesionālās kapacitātes paaugstināšana.


Projekta plānotie rezultāti:

 • darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē tehniskā palīdzība – 0,3 pilna laika slodzes;
 • Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas piedalījušās apmācībās – 4 personas.


Projekta plānotais finansējums: EUR  46 666,00, t.sk. EUR  39 666,10 (85%) – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un EUR  6 999,10 (15%) – valsts budžeta finansējums.

Projekta īstenošanas periods: no 2015.gada 29.decembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Informāciju sagatavoja:
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tālrunis 63005485

 

 

Projekta aktualitātes uz 30.06.2016.
2015.gada 5.novembrī starp Finanšu ministriju un Jelgavas pilsētas pašvaldību ir noslēgts Deleģēšanas līgums par integrētu teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu.

Ar Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr. 1/7 ir apstiprināts Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums, kurā noteikti komisijas uzdevumi un pienākumi, darbība, tajā skaitā sēžu organizēšana, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtība. Ar Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr. 1/8 ir apstiprināts komisijas sastāvs, iekļaujot tajā četrus pašvaldības darbiniekus, attiecīgo ITI jomu  ministriju un Finanšu ministrijas kā Vadošās iestādes pārstāvjus. Komisijas sekretāres atalgojums tiek līdzfinansēts no tehniskās palīdzības projekta budžeta.

Komisija ir izstrādājusi darbības procedūru aprakstu un shēmas, cilvēkresursu politiku un risku pārvaldības kārtību deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei.

Komisija ir iepazinusies ar projektu iesniegumu atlasei nepieciešamajiem dokumentiem, t.sk. Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām un metodiskajiem materiāliem, Uzraudzības komitejā apstiprinātajiem ITI specifisko atbalsta mērķu vērtēšanas kritērijiem un to piemērošanas metodiku, un īstenošanas noteikumiem, kas apstiprināti Ministru kabinetā sekojošiem specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM):

 • 3.3.1. SAM „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”;
 • 4.2.2. SAM „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”;
 • 5.6.2. SAM „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”;
 • 8.1.3. SAM „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”;
 • 8.1.2. SAM „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.

Uzsākts darbs pie 3.3.1. SAM projektu iesniegumu atlases nolikuma izstrādes.

Informāciju sagatavoja:
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tālrunis 63005485

 

Projekta aktualitātes uz 30.09.2016.
Laika periodā no 01.07.2016.-30.09.2016. veikta ēdināšanas pakalpojumu tirgus izpēte, noslēgts līgums par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas darbā.

Turpinās darbs pie 3.3.1. SAM „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  projektu iesniegumu  atlases dokumentācijas izstrādes. Uzsākts darbs pie 8.1.3.SAM „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu iesniegumu  atlases dokumentācijas izstrādes.

Uzsākts darbs pie prasību sagatavošanas ITI projektu iesniegumu izvērtēšanai nepieciešamajiem ekspertu pakalpojumu iepirkumam.

Informāciju sagatavoja:
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tālrunis 63005485

 

Projekta aktualitātes uz 31.03.2017.
Laika periodā no 01.01.2017.-31.03.2017. Jelgavas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija:

 • 2017.gada 6.janvārī izsludinājusi Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  pirmās atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlasi – skat. http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iti-projektu-konkursi/sam-331/;
 • veikusi specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanu projektu iesniedzēju atlases procesā 2016.gadā saskaņā ar Finanšu ministrijas sagatavotajiem metodiskajiem norādījumiem specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā;
 • veikusi identificēto risku novērtēšanu 2016.gadā saskaņā ar risku pārvaldības kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē Eiropas Savienības fondu 2014.-2010.gada plānošanas periodā;
 • sagatavojusi, ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju saskaņojusi un 2017.gada 17.martā apstiprinājusi Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumu;
 • 2017.gada 20.martā izsludinājusi 4.2.2.SAM atlasi – skat. http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iti-projektu-konkursi/sam-422/;
 • sagatavojusi, ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju saskaņojusi un 2017.gada 31.martā apstiprinājusi Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumu.


Informāciju sagatavoja:
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tālrunis 63005485