Ģimene

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums

Veidlapa

Dzimšanas fakta reģistrācija

Veidlapa aizpildāma klātienē

Laulības reģistrācija

Veidlapa P4_MK_not_Nr761

Laulības reģistrācija ieslodzījuma vietā

Veidlapa P11_MK_not_Nr761.

Izziņa par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi

Nav

Miršanas fakta reģistrācija

Veidlapa aizpildāma klātienē 

Civilstāvokļa aktu reģistru glabāšana, aktualizēšana, atjaunošana un anulēšana

Veidlapa aizpildāma klātienē

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana

Veidlapa aizpildāma klātienē

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Veidlapa aizpildāma klātienē

Adopcija

Pieteikums (ģimenei)

Pieteikums (vienai personai)

Aizgādnība

Iesniegums

Aizbildnība

Iesniegums

Audžuģimene

Veidlapa aizpildāma klātienē

Ārpusģimenes aprūpe

Iesniegums

Bērna aizgādības tiesības

Iesniegums

Bērna nodošana citas personas aprūpē

Iesniegums

Viesģimenes statusa piešķiršana

Iesniegums

Bērna personisko interešu aizstāvība

Iesniegums

Bērna/aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība

Iesniegums

Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā

Iesniegums

Piekrišana paternitātes atzīšanai

Iesniegums

Apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Iesniegums

Pakalpojumu novērtēšana

 

Lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem, lūdzu novērtējiet pakalpojumus, ko esat saņēmuši no pašvaldības.

 

Aptauja notiek konfidenciāli, atbildes nekādā veidā netiks saistītas ar konkrētiem respondentiem. Aptaujas laikā sniegtā informācija tiks analizēta apkopotā veidā un izmantota tikai pētījuma vajadzībām.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

APTAUJA