Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās

 

 

Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās

 

Lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” tiek realizēts būvprojekts „Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās”.

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, īstenojot kompleksus pasākumus Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai pieguļošajās teritorijās, tādējādi veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju Jelgavas pilsētā.Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānā 2016.-2021.gadam (turpmāk-Plāns) Jelgavas pilsēta ir identificēta kā Lielupes upju baseinu apgabala nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija ar lielu varbūtību (10%). Projektā paredzētās darbības atbilst Plāna pasākumu programmā noteiktajam 1.5 pasākumam “Nepieciešamo papildus pasākumu izstrāde un īstenošana Jelgavas pilsētas un piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem”, kas novērtēts ar augstu prioritāti un noteikts, lai samazinātu applūduma risku Jelgavas pilsētas un piegulošo platību teritorijām.Viens no Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķiem ir “Palielināt labklājību”, kur apakšmērķis ir "Pielāgošanās klimata pārmaiņām, riska novēršana un pārvaldība”. Baltijas jūras reģionā ir paredzams, ka klimata izmaiņas būtiski ietekmēs reģionu, it īpaši, tā hidroloģiju. Lai gan klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi ir grūti prognozēt, ir skaidrs, ka Baltijas jūra uzsilst ātrāk nekā jebkura cita pasaules jūra. Gaisa temperatūra paaugstināsies, daudzviet reģionā mainīsies nokrišņu raksturs un daudzums. Tas palielinās lietus ūdeņu noteci, kas savukārt izraisīs paaugstinātu biogēno vielu izplūdi Baltijas jūrā. Tādejādi Projektā īstenotās darbības sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

 

Projekta darbības

  1. Būvdarbi, t. sk.:

1.1. zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās;

1.2. virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai;

1.3. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta;

1.4. novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa.

  1. Būvuzraudzība.
  2. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.
  3. Autoruzraudzība.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projektu plānots realizēt 24 mēnešu laikā. No 2018.gada 11.jūnija līdz 2020.gada 10.jūnijam

 

Projekta izmaksas

Kopējās izmaksas ir 2 100 900,00 euro,  t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 785 765,00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 78 783,75 euro un pašvaldības finansējums  236 351,25 euro.

 

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota dzīves kvalitāte 2665 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, samazināti aplūšanas riski 1 piesārņotai vietai 4,05 km2 teritorijā. Realizētie pasākumi sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

 

 

Projekta aktualitātes:

 

10.03.2019.

 

Jelgavas pilsētas domes iepirkumu komisija veic atklāta konkursa iepirkumu procedūras.

 

Būvdarbi:

 

2018.gada 19.decembrī pieņemts lēmums par būvdarbu iepirkuma Nr.JPD2018/121/AK, 1.daļu - Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās – iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” un par 2.daļu - Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Valkas meliorācija”;

Par 3.daļu - Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta un Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa, 2018.gada 4.decembrī izsludinātais iepirkums Nr.JPD2018/160/AK tika izbeigts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.apakšpunktu. 2019.gada 4.februārī izsludināts jauns iepirkums Nr.JPD2019/13/AK “Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa”, iesniegtie piedāvājumi atvērti  2019.gada 20.februārī, notiek piedāvājumu vērtēšana.

 

Būvuzraudzība:

 

2018.gada 3.decembrī izsludināta iepirkuma procedūra Nr. JPD2018/158/AK „Būvdarbu īstenošanas Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās būvuzraudzība” trim daļām:

1.daļa Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās;

2.daļa Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai;

3.daļā apvienojot, Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta un Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa.

Piedāvājumi atvērti 2018.gada 19.decembrī, 2019.gada 31.janvārī pieņemts lēmums piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par 1.daļu SIA „JURĒVIČS UN PARTNERI”, par 2.daļu „JURĒVIČS UN PARTNERI”, par 3.daļu SIA „RS Būvnieks”.

 

Autoruzraudzība:

 

Līgumi par autoruzraudzības veikšanu tiks slēgti, pēc būvdarbu iepirkumu beigām. 1.daļas un 2.daļas autoruzraudzību veiks SIA „GEO CONSULTANTS” un 3.daļas autoruzraudzību veiks SIA „Projekts 3”.

 

Informāciju sagatavoja:

JPPI “Pilsētsaimniecība”

Tālrunis 63026507