Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā

 

2018.gada 18.decembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas pilsētas domi parakstīta vienošanās par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.10.1.3.0/18/TP/014 “Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas – Jelgavas pilsētas domes – kapacitātes paaugstināšanu, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu integrētu teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu atlasi Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

 

Projekta galvenās darbības:

1)      Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases, t.sk. vērtēšanas, nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā - Jelgavas pilsētas pašvaldība deleģēšanas līguma izpildei izveidojusi ITI projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, kuras sastāvā no pašvaldības darbinieku vidus deleģēts komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un 2 komisijas locekļi – katrs ar balsstiesībām. Komisijas 3 locekļiem – komisijas priekšsēdētājas vietniecei, komisijas loceklei un komisijas sekretārei par darbu komisijā, kas ir papildus pienākumi ikdienā veicamajiem uzdevumiem pašvaldībā, plānota daļlaika noslodze projektā, atalgojumu par noslodzi projektā sedzot no projekta budžeta un tādējādi atvieglojot pašvaldības budžetu. Tāpat projekta budžeta ietvaros plānoti izdevumi projektu vērtēšanai nepieciešamo specifisko ekspertu piesaistei.

Laika periodā no deleģēšanas līguma noslēgšanas (05.11.2015.) līdz 2018.gada beigām Jelgavas ITI komisija ir izsludinājusi atlases visos septiņos ITI specifiskajos atbalsta mērķos, kas pieejami Jelgavai, veikusi sešu iesniegto projektu iesniegumu pilnu izvērtēšanas procesu četros specifiskajos atbalsta mērķos. Kopumā notikušas ITI komisijas 50 sēdes. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plānā iekļauto ITI projektu ideju sarakstu, ITI komisijai vērtēšanai tiks iesniegti vēl vismaz deviņi ITI projekti.

2)      Projekta īstenošanas personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšana - no Revīzijas iestādes puses saņemti ieteikumi ITI komisijas locekļiem pilnveidot zināšanas un prasmes risku vadībā, par ētikas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem, līdz ar to projekta ietvaros tiks organizētas šādas apmācības pašvaldības pārstāvjiem ITI komisijā.

 

Projektā plānotie rezultāti:

  • darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē tehniskā palīdzība – 0,9 pilnas slodzes ekvivalents;
  • Kohēzijas politikas fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas piedalījušās apmācībās – 4 personas.

Kopējās projekta plānotās izmaksas: 65 000,00 EUR, t.sk. 55 250,00 EUR (85%) – Eiropas Sociālā fonda finansējums un 9750,00 EUR (15%) - valsts budžeta finansējums.

 

Projekta plānotais ilgums: 27 mēneši – no 2019.gada janvāra līdz 2021.gada 31.martam.

 

Informāciju sagatavoja:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Tālrunis 63005485