-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gadsTehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā
Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā

 

2018.gada 18.decembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas pilsētas domi parakstīta vienošanās par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.10.1.3.0/18/TP/014 “Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas – Jelgavas pilsētas domes – kapacitātes paaugstināšanu, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu integrētu teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu atlasi Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

 

Projekta galvenās darbības:

1) Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases, t.sk. vērtēšanas, nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā – Jelgavas pilsētas pašvaldība deleģēšanas līguma izpildei izveidojusi ITI projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, kuras sastāvā no pašvaldības darbinieku vidus deleģēts komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un 2 komisijas locekļi – katrs ar balsstiesībām. Komisijas 3 locekļiem – komisijas priekšsēdētājas vietniecei, komisijas loceklei un komisijas sekretārei par darbu komisijā, kas ir papildus pienākumi ikdienā veicamajiem uzdevumiem pašvaldībā, plānota daļlaika noslodze projektā, atalgojumu par noslodzi projektā sedzot no projekta budžeta un tādējādi atvieglojot pašvaldības budžetu. Tāpat projekta budžeta ietvaros plānoti izdevumi projektu vērtēšanai nepieciešamo specifisko ekspertu piesaistei.

 

2) Projekta īstenošanas personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšana – no Revīzijas iestādes puses saņemti ieteikumi ITI komisijas locekļiem pilnveidot zināšanas un prasmes risku vadībā, par ētikas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem, līdz ar to projekta ietvaros tiks organizētas šādas apmācības pašvaldības pārstāvjiem ITI komisijā.

 

Projektā plānotie rezultāti:

 • darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē tehniskā palīdzība – 0,9 pilnas slodzes ekvivalents;
 • Kohēzijas politikas fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas piedalījušās apmācībās – 4 personas.

Kopējās projekta plānotās izmaksas: 65 000,00 EUR, t.sk. 55 250,00 EUR (85%) – Eiropas Sociālā fonda finansējums un 9750,00 EUR (15%) – valsts budžeta finansējums.

 

Projekta plānotais ilgums: 27 mēneši – no 2019.gada janvāra līdz 2021.gada 31.martam.

 

Projekta aktualitātes uz 29.03.2019.

 

Laika periodā no 01.01.2019. – 31.03.2019. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) veikusi šādas aktivitātes:

 • veikusi vispārējo risku novērtējumu par 2018.gadu saskaņā ar risku pārvaldības kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kā arī saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda krāpšanas un korupcijas risku reģistru – specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtējumu;
 • 2018.gada 15.maijā izsludinātās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros veikusi, saskaņojusi ar vadošo iestādi un atbildīgo iestādi un 2019.gada 27.februārī publicējusi grozījumus atlases dokumentācijā, mainot projekta iesnieguma “Dzīvesziņas un arodu sētas izveide Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā” iesniegšanas termiņu uz 01.11.2019. un projekta iesnieguma “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” iesniegšanas termiņu uz 30.04.2020.;
 • 2017.gada 6.janvārī izsludinātās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros sagatavojusi, saskaņojusi ar vadošo iestādi un atbildīgo iestādi un 2019.gada 19.martā publicējusi precizēto atlases dokumentāciju;
 • 2018.gada 7.septembra izsludinātās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās projektu iesniegumu kārtas atlases ietvaros uzsākusi 2019.gada 31.janvārī Jelgavas pilsētas domes iesniegtā projekta iesnieguma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā” vērtēšanu.

 

Projekta aktualitātes uz 28.06.2019.

 

Laika periodā no 01.04.2019. – 28.06.2019. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) veikusi šādas aktivitātes:

 • 2018.gada 7.septembra izsludinātās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās projektu iesniegumu kārtas atlases ietvaros izvērtējusi 2019.gada 31.janvārī Jelgavas pilsētas domes iesniegto projekta iesniegumu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā”. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2019.gada 25.aprīlī parakstījis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. 2019.gada 28.maijā komisija saņēma saskaņā ar izvirzītajiem nosacījumiem precizēto projekta iesniegumu un uzsāka tā vērtēšanu. 2019.gada 14.jūnijā Komisija saņēma projekta iesniedzēja vēstuli ar informāciju par projekta atsaukšanu, līdz ar to projekta vērtēšana apturēta.
 • 2019.gada 19.martā izsludinātās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros uzsākusi 2019.gada 31.maijā Jelgavas pilsētas domes iesniegtā projekta iesnieguma “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 2.kārta” vērtēšanu.
 • 2017.gada 20.martā izsludinātās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros veikusi, saskaņojusi ar vadošo iestādi un atbildīgo iestādi un 2019.gada 21.jūnijā publicējusi grozījumus atlases dokumentācijā, saskaņā ar kuriem laika periodā līdz 31.03.2020. vērtēšanai tiks iesniegti četri projektu iesniegumi, viens no tiem – 2019.gada rudenī.

 

Projekta aktualitātes uz 30.09.2019.

 

Laika periodā no 01.07.2019. – 30.09.2019. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) veikusi šādas aktivitātes:

 • 2019.gada 19.martā izsludinātās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros izvērtējusi 2019.gada 31.maijā Jelgavas pilsētas domes iesniegto projekta iesniegumu “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 2.kārta”. Vērtēšanas gaitā par vienu mēnesi tika pagarināts termiņš lēmuma pieņemšanai, ņemot vērā konsultāciju nepieciešamību ar Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamentu. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2019.gada 25.septembrī parakstījis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.
 • Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās projektu iesniegumu kārtas atlases ietvaros, ņemot vērā Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 31.janvārī iesniegtā projekta iesnieguma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā” atsaukšanu, veikusi, saskaņojusi ar vadošo iestādi un atbildīgo iestādi un 2019.gada 13.septembrī publicējusi grozījumus atlases dokumentācijā, atkārtoti izsludinot atlasi un paredzot projekta iesniegšanu līdz 2019.gada 25.oktobrim.

Kopumā šajā laika periodā notikušas trīs Komisijas sēdes.

 

 

Projekta aktualitātes uz 30.12.2019.

 

Laika periodā no 01.10.2019. – 30.12.2019. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) veikusi šādas aktivitātes: 

 • 10. un 11. oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepājas un Ventspils pilsētu pašvaldībām, pie kolēģiem no Liepājas un Ventspils pilsētu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijām. Pieredzes apmaiņas brauciens bija ļoti vērtīgs un iedvesmojošs turpmākai komisijas darbībai un sadarbības turpināšanai ar citu pilsētu ITI komisijām.
 • 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros izvērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 30.septembrī iesniegto projekta iesniegumu Nr.4.2.2.0/19/I/007 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana”, 2019.gada 20.decembrī Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs parakstījis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.
 • 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pabeigusi Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 25.oktobrī iesniegtā projekta iesnieguma Nr.9.3.1.1/19/I/052 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā” vērtēšanu – 2019.gada 29.novembrī Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs parakstījis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, un pēc Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 12.decembrī iesniegto projekta iesnieguma Nr.9.3.1.1/19/I/052precizējumu izvērtēšanas 2019.gada 21.decembrī Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs parakstījis atzinumu par projekta iesnieguma Nr.9.3.1.1/19/I/052 nosacījumu izpildi.
 • 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros uzsākusi 2019.gada 1.novembrī Jelgavas pilsētas domes iesniegtā projekta iesnieguma “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā” vērtēšanu.
 • 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros veikusi, saskaņojusi ar vadošo iestādi un atbildīgo iestādi un 2019.gada 11.decembrī publicējusi grozījumus atlases dokumentācijā, saskaņā ar kuriem projektu iesniegumi vērtēšanai jāiesniedz laika periodā līdz 01.03.2020.
 • 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros uzsākusi Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 27.decembrī iesniegtā projekta iesnieguma Nr.5.6.2.0/19/I/22 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 3.kārta” vērtēšanu.

 

Projekta aktualitātes uz 31.03.2020.

 

Laika periodā no 01.01.2020. – 31.03.2020. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) veikusi šādas aktivitātes:

 • 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros izvērtējusi 2020.gada 3.janvārī Jelgavas pilsētas domes iesniegto precizēto projekta iesniegumu Nr.3.3.1.0/19/I/005 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 2.kārta”. 2020.gada 23.martā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs parakstījis atkārtotu lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.
 • 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros:

1) uzsākusi 3 projektu vērtēšanu – Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 31.janvārī iesniegtā projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/20/I/001 “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, 2020.gada 28.februārī iesniegto projektu iesniegumu Nr.4.2.2.0/20/I/003 “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana” un Nr.4.2.2.0/20/I/005 “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana” vērtēšanu;

2) ņemot vērā projekta iesniedzēja pamatotu lūgumu, saskaņā ar komisijas nolemto Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2020.gada 28.februārī parakstījis lēmumu par termiņa pagarināšanu precizējumu iesniegšanai projekta iesniegumam Nr.4.2.2.0/19/I/007 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” līdz 2020.gada 30.aprīlim.

 • 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros turpina projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/19/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā” vērtēšanu. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2020.gada 2.janvārī parakstījis lēmumu par termiņa pagarināšanu lēmuma pieņemšanai par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu līdz 2020.gada 31.martam, bet 2020.gada 25.martā parakstījis atkārtotu lēmumu par termiņa pagarināšanu lēmuma pieņemšanailīdz 2020.gada 30.aprīlim.
 • 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros turpina Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 27.decembrī iesniegtā projekta iesnieguma Nr.5.6.2.0/19/I/22 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 3.kārta” vērtēšanu. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2020.gada 25.martā parakstījis lēmumu par termiņa pagarināšanu lēmuma pieņemšanai par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu līdz 2020.gada 27.aprīlim.
 • Veikusi vispārējo risku novērtējumu par 2019.gadu saskaņā ar risku pārvaldības kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Kopumā šajā laika periodā notikušas astoņas komisijas sēdes.

 

 

Projekta aktualitātes uz 30.06.2020.

 

Laika periodā no 01.04.2020. – 30.06.2020. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) veikusi šādas aktivitātes: 

 • 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros:

1) izvērtējusi 3 projektu iesniegumus, un Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2020.gada 30.aprīlī parakstīja lēmumu par projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/20/I/001 “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, 2020.gada 25.jūnijā – par projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/20/I/003 “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana” un projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/20/I/005 “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana” apstiprināšanu ar nosacījumu;

2) ņemot vērā projekta iesniedzēja pamatotus lūgumus, saskaņā ar komisijas nolemto Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs:

a) projekta iesniegumam Nr.4.2.2.0/19/I/007 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” – 2020.gada 24.aprīlī parakstījis lēmumu par termiņa pagarināšanu precizējumu iesniegšanai līdz 2020.gada 30.jūnijam, savukārt 2020.gada 30.jūnijā parakstījis lēmumu par atkārtotu termiņa pagarināšanu precizējumu iesniegšanai līdz 2020.gada 31.augustam;

b) 2020.gada 30.jūnijā parakstījis lēmumu par termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada 30.jūlijam precizējumu iesniegšanai projekta iesniegumam Nr.4.2.2.0/20/I/001 “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”.

 • 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros izvērtējusi 2 projekta iesniegumus, un Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2020.gada 22.aprīlī parakstījis lēmumu par projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/19/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā” un 2020.gada 19.jūnijā – par projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/20/I/002 “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” apstiprināšanu ar nosacījumu.
 • 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros uzsākusi 2020.gada 19.maijā Jelgavas pilsētas domes iesniegtā atkārtoti precizētā projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/19/I/005 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 2.kārta” vērtēšanu.
 • 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros izvērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 27.decembrī iesniegto projekta iesniegumu Nr.5.6.2.0/19/I/22 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 3.kārta”, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2020.gada 22.aprīlī parakstījis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. Komisija uzsākusi 2020.gada 15.maijā Jelgavas pilsētas domes iesniegtā precizētā projekta iesnieguma Nr.5.6.2.0/19/I/22 vērtēšanu.

 

Kopumā šajā laika periodā notikušas deviņas komisijas sēdes, no tām 8 – rakstiskās procedūras kārtībā.

 

 

Projekta aktualitātes uz 30.09.2020.

 

Laika periodā no 01.07.2020. – 30.09.2020. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) veikusi šādas aktivitātes:

 

 • 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķaAtbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros:

    1) uzsākusi 3 Jelgavas pilsētas domes iesniegto precizēto projektu iesniegumu vērtēšanu – 2020.gada 30.jūlijā iesniegto Nr.4.2.2.0/20/I/001 “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, 2020.gada 31.augustā iesniegto “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” un 2020.gada 2.septembrī iesniegto Nr.4.2.2.0/20/I/005 “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana”

    2) ņemot vērā projekta iesniedzēja pamatotu lūgumu, saskaņā ar komisijas nolemto Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2020.gada 28.augustā parakstījis lēmumu par termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada 31.oktobrim precizējumu iesniegšanai projekta iesniegumam Nr.4.2.2.0/20/I/003 “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana”.

 • 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros pilnībā izvērtējusi 2 projekta iesniegumus, un Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2020.gada 31.jūlijā parakstījis atzinumu par projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/19/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā” un par projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/20/I/002 “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” nosacījumu izpildi.
 • 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros pilnībā izvērtējusi 2020.gada 19.maijā Jelgavas pilsētas domes iesniegto atkārtoti precizēto projekta iesniegumu Nr.3.3.1.0/19/I/005 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 2.kārta”, un Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2020.gada 23.jūlijā parakstījis atzinumu par projekta iesnieguma nosacījumu izpildi.
 • 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros pilnībā izvērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 27.decembrī iesniegto projekta iesniegumu Nr.5.6.2.0/19/I/22 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 3.kārta”, un Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2020.gada 7.jūlijā parakstījis atzinumu par projekta iesnieguma nosacījumu izpildi.
 • 2020.gada 29.septembrī Jelgavā viesojās komisijas kolēģi noVARAM un CFLA, apskatot VARAM pārziņā esošo ITI projektu objektus.

 

Kopumā šajā laika periodā notikušas piecas komisijas sēdes, t.sk. 4 rakstiskās procedūras kārtībā.

 

 

Projekta aktualitātes uz 30.12.2020.
 
Laika periodā no 01.10.2020. – 30.12.2020. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) 
4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās: ietvaros:
 • vērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 2.septembrī iesniegto precizēto projekta iesniegumu Nr.4.2.2.0/20/I/005 “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana”, 2020.gada 11.novembrī lemjot par projekta iesnieguma atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu;
 • vērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 31.augustā iesniegto precizēto projekta iesniegumu Nr.4.2.2.0/19/I/007 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana”, lemjot par projekta iesnieguma atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu;
 • izvērtējusi 2020.gada 3.novembrī iesniegto atkārtoti precizēto projekta iesniegumu Nr.4.2.2.0/20/I/001 “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, 2020.gada 11.novembrī lemjot par izvirzīto nosacījumu izpildi un projekta iesnieguma apstiprināšanu. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2020.gada 11.novembrī parakstīja atzinumu par projekta iesnieguma nosacījumu izpildi, un 2020.gada 16.novembrī noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu;
 • ņemot vērā projekta iesniedzēja pamatotus lūgumus, saskaņā ar komisijas nolemto Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs:
 1. 2020.gada 28.oktobrī parakstījis lēmumu par termiņa pagarināšanu līdz 2021.gada 31.janvārim precizējumu iesniegšanai projekta iesniegumam Nr.4.2.2.0/20/I/003 “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana”
 2. 2020.gada 15.decembrī parakstījis lēmumu par termiņa pagarināšanu līdz 2021.gada 15.janvārim atkārtotu precizējumu iesniegšanai projekta iesniegumam Nr.4.2.2.0/20/I/005 “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana”.
 
Kopumā šajā laika periodā notikušas sešas komisijas sēdes, t.sk. piecas – rakstiskās procedūras kārtībā.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Tālrunis 63005485