Projekts “Jelgava jauniešiem II”

 

08.07.2019.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta “Jelgava jauniešiem II” pieteikums ir apstiprināts un tiks īstenots, lai sasniegtu Jelgavas pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentā “Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas RĪCĪBAS PLĀNS 2019.-2020. gadam” noteikto mērķu sasniegšanu ilgtermiņa plānveida darba ar jaunatni attīstībai, pilnveidojot un stiprinot starpinstitucionālo sistēmu darbā ar jauniešiem Jelgavas pilsētā ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni Jelgavā, nodrošinot jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un efektīvu pieejamo resursu izlietojumu.

 

Projekta mērķauditorija ir Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām: jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem, tieši neaktīvo jauniešu grupu pārstāvji un u.c., jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldību institūciju darbinieki, jauniešu līderi utt.

 

Projekts veicinās jauniešu līdzdalību Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas dokumenta saturiskajā pilnveidē un pieņemto lēmumu īstenošanā ar praktiskiem risinājumiem lielo mērķu sasniegšanā. Projekts nodrošinās to, ka par jauniešiem saistošiem jautājumiem, jaunieši ir informēti un viņiem ir iespējas izteikt viedokli, pirms lēmums ir pieņemts, tādējādi veicinot jauniešu līdzdalību. Projekta īstenošanas gaitā tiks izmantotas neformālās izglītības aktivitātes, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu.

 

Projektā ir paredzētas dažādas aktivitātes: tiks veikta aptauja (e-vidē) un vēlāk tiks apkopota saņemtā informācija par jauniešiem Jelgavā, izstrādājot jauniešu sociāli demogrāfisko profilu (socioloģiskais pētījums un statistikas dati, jauniešu skaits, īpatsvars, jauniešu viedokļu, vajadzību, vēlmju un vērtējumu apkopojumi utt.); tiks organizēts jauniešu un politikas veidotāju forums par jauniešu līdzdalības modeļiem (2019.gada novembris), lai klātienē noskaidrotu jauniešu viedokļus, vajadzības, vēlmes un vērtējumu par jauniešu līdzdalības atbalstu; tiks organizēts projekta rezultātu prezentēšanas pasākums (2020.gada maijs – jūnijs),kas ir vērsts uz projekta aktivitāšu izzināšanu un popularizēšanu jauniešu un sabiedrības vidū kopumā, pašvaldībās ieviestās darba ar jaunatni sistēmas un tās elementu ietekmes un ilgtspējas izvērtēšanu.

 

Projekta kopējais budžets ir 2 300,12EUR, īstenošanas laiks: no 2019.gada 8.jūlija līdz 2020.gada 31.augustam. Projekts “Jelgava jauniešiem II” tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.