“Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta”

11.png

 

 

Projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta”

 

2018.gada 1.februārī Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta” īstenošanu (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis ir uzlabot profesionālas izglītības kvalitāti un pieejamību Jelgavas Amatu vidusskolā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai Zemgales plānošanas reģionā.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sekojošas darbības:

  • veikt būvdarbus skolas ēkās Akadēmijas ielā 25, 25B un Elektrības ielā 8;
  • labiekārtot skolas teritoriju;
  • iegādāties aprīkojumu un iekārtas izglītības programmu “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Restorānu pakalpojumi” un Metālapstrāde” modernizēšanai, kā arī mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai;
  • pārbūvēt sporta laukumu Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A, 34B un 34.

 

Projekta aktualitātes uz 19.05.2018.

 

Lai īstenotu projektā plānotās darbības, Jelgavas pilsētas pašvaldība plāno izsludināt sekojošus iepirkumus.

 

  • Mācību aprīkojuma iegādei izglītības programmas “Metālapstrāde” modernizēšanai.

Lai nodrošinātu IP “Metālapstrāde” īstenošanas atbilstību mūsdienu īstenošanas prasībām, tiks iegādātas iekārtas un aprīkojums, aprīkojot telpas Elektrības ielā 8 un Kr. Barona ielā 40 ar jaunām un modernām iekārtām. Papildus iekārtu piegādātājs nodrošinās iekārtu nodošanu ekspluatācijā, kā arī veiks personāla apmācību jeb instruktāžu darbam ar iegādātajām iekārtām (prasība tiks atrunāta iepirkuma dokumentācijā). 

 

  • Sporta laukuma Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A pārbūvei un  būvuzraudzībai.

Saskaņā ar izstrādātu būvprojektu tiks veikta sporta laukuma pārbūve, lai nodrošinātu kvalitatīvu obligātā mācību priekšmeta “Sports” nodarbību norisi

 

  • Ēku Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8 pārbūvei un būvuzraudzībai.

Saskaņā ar izstrādātu būvprojektu, Akadēmijas ielā 25 tiks veikta IP "Ēdināšanas pakalpojumi" telpu pārbūve, piebūves izbūve, IP "Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija" telpu pārbūve, mācību klases izveide, pārbūvējot esošu vadības telpu, skolas vadības telpu pārbūve, teritorijas labiekārtošanas darbi.

 

Savukārt, Elektrības ielā 8 tiks veikta IP "Metālapstrāde" telpu pārbūve, zāles sporta nodarbību un ārpusstundu fizisko aktivitāšu vajadzībām pārbūve, t.sk. trenažieru zāles, sanitāro mezglu, koplietošanas telpu, garderobju pārbūve, aktu zāles pārbūve, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi.

 

Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu prioritāro izglītības programmu nodrošināšanu.

 

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir  EUR 3 659 942,00, t.sk. ERAF finansējums EUR 2 921 183,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 128 875,72 un pašvaldības finansējums EUR 609 883,28.  Plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

Kontakti:

Baiba Rēdere

Projektu vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005455
E-Pasts: Baiba.Redere@dome.jelgava.lv