-4.4 °C, 4.2 m/s, 85.8 %

Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gadsKompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās
Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās


 

 

Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās

 

Lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” tiek realizēts būvprojekts “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās”.

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, īstenojot kompleksus pasākumus Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai pieguļošajās teritorijās, tādējādi veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju Jelgavas pilsētā.Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānā 2016.-2021.gadam (turpmāk-Plāns) Jelgavas pilsēta ir identificēta kā Lielupes upju baseinu apgabala nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija ar lielu varbūtību (10%). Projektā paredzētās darbības atbilst Plāna pasākumu programmā noteiktajam 1.5 pasākumam “Nepieciešamo papildus pasākumu izstrāde un īstenošana Jelgavas pilsētas un piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem”, kas novērtēts ar augstu prioritāti un noteikts, lai samazinātu applūduma risku Jelgavas pilsētas un piegulošo platību teritorijām. Viens no Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķiem ir “Palielināt labklājību”, kur apakšmērķis ir “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, riska novēršana un pārvaldība”. Baltijas jūras reģionā ir paredzams, ka klimata izmaiņas būtiski ietekmēs reģionu, it īpaši, tā hidroloģiju. Lai gan klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi ir grūti prognozēt, ir skaidrs, ka Baltijas jūra uzsilst ātrāk nekā jebkura cita pasaules jūra. Gaisa temperatūra paaugstināsies, daudzviet reģionā mainīsies nokrišņu raksturs un daudzums. Tas palielinās lietus ūdeņu noteci, kas savukārt izraisīs paaugstinātu biogēno vielu izplūdi Baltijas jūrā. Tādejādi Projektā īstenotās darbības sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

 

Projekta darbības

1. Būvdarbi, t. sk.:

1.1. zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās;

1.2. virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai;

1.3. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta;

1.4. novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa.

2. Būvuzraudzība.

3. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

4. Autoruzraudzība.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projektu plānots realizēt 24 mēnešu laikā. No 2018.gada 11.jūnija līdz 2020.gada 10.jūnijam.

 

Projekta izmaksas

Kopējās izmaksas ir 2 100 900,00 euro,  t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 785 765,00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 78 783,75 euro un pašvaldības finansējums  236 351,25 euro.

 

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota dzīves kvalitāte 2665 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, samazināti aplūšanas riski 1 piesārņotai vietai 4,05 km2 teritorijā. Realizētie pasākumi sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

 

 

Projekta aktualitātes: 

 

10.03.2019.

 

Jelgavas pilsētas domes iepirkumu komisija veic atklāta konkursa iepirkumu procedūras.

 

Būvdarbi:

2018.gada 19.decembrī pieņemts lēmums par būvdarbu iepirkuma Nr.JPD2018/121/AK, 1.daļu – Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās – iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” un par 2.daļu – Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Valkas meliorācija”

 

Par 3.daļu – Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta un Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa, 2018.gada 4.decembrī izsludinātais iepirkums Nr.JPD2018/160/AK tika izbeigts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.apakšpunktu. 2019.gada 4.februārī izsludināts jauns iepirkums Nr.JPD2019/13/AK “Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa”, iesniegtie piedāvājumi atvērti  2019.gada 20.februārī, notiek piedāvājumu vērtēšana.

 

Būvuzraudzība:

2018.gada 3.decembrī izsludināta iepirkuma procedūra Nr. JPD2018/158/AK “Būvdarbu īstenošanas Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās būvuzraudzība” trim daļām:

1.daļa Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās;

 

2.daļa Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai;

 

3.daļā apvienojot, Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta un Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa.

 

Piedāvājumi atvērti 2018.gada 19.decembrī, 2019.gada 31.janvārī pieņemts lēmums piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par 1.daļu SIA “JURĒVIČS UN PARTNERI”, par 2.daļu “JURĒVIČS UN PARTNERI”, par 3.daļu SIA “RS Būvnieks”.

 

Autoruzraudzība:

Līgumi par autoruzraudzības veikšanu tiks slēgti, pēc būvdarbu iepirkumu beigām. 1.daļas un 2.daļas autoruzraudzību veiks SIA “GEO CONSULTANTS” un 3.daļas autoruzraudzību veiks SIA “Projekts 3”.

 

13.05.2019.

Projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” ietvaros 2019. gada 25. martā ir noslēgts būvdarbu līgums 1.daļas būvdarbiem “Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās”. Darbus veiks SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””, līgumcena EUR 1 294 884.69 ar PVN, būvuzraudzību veiks SIA “Jurēvičs un partneri”, līgumcena EUR 25 047.00 ar PVN, autoruzraudzību SIA “GEO Consultants”, līgumcena EUR 4 114.00 ar PVN. Darbi objektā uzsākti maija sākumā. Plānotais darbu izpildes termiņš ir 2020. gada 20. janvāris.

 

Plānotie darbi:

 • Caurtekas regulatora izbūve uz Vītolu ceļa un Vītolu ceļa brauktuves pacelšana – esošā koka tilta nojaukšana, pagaidu dambja ierīkošana, caurtekas izbūve, ceļa uzbēruma, aizsprosta veidošana, iztekas un ietekas nostiprināšana ar gabionu matraci, aizvaru ierīkošana, margu uzstādīšana, caurtekas izbūve iebrauktuvē. Vītolu ceļa brauktuves piebēršana 981m2 .
 • Novadgrāvja atjaunošana, caurteku izbūve iebrauktuvēs, esošo 0.4kV elektrokabeļu pārbūve, atsevišķi augošo koku zāģēšana Vītolu ceļā.
 • Novadgrāvju atjaunošana gar Svētes upes palienes pļavām un ieplakas aizbēršana pie Būriņu ceļa caurtekas.
 • Sniega ielas posmā no Būriņu ceļa līdz Smilgu ielai – koku zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana, caurteku izbūve iebrauktuvēs un esošo 0.4Kv elektrokabeļu pārbūve.
 • Sniega ielas posmā no Smilgu ielas līdz Stiebru ielai – drenāžas kolektora (t.sk. divu aku) izbūve.
 • Sniega ielas posmā no Niedru ielas līdz Līgas ielai koku zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana un caurtekas izbūve iebrauktuvē.
 • Līgas ielā – koku zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana posmā no Sniega ielas līdz Bebru ceļam, caurteku izbūve iebrauktuvēs, esošo 0.4kV elektrokabeļu pārbūve. Esošā segtā kolektora pārbūve posmā no Niedru ielas līdz Bebru ceļam.
 • Smilgu ielā – koku zāģēšana, caurtekas izbūve iebrauktuvē, novadgrāvja atjaunošana posmā no Smilgu ielas Nr.4 līdz Bebru ceļam. Drenāžas kolektora izbūve Smilgu ielas posmā no Sniega ielas līdz Smilgu ielai Nr.4 – ietver esošā ceļa seguma demontāžu, cauruļvada ID 400 izbūvi, četru aku izbūvi, izbūvētās drenāžas CCTV inspekcija, ceļa seguma atjaunošana. Smilgu ielas esošās betona caurtekas DN 400 CCTV inspekcija un skalošana.
 • Sniega ielas posmā no Līgas ielas līdz Sniega ielai – zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana, caurteku izbūve iebrauktuvēs.
 • Bebru ceļa posmā no Līgas ielas līdz Dambja ielai – koku zāģēšana, ievalku izveide 54m, novadgrāvja atjaunošana, esošo 0.4kV elektrokabeļu pārbūve, caurteku izbūve iebrauktuvēs.
 • Palu, Dūņu un Dambja ielu rajons – koku zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana, esošo caurteku skalošana un tīrīšana, esošā plastmasas cauruļvada d500 tīrīšana, piecu esošo dzelzsbetona aku tīrīšana, esošā plastmasas cauruļvada d500 CCTV inspekcija Dambja un Dūņu ielu krustojumā, caurteku izbūve iebrauktuvēs, caurtekas izbūve iebrauktuvē, esošo 0.4kV elektrokabeļu pārbūve.
 • Bebru ceļš posmā no Smilgu līdz Atmodas ielai – koku zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana, drenāžas kolektora izbūve, skujkoku pārstādīšana, esošā betona kolektora d500 demontāža, divu esošo sadzīves kanalizācijas pieslēguma aku DN1000 pārbūve, 10 aku izbūve, vienas gūlijas d500 izbūve, caurtekas izbūve iebrauktuvē.
 • Bebru ceļš posmā no Sniega ielas līdz Smilgu ielai – drenāžas kolektora izbūve, ietver esošā betona kolektora demontāžu, cauruļvada izbūve ID500, sešu aku izbūve. Ceļa seguma atjaunošana.
 • Bebru ceļa krustojums ar Sniega ielu – koku zāģēšana, esošā segtā kolektora pārbūve, novadgrāvja rakšana Sniega ielā 153m, caurteku izbūve iebrauktuvēs, esošo 0.4kV elektrokabeļu pārbūve.
 • Miezītes ceļš – koku zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana, caurteku izbūve iebrauktuvēs.
 • Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās – grants seguma taku izbūve pastaigām 297m, meandras (mitrājs) izveide Svētes palienes pļavās – 12877m2, laipu ar koka dēļu klāju uz skrūvpāļiem izbūve – 1628m.

2019_05_13_Svetes_upe-1024x768.jpg

 

2019_05_13_Svetes_upe2-1024x768.jpg

 

2019_05_13_Svetes_upe3-1024x768.jpg

 

2019_05_13_Svetes_upe4-1024x768.jpg

 

 

24.05.2019.

 

Projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” ietvaros 2019. gada 8. maijā ir noslēgts būvdarbu līgums 3.daļas būvdarbiem “Svētes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa”. Darbus veiks SIA “BŪVINŽENIERIS”, līgumcena EUR 1 057 489.00 ar PVN, būvuzraudzību veiks SIA “RS Būvnieks”, līgumcena EUR 16 940.00 ar PVN, autoruzraudzību SIA “Projekts 3”, līgumcena EUR 3 630.00 ar PVN. Darbi objektā tiks uzsākti maija beigās. Plānotais darbu izpildes termiņš ir 2020. gada 20. janvāris.

 

Plānotie darbi:

1. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta (būvdarbu ietvaros Būriņu ceļā paredzēta tilta pār Svēti pārbūve – ietver esošā tilta demontāžas darbus, jaunajam tiltam paredzēts veidot jaunus konusu nostiprinājumus un to atbalstus (tērauda rievsienas) zemtilta daļā. Konusu nostiprinājumu priekšā paredzēts veidot laukakmeņu krāvumu, Tilta kopējais platums sastāda 6.30 m, t.sk. brauktuves 5m, tiltam netiek paredzētas ietves.

 

IMG_20190523_153045.jpg

 

Tilta laiduma konstrukcija ir saspriegta vienlaiduma monolītā dzelzsbetona plātne 19m. Paredzēta krasta balstu izbūve, kuri tiks balstīti uz sešiem  12m gariem urbpāļiem 880mm diametrā. Būvdarbi ietver arī tilta pieeju pārbūvi – asfaltbetona segumu 15m tilta kreisajā krastā un 17.5m labajā krastā. Pēc asfaltbetona (pārejas posma) izbūvēs grants segumu 22.5m kreisajā krastā un 40m labajā krastā. Uz tilta abās pusēs paredzētas tērauda drošības barjeras un drošības barjeras paredzētas arī tilta pieejās gan upes labajā, gan kreisajā krastā.

 

IMG_20190523_152956.jpg

 

2. Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa (būvdarbu ietvaros Būriņu ceļā paredzēta novadgrāvja caurtekas pārbūve – esošo caurteku konstrukciju demontāža, t.sk. esošās pārplūdes caurtekas aizbēršana, tās vietā izveidojot ceļa uzbērumu. Paredzēts izbūvēt divas 1477mm diametra caurtekas ar gala nostiprinājuma sienām un spārniem, kuras augšteces pusē tiek aprīkotas ar aizvariem, kas nepieciešamības gadījumā var tikt pacelti. Brauktuves platums virs caurtekas 8m, paredzot 1.25m platu ar barjeru nodalītu nomali augšteces pusē, kas paredzēta aizvaru aizvēršanai.

 

IMG_20190523_154311.jpg

 

Novadgrāvja gultni paredzēts attīrīt un nostiprināt ar laukakmeņiem ietecē un ūdens slāpētāju un gabioniem iztecē. Caurtekas kopējais garums (neskaitot spārnus) aptuveni 12.40 m un platums 6.9m. Brauktuvei paredzēta grants seguma izbūve.

 

10.06.2019.

 

Projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” ietvaros 2019. gada 22. maijā ir noslēgts būvdarbu līgums 2.daļas būvdarbiem “Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai”. Darbus veiks SIA “Valkas meliorācija” līgumcena EUR 517 931.78 ar PVN, būvuzraudzību veiks SIA “Jurēvičs un partneri”, līgumcena EUR 8 591.00 ar PVN, autoruzraudzību SIA “GEO Consultants”, līgumcena EUR 3 509.00 ar PVN. Darbi objektā uzsākti jūnijā. Plānotais darbu izpildes termiņš ir 2020. gada 20. aprīlis.

 

Plānotie darbi: 

1. Novadgrāvja atjaunošana, grāvja nogāžu stiprināšana un esošo 0.4kV elektrokabeļu pārbūve Stūrīšu ielā, Pludmales ielā un Briežu ielā.

2. Novadgrāvja atjaunošana un grāvja nogāžu stiprināšana Āraišu ielā un Bērzaines ielā applūstošajās pļavās.

3. Novadgrāvja atjaunošana, grāvja nogāžu stiprināšana, esošo 0.4kV elektrokabeļu pārbūve un caurteku izbūve iebrauktuvēs Zemgaļu ielā.

4. Novadgrāvja atjaunošana, grāvja nogāžu stiprināšana, esošo 0.4kV un 20kV elektrokabeļu pārbūve un caurteku izbūve iebrauktuvēs Būriņu ceļā.

5. Caurteku izbūve iebrauktuvēs Stūrīšu ielā, Āraišu ielā, Briežu ielā un Pludmales ielā.

6. Drenāžas kolektoru un uztvērējaku izbūve Keramiķu ielā, Briežu ielā un Upeņu ielā.

7. Caurtekas DN80 ar pretvārstu izbūve pie Svētes upes.

8. Caurtekas DN50 būvniecība Būriņu ceļā.

 

Burinu_c-1024x682.jpg

 

Burinu_c4-1024x681.jpg

 

Burinu_c3-768x1024.jpg

 

Burinu_c2-682x1024.jpg

 

 

10.09.2019.

 

Turpinās projekta Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās 3.daļas būvdarbi Svētes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta. Darbus veic SIA BŪVINŽENIERIS, plānotais darbu izpildes termiņš ir 2020. gada 20. janvāris.

 

 • Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta – tilta pārbūve.

Darbu ietvaros ir demontēts koka tilts. Šobrīd ir izbūvēts jaunais tilts – vienlaiduma monolīta dzelzsbetona plātne 19 m un izbūvēti krasta balsti, kuri balstās uz sešiem 12m gariem urbpāļiem 880 mm diametrā. Tāpat ir iebetonēti konusa nostiprinājumi, kuru priekšā paredzēts veidot laukakmeņu krāvumu.

 

Tilta kopējais platums ir 6.30 m, t.sk. brauktuve – 5 m, tiltam netiek paredzētas ietves. Uzsākta tilta pieeju izbūve, paredzēts asfaltbetona segums 15 m tilta kreisajā krastā un 17.5 m labajā krastā. Pēc asfaltbetona (pārejas posma) tiks izbūvēts grants segums 22.5 m kreisajā krastā un 40 m labajā krastā. Uz tilta abās pusēs paredzētas tērauda drošības barjeras un drošības barjeras paredzētas arī tilta pieejās gan upes labajā, gan kreisajā krastā.

 

download (2).jpg

 

Būvdarbu ietvaros veikta grāvju pārtīrīšana un caurteku izbūve Līgas ielā, Sniega ielā, Bebru ceļā, Dambja ielā, Būriņu ceļā un Miezītes ceļā. Intensīvi darbi notiek Svētes palienes pļavās, tā ir teritorija starp Sniega ielu, Vītolu, Būriņu un Miezītes ceļiem. Pļavās veikta grāvju atjaunošana, izbūvētas trīs grants seguma takas, kopumā 297 m garas, no kurām tālāk tiks būvētas laipas ar koka seguma klāju. Laipas balstīsies uz metāla skrūvpāļiem, drīzumā uzsāksies skrūvpāļu urbšana zemē pēc kā sekos laipu uzstādīšana, laipu kopējais garums plānots apmēram 1.6 km. Laipas paredzētas ar margām, jo atradīsies aptuveni 1.5 m no zemes, tāds augstums paredzēts, lai pa laipām iespējams pārvietoties arī palu laikā.

 

download (6).jpg

 

Palienes pļavās izveidoti meandri (mitrāji), kopumā 1,2 ha platībā, šajos mitrājos sastādīti dažādi augi – smaržīgā kalme, parastā niedre un vītola vijmietiņš, tādējādi veicinot floras daudzveidību. Būvdarbos ir demontēts koka tilts Vītolu ceļā, tā vietā noris caurtekas/regulatora izbūve, ar kuru būs iespējams regulēt ūdens līmeni palu laikā. Tāpat gan iztekā, gan ietekā tiks veikta nogāžu nostiprināšana ar gabionu matraci. Ir veikta Vītolu ceļa uzbēršana, šis ceļa posms kalpo arī kā dambis palu laikā, pašlaik notiek labiekārtošanas darbi – ceļa nomaļu un iebrauktuvju sakārtošana. Projekta ietvaros daļēji ir nomainīti esošie lietus kanalizācijas tīkli Bebru ceļā, kuri pēc cauruļvadu inspekciju rezultātiem, tika atzīti par nefunkcionējošiem.

 

download (7).jpg

 

 • Būriņu ceļā paredzēta novadgrāvja caurtekas pārbūve.

Tāpat uzsākti darbi pie novadgrāvja caurplūdes atjaunošanas, kuru ietvaros Būriņu ceļā paredzēta novadgrāvja caurtekas pārbūve – pašlaik ir izzāģēti krūmi un uzsākta rievsienu izbūve izteces pusē, lai tiktu nodrošināta sausā būvbedre betonēšanas darbu veikšanai. Tuvākajā laikā plānots demontēt esošo caurteku konstrukciju un veikt esošās pārplūdes caurtekas aizbēršanu, tās vietā izveidojot ceļa uzbērumu. Paredzēts izbūvēt divas 1477 mm diametra caurtekas ar gala nostiprinājuma sienām un spārniem, kuras augšteces pusē tiek aprīkotas ar aizvariem, kas nepieciešamības gadījumā var tikt pacelti. Brauktuves platums virs caurtekas 8 m, paredzot 1.25 m platu ar barjeru nodalītu nomali augšteces pusē, kas paredzēta aizvaru aizvēršanai. Novadgrāvja gultni paredzēts attīrīt un nostiprināt ar laukakmeņiem ietecē un ūdens slāpētāju un gabioniem iztecē. Caurtekas kopējais garums (neskaitot spārnus) aptuveni 12.40 m un platums 6.9 m. Brauktuvei paredzēta grants seguma izbūve.

 

IMG_20190917_154650.jpg

 

IMG_20190917_154556.jpg

 IMG_20190917_153913.jpg

 

IMG_20190917_153139.jpg

 

 

19.09.2019.

 

Par objektu Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

 

Objektā Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā veikta daļēja novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Būriņu ceļā, Stūrīšu ielā, Āraišu ielā, Briežu ielā un Pludmales ielā.

 

Paralēli novadgrāvju tīrīšanai ir veikta un vēl notiek caurteku izbūve Būriņu ceļā, Stūrīšu ielā, Āraišu ielā, Briežu ielā, Zemgaļu ielā un Pludmales ielā. Pašlaik norit arī drenāžas izbūve Upeņu ielā. 

 

Araisu_iela_20190814_100158.jpg

 

Ir veikta apauguma novākšana un gultnes tīrīšana grāvim, kurš savāc un novada ūdeni no Būriņu ceļa teritorijas. Šajā grāvī pie Svētes upes paredzēts izbūvēt caurteku regulatoru ar aizvaru – upes ūdens līmeņa regulēšanai pavasara palu laikā. 

 

Burinu_cels_IMG_20190812_143248.jpg

 

Uzsākti novadgrāvja tīrīšanas darbi posmā no Kārklu ielas līdz Būriņu ceļam (novadgrāvis applūstošajās pļavās). Novadgrāvim paredzēts pārtīrīt gultni no biomasas un piesērējuma, novākt apaugumu (tajā skaitā veikt atcelmošanu) grāvja nogāzēs un krastā.

 

Gravis_uz_Sveti_IMG_20190812_142944.jpg

 

 

28.11.2019.

 

Sniega ielai piegulošajās pļavās turpinās projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” 1.daļas “Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās” būvdarbi.

 

Pļavā no Miezītes ceļa puses top koka laipas pastaigām Svētes palienes pļāvās. Teritorijā starp Sniega ielu, Vītolu, Būriņu un Miezītes ceļiem plānots izbūvēt koka laipas apmēram 1.6 km garumā. Laipas paredzētas ar margām, jo atradīsies aptuveni 1.5 m no zemes, tāds augstums paredzēts, lai pa laipām iespējams pārvietoties arī palu laikā. Laipas balstīsies uz metāla skrūvpāļiem. Drošībai laipu margu malās tiks iemontēts speciāls siets. Laipas tiks savienotas ar trim grantētām takām, kas jau pļavā ir izveidotas.

 

Laipu būvniecību veic SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””, darbus plānots pabeigt 2020.gada janvārī un jau pavasarī laipas būs iespējams izmantot pastaigām.

 

2019_11_28_Svetes_palienes_plavas2-768x1024.jpg

 

2019_11_28_Svetes_palienes_plavas-938x1024.jpg

 

 

21.12.2019.

 

Svētes palienes pļāvās, kur top koka laipas pastaigām, jau pabeigta skrūvpāļu, garensiju un šķērssiju izbūve divām laipām no Miezītes ceļa un Vītolu ceļa. Abu laipu kopējais garums ir 570 metri.

 

Arī laipai no Sniega ielas, kas atrodas tuvāk Būriņu ceļam, ir pabeigta skrūvpāļu izbūve. Visā objektā skrūvpāļi izbūvēti 50% apjomā. Laipai no Miezītes ceļa dēļu klāja izbūve paveikta 90% apjomā.

 

Sniega ielai piegulošajās pļavās laipu izbūvi veic SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” 1.daļas “Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās” ietvaros.

 

2019_12_21_Svetes_palienes_laipas2-1024x768.jpg

 

2019_12_21_Svetes_palienes_laipas3-1024x768.jpg

 

2019_12_21_Svetes_palienes_laipas4-1024x768.jpg

 

2019_12_21_Svetes_palienes_laipas5-1024x768.jpg

 

2019_12_21_Svetes_palienes_laipas-1024x768.jpg

 

 

10.01.2020.
 
Būriņu ceļa caurteka pirms un pēc izbūves
 

Caurteka un novadgrāvis Būriņu ceļā ieguvuši jaunu izskatu, pabeigta caurtekas pārbūve, nostiprinātas nogāzes un atjaunota caurplūde novadgrāvim. Darbi veikti plūdu riska novēršanai pilsētas teritorijās nozīmīga projekta Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās ietvaros.

 

Vecās caurtekas gala sienu konstrukcijām tika konstatētas plaisas, betona nodrupumi, stiegrojuma korozija un caurtekas sekcijas bija savstarpēji nobīdījušās. Arī šuves starp caurtekas sekcijām bija stipri bojātas. Nepārprotami bija nepieciešama caurtekas demontāža, izbūvējot jaunu, un paaugstinātas brauktuves izbūve pāri novadgrāvim, lai nodrošinātu brauktuves neapplūšanu.

 

Jaunizbūvētā caurteka ar aizvariem kontrolēs ūdens ieplūšanu zaļajās teritorijās starp Sniega ielu un Vītolu ceļu ilgstošu nokrišņu un palu laikā. Paaugstinoties ūdens līmenim upes augštecē, aizvari var tikt pilnībā aizvērti vai daļēji atvērti ūdeni regulētā apjomā akumulējot Sniega ielai piegulošajās palieņu pļavās. Tādējādi sasniedzot projekta mērķus, Svētes upes piegulošo teritoriju aplūšanas riska samazināšanu 4,05 km2 teritorijā, kā arī uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju.

 

Caurtekas kopējais garums (neskaitot spārnus) ir aptuveni 12,40 m un platums 6,9 m. Caurteku diametrs 1477 mm ar gala nostiprinājuma sienām un spārniem, kuras augšteces pusē ir aprīkotas ar aizvariem, kas nepieciešamības gadījumā var tikt pacelti. Novadgrāvja gultne ir attīrīta un nostiprināta ar laukakmeņiem ietecē un ūdens slāpētāju un gabioniem iztecē. Brauktuves platums virs caurtekas ir 8 m, kas nodalīta ar transporta barjeru abās brauktuves pusēs un 1.25 m platu barjeru. Brauktuve pāri caurtekai ir grants seguma.

 

Caurtekas un novadgrāvja izbūvi veica SIA BŪVINŽENIERIS.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” būvprojekta kopējās izmaksas ir 2 100 900,00 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 785 765,00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 78 783,75 euro un pašvaldības finansējums 236 351,25 euro. Projektu plānots īstenot 2020. gada jūnijā.

 

caurteka_pirms_pec2-1024x815.jpg

caurteka_pirms_pec-1024x699.jpg

caurteka_pirms_pec3-1024x399.jpg

caurteka_pirms_pec4-1024x589.jpg

 

 

30.03.2020.

 

Zaļās infrastruktūra Sniega ielai piegulošajās teritorijās

 

Martā noslēgušies būvdarbi objektā “Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās, Jelgavā”. Darbi veikti projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” ietvaros.

 • Vītolu ceļā izbūvēts caurtekas regulators, veikta ceļa brauktuves pacelšana – demontēts vecais koka tilts, tilta vietā izbūvēta caurteka/regulators ar uzstādītiem aizvariem, ar kuru būs iespējams regulēt ūdens līmeni palu laikā, izteka un ieteka nostiprināta ar gabionu matraci. Gar Vītolu ceļu atjaunots novadgrāvis, iebrauktuvēs uz īpašumiem izbūvētas caurtekas, nozāģēti atsevišķi koki.
 • Sniega ielā no Būriņu ceļa līdz Smilgu ielai, no Niedru ielas līdz Līgas ielai un no Līgas ielas līdz Sniega ielai veikta atsevišķu koku zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana un caurteku izbūve iebrauktuvēs.
 • Līgas ielā atjaunots novadgrāvis posmā no Sniega ielas līdz Bebru ceļam, veikta caurteku izbūve iebrauktuvē.
 • Atjaunoti novadgrāvji gar Svētes upes palienes pļavām un aizbērta ieplaka pie Būriņu ceļa caurtekas.
 • Smilgu ielā atjaunots novadgrāvis posmā no Smilgu ielas Nr.4 līdz Bebru ceļam. Veikta Smilgu ielas betona caurtekas DN 400 CCTV inspekcija un skalošana.
 • Bebru ceļā no Līgas ielas līdz Dambja ielai izveidota ievalka 54 m, atjaunots novadgrāvis, iebrauktuvēs izbūvētas caurtekas.
 • Bebru ceļā no Smilgu līdz Atmodas ielai zāģēti atsevišķi koki, atjaunots novadgrāvis, izbūvēts drenāžas kolektors, pārstādīti skujkoki, demontēts betona kolektors d500, pārbūvētas divas sadzīves kanalizācijas pieslēguma akas DN1000, izbūvētas 10 akas, viena gūlija d500 un caurteka iebrauktuvē.
 • Bebru ceļā no Sniega ielas līdz Smilgu ielai veikta drenāžas kolektora izbūve, ietverot esošā betona kolektora demontāžu, cauruļvada izbūvi ID500 un aku izbūvi. Atjaunots ceļa segums.
 • Bebru ceļa krustojumā ar Sniega ielu pārbūvēts segtais kolektors, veikta novadgrāvja rakšana Sniega ielā 153 m, izbūvētas caurtekas iebrauktuvēs.
 • Palu, Dūņu un Dambja ielu rajonā veikta atsevišķu koku zāģēšana, atjaunots novadgrāvis, veikta caurteku skalošana un tīrīšana, plastmasas cauruļvada d500 tīrīšana, dzelzsbetona aku tīrīšana, plastmasas cauruļvada d500 CCTV inspekcija Dambja ielas un Dūņu ielas krustojumā, izbūvētas caurtekas iebrauktuvēs.
 • Miezītes ceļā izzāģēti atsevišķi koki, atjaunots novadgrāvis un izbūvētas caurtekas iebrauktuvēs.
 • Izveidota zaļā infrastruktūra Sniega ielai piegulošajās teritorijās starp Sniega ielu, Vītolu, Būriņu un Miezītes ceļiem izbūvētas koka pastaigu laipas apmēram 1.6 km garumā, izmantojot 375 kubikmetri koksnes. Laipas balstās uz metāla skrūvpāļiem un ir savienotas ar trim grantētām takām. Laipas izbūvētas ar margām, jo atrodas aptuveni 1.5 m no zemes, tāds augstums paredzēts, lai pa laipām iespējams pārvietoties arī palu laikā. Drošībai laipu margu malās iemontēts speciāls metāla siets. Palienes pļavās izveidoti meandri (mitrāji), kopumā 1.2 ha platībā, šajos mitrājos sastādīti dažādi augi – smaržīgā kalme, parastā niedre un vītola vijmietiņš, tādējādi veicinot floras daudzveidību.

 

Paralēli būvdarbiem Sniega ielas piegulošajās teritorijās, pārbūvēta caurteka un novadgrāvis Būriņu ceļā, nostiprinātas nogāzes un atjaunota caurplūde novadgrāvim, izbūvējot jaunu caurteku, un paaugstināta brauktuve pāri novadgrāvim par aptuveni vienu metru, lai nodrošinātu brauktuves neapplūšanu.

 

Izbūvētajā caurtekā ar aizvariem ir iespējams kontrolēt ūdens ieplūšanu zaļajās teritorijās starp Sniega ielu un Vītolu ceļu ilgstošu nokrišņu un palu laikā. Paaugstinoties ūdens līmenim upes augštecē, aizvari var tikt pilnībā aizvērti vai daļēji atvērti, ūdeni regulētā apjomā akumulējot Sniega ielai piegulošajās palieņu pļavās. Tādējādi sasniegts projekta mērķis – Svētes upes piegulošo teritoriju aplūšanas risku samazināšana 4.05 km2 teritorijā, kā arī uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte un saimnieciskā darbība.

 

Pasākumi, kas veikti plūdu draudu samazināšanai Svētes upes piegulošajās teritorijās ir tikai daļa no nepieciešamajiem pasākumiem plūdu draudu samazināšanai pilsētas teritorijās, kuras atrodas Svētes upes krastos.

 

Būvprojekts “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās”realizēts, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķi “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās”.

 

Kopējās projekta izmaksas ir 2 100 900 euro,  t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 785 765 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 78 783,75 euro un pašvaldības finansējums 236 351,25 euro.

 

IMG_20191219_094918.jpg

 

IMG_20191219_095844.jpg

 

IMG_20200309_151235.jpg

 

IMG_20200309_151620.jpg

 

IMG_20200324_150001.jpg

 

IMG_20200324_150030.jpg

 

IMG_20200324_150053.jpg

 

IMG_20200324_150222.jpg

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

JPPI “Pilsētsaimniecība”

Tālrunis 63026507