Ģimene

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums

Veidlapa

Dzimšanas fakta reģistrācija

Veidlapa aizpildāma klātienē

Laulības reģistrācija

Veidlapa P4_MK_not_Nr761

Miršanas fakta reģistrācija

Veidlapa aizpildāma klātienē 

Civilstāvokļa aktu reģistru glabāšana, aktualizēšana, atjaunošana un anulēšana

Veidlapa aizpildāma klātienē

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana

Veidlapa aizpildāma klātienē

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Veidlapa aizpildāma klātienē

Adopcija

Veidlapa aizpildāma klātienē 

Aizgādnība

Veidlapa aizpildāma klātienē 

Aizbildnība

Veidlapa aizpildāma klātienē

Audžuģimene

Veidlapa aizpildāma klātienē 

Ārpusģimenes aprūpe

Veidlapa aizpildāma klātienē

Bērna aizgādības tiesības

Veidlapa aizpildāma klātienē 

Bērna nodošana citas personas aprūpē

Veidlapa aizpildāma klātienē 

Viesģimenes statusa piešķiršana

Veidlapa aizpildāma klātienē 

Bērna personisko interešu aizstāvība

Veidlapa aizpildāma klātienē

Bērna/aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība

Veidlapa aizpildāma klātienē

Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā

Veidlapa aizpildāma klātienē

Piekrišana paternitātes atzīšanai

Veidlapa aizpildāma klātienē 

Apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Veidlapa aizpildāma klātienē