-4.3 °C, 4.1 m/s, 85.8 %

Ilgstoši slimu bērnu mācību procesu uzlabošana slimnīcā „Ģintermuiža”

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiIlgstoši slimu bērnu mācību procesu uzlabošana slimnīcā „Ģintermuiža”
Ilgstoši slimu bērnu mācību procesu uzlabošana slimnīcā „Ģintermuiža”

SFL finansētā projekta ietvaros sekmīgi norisinājās mācību un rehabilitācijas darbs ar bērniem slimnīcā „Ģintermuiža”. Projekta aktivitātēs tika iesaistīti vairāk nekā 110 bērni. Liels bija mazo pacientu prieks par iegādātajām attīstošajām spēlēm, krāsainajiem materiāliem mājturības nodarbībām, jaunajām enciklopēdijām. Ar mūsu bērnu radošo darbu izstādi varēja iepazīties Rīgā starptautiskās konferences „Iekļaujoša pieeja bērnu un jauniešu ar speciālajām vajadzībām izglītībā” laikā no š.g. 11. – 14. jūlijam.

SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” koordinatore Aija Tūna š.g. 24. martā viesojās Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ģintermuiža” bērnu nodaļā un iepazinās ar SFL finansētā projekta aktivitātēm un bērnu radošo darbu izstādi.

Sorosa fonda-Latvija finansētā projekta aktivitātēs ilgstoši slimojošo bērnu apmācībā, izpētē un rehabilitācijā Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ģintermuiža” iesaistītie speciālisti izvērtēja šā gada janvārī uzsākto darbu individuālo rehabilitācijas un izglītošanas plānu īstenošu, ievērojot katra slimojošā bērna veselības stāvokli, spēju un iemaņu attīstības līmeni.

Speciālisti atzīmēja, ka darba procesā parādījušās jaunas nianses, kas ienes korekcijas ilgstoši slimojošo bērnu vajadzību un tālākās attīstības nodrošināšanā (mācību līdzekļi, dažādas attīstošās spēles u.c.).
Interesantu kolēģu pieredzi speciālisti ieguva SFL rīkotajā seminārā š.g. 28. janvārī Ulbrokas vidusskolā.
Iegūtās zināšanas tiek pielietotas ikdienas darbā.

Sorosa fonds-Latvija piešķīra finansējumu Jelgavas pašvaldības iesniegtajam projektam „Mācību procesa un rehabilitācijas darba nodrošināšana ilgstoši slimajiem bērniem ar psihiskās attīstības traucējumiem Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā ”Ģintermuiža”.

Projekta mērķis bija nodrošināt mācību procesu (A,B,C apmācības līmeņi) un rehabilitācijas darbu ilgstoši slimojošiem bērniem ar psihiskās attīstības traucējumiem viņu ārstēšanās laikā Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ģintermuiža”.

Projektu realizēja pedagoģiskie un medicīniskie darbinieki ar lielu pieredzi darbā ar bērniem, kuriem ir psihiskās attīstības traucējumi. Projekta realizācijas laikā izstrādāja individuālos plānus bērnu iemaņu, prasmju un spēju attīstībai, uzlaboja nodarbību telpu materiāli tehnisko bāzi. Šīs aktivitātes ļauj nodrošināt mācību un rehabilitācijas darba ilgtspēju gan ārstniecības iestādē, gan arī tajā izglītības iestādē, kurā bērns atgriezīsies pēc ārstēšanas.

Projekta kopējās izmaksas bija 20 725 EUR, realizācijas laiks no 2009. gada novembra līdz 2010. gada novembrim.

Projekts tika iesniegts izvērtēšanai programmā „Pārmaiņu iespēja skolām”, ko īsteno Sorosa fonds-Latvija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Lauku forumu. Šajā programmā Sorosa fonds-Latvija ir piešķīris 1 388 000 EUR Latvijas mazo skolu un pašvaldību iedzīvotāju izglītības un sociālo vajadzību atbalstam.

Sorosa fonds-Latvija mērķis ir veidot demokrātisku un atvērtu sabiedrību, kas sekmētu pilsoniskas un tiesiskas valsts nostiprināšanos Latvijā. Šī mērķa īstenošanai SFL dažādu programmu ietvaros atbalsta projektus, kas radītu labvēlīgus priekšnosacījumus atvērtās sabiedrības veidošanai, veiktu tās izglītošanu un palīdzētu tai nodrošināt brīvu pieeju jebkurai nepieciešamai informācijai.

Sorosa fonda-Latvija finansētā projekta ietvaros Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ģintermuiža” bērnu nodaļā notika ilgstoši slimojošo bērnu ar īpašām vajadzībām apmācība, izpēte un rehabilitācija. Tika veidotas skolēnu attīstības dinamikas kartes, individuālie plāni rehabilitācijai un bērnu spēju attīstībai. Projektā iesaistītie speciālisti izvērtēja priekšlikumus mācību bāzes pilnveidošanai, mēbeļu un tehnikas iegādei.

Lai iepazītu kolēģu pieredzi projektu realizēšanā, arī jelgavnieki piedalījās SFL „Pārmaiņu iespēja skolām” organizētajā tematiskajā seminārā š.g. 28. janvārī Ulbrokas vidusskolā par tēmu ”Projektu administrēšanas aktualitātes. Ideju talkas. Sabiedrisko attiecību plānošana”.

Šā gada 16. novembrī “Ģintermuižas” bērnu nodaļā pulcējās visi projektā iesaistītie speciālisti un pieaicinātie darba kolēģi, kurs kopīgi izvērtēja projekta aktivitātes, riskus un ieguvumus, kā arī plānoja kopējo speciālistu sadarbību nākotnē mācību un rehabilitācijas darbā ar ilgstoši slimajiem bērniem, kuriem ir psihiskās attīstības traucējumi.
Vienlaicīgi tika organizēta arī ilgstoši slimojošo bērnu radošo darbu izstāde.