Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta

Projekts "Tehniskā infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1. kārta"

 

Projekta numurs

Nr.5.6.2.0/18/I/011

 

Projekta mērķis

Lielupes industriālas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmā noteiktajam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu Jelgavas pilsētā.

 

Projekta darbības

1. Ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana:

1.1. Ceļa daļas pārbūve;

1.1.1. Neretas ielas pārbūve;

1.1.2. Prohorova iela pārbūve;

1.1.3. Garozas ielas posma pārbūve;

1.2. Inženiertehnisko komunikāciju pārbūve atjaunojamajos ielu posmos (lietus ūdens kanalizācija tīkli, elektroapgāde ārējie tīkli, elektroapgāde ārējie tīkli – apgaismojums, elektronisko sakaru tīkli);

2. Degradētas teritorijas potenciāla attīstīšanai nepieciešamo industriālo pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšana (ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīkli, gāzes apgādes tīkli);

3. Revitalizācijai vai attīstīšanai paredzētās degradētas teritorijas labiekārtošana (Lielupes krasta nostiprinājumu un cietā seguma laukumu izbūve);

4. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projekta plānotais ilgums: 22 mēneši – no vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas līdz 2020.gada septembra beigām.

 

Projekta izmaksas

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 10 140 982,50 euro, no tām 7 516 974,00 euro (78,56%) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 512 893,51 euro (5,36%) ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 2 111 114,99 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, tai skaitā neattiecināmās izmaksas 572 434,45 euro. Projekta finansējumā nav paredzēta snieguma rezerve.

 

Projekta rezultāti

Īstenojot projektu, tiks uzlabota Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūra 2774 m garumā, veikta Lielupes industriālās degradētās teritorijas revitalizācija, veicinot teritorijas pieejamību un uzņēmējdarbības attīstību. Tā rezultātā:

  • komersanti, kas gūs labumu no investīcijām infrastruktūrā izveidos 92 jaunas darba vietas;
  • no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 7 490 000 euro apmērā;
  • revitalizēta degradētā teritorija 19 ha platībā.

 

Kontakti

Daina Traidase

Vecākā projektu vadītāja

Projektu vadības sektors

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63005490

E-Pasts: daina.traidase@dome.jelgava.lv

 

 

Projekta aktualitātes uz 20.07.2020.

Neretas, Prohorova un Garozas ielās turpinās infrastruktūras uzlabošanas darbi projekta "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta" ietvaros. Ir veikti asfaltēšanas darbi, izbūvētas bruģētas ietves un turpinās labiekārtošanas un ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanas darbi.

  • Neretas ielā noslēgušies asfalta ieklāšanas darbi visā brauktuves garumā un ietvju bruģēšana, turpinās apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi. Veikta soliņa, velosipēdu turētāju un atkritumu urnas uzstādīšana. Tuvākajā laikā plānots uzsākt horizontālo apzīmējumu uzklāšanu brauktuvei, kā arī ceļa zīmju un drošības barjeru uzstādīšanu.

20200716_153454.jpg

 

  • Prohorova ielā, posmā no Neretas ielas virzienā uz Emburgas ielu, noslēgušies asfalta ieklāšanas darbi. Izbūvēta gājēju drošības saliņa un uzstādītas ceļa drošības barjeras, veikta soliņu, velosipēdu turētāju un atkritumu urnu uzstādīšana, kā arī uzsākta sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju un aprīkojuma uzstādīšana. Iestādīti krūmi – Irbeņlapu fiziokarpi. Turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi, ceļa zīmju uzstādīšana un horizontālā marķējuma uzklāšana.

20200706_150624.jpg

 

20200716_154343.jpg

 

20200716_154358.jpg

 

20200716_160102.jpg

 

20200716_160221.jpg

 

  • Garozas ielā noslēgušies ietvju bruģēšanas un asfalta ieklāšanas darbi. Iestādīti krūmi – Irbeņlapu fiziokarpi. Uzstādīti soliņi, velosipēdu turētāji un atkritumu urnas, kā arī uzsākta sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju un aprīkojuma uzstādīšana un ceļa zīmju uzstādīšana. Turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi un tuvākajā laikā plānots uzsākt horizontālā marķējuma uzklāšanu.

20200706_150601.jpg

 

20200716_152226.jpg

 

20200716_152653.jpg

 

20200716_152826.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 30.03.2020. 

 

AS "A.C.B." turpina Garozas ielas pārbūves darbus. Garozas ielas posmā no Garozas ielas Nr.102 līdz pilsētas administratīvajai robežai uzsākta asfalta seguma atjaunošana pēc SIA "3C" izstrādātā būvprojekta. Pārbūvējamā posma garums ir 603 metri, tiks saglabāts esošais ceļa platums – 7 metri.

 

Būvdarbu ietvaros paredzēta esošā asfalta seguma frēzēšana, jauna asfalta seguma uzklāšana, tiks pārbūvētas autobusu pieturvietas, izveidojot brauktuves paplašinājumu 3.5 metri. Šajā Garozas ielas posmā uzsākta grāvju pārtīrīšana un tiks veikta caurteku pārbūve.

 

20200326_115347.jpg

 

20200310_100852.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 26.02.2020. 

Turpinoties būvdarbiem projekta "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta", Neretas ielā pie lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu izlaides vietas, veikta Lielupes upes krasta nostiprināšana ar gabioniem. Visā ielas garumā pabeigti darbi pie sakaru kanalizācijas tīklu izbūves, izbūvēti elektroapgādes kabeļi un pabeigti darbi pie apgaismojumu balstu uzstādīšanas ar LED lampām.
Prohorova ielā un Garozas ielā turpinās ietvju bruģēšanas darbi.

 

20200113_102420.jpg

 

20200220_141958.jpg

 

20200220_142822.jpg

 

20200220_143659.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 29.11.2019. 

Turpinoties būvdarbiem projekta "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta", Neretas ielā, Prohorova ielā un Garozas ielā ir izbūvēts ūdensvads, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīkli, pabeigta gāzes vada izbūve Prohorova ielā un Garozas ielā.

 

Turpinās arī lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas, sakaru kanalizācijas un apgaismojuma izbūve Neretas ielā. Prohorova ielā un Garozas ielā apgaismojuma un sakaru kanalizācijas darbi paveikti - uzstādīti LED gaismekļi.

 

Neretas ielā turpinās brauktuves konstrukcijas izveides darbi asfaltbetona apakškārtas ieklāšanai. Prohorova ielā un Garozas ielā  visā būvdarbu zonā jau ieklāta asfaltbetona apakškārta. Neretas ielā, Prohorova ielā un Garozas ielā turpinās ietves bruģēšanas darbi un veikta koku (Sarkano ozolu) stādīšana.

 

20191129_100336.jpg

 

20191129_100708.jpg

 

20191129_100626.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 25.07.2019. 

Neretas ielā turpinās saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve. Ir  izbūvēta daļa spiedkanalizācijas un ūdensvada tīklu un izbūvēti elektroapgādes tīkli. Veikta gabionu maisu ieklāšana Lielupes krasta nogāzes nostiprināšanai pie Upes ielas un demontētas esošās attīrīšanas iekārtas pie Lielupes upes krasta.

 

Neretas ielas pārbūves ietvaros Cepļu ielā daļēji veikta apgaismojuma kabeļu izbūve virzienā no Līču ielas uz Neretas ielas pusi un uzstādīti apgaismojuma balsti.

 

Prohorova ielā turpinās lietus kanalizācijas tīklu, elektrotīklu, apgaismojuma izbūve un daļēji veikta apgaismojuma balstu montāža, kā arī veikta lielākā daļa saimnieciskās kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve. Visā Prohorova ielā izbūvēts gāzes apgādes tīkls. Uzsākta asfaltbetona apakškārtas ieklāšana posmā no Emburgas ielas līdz Neretas ielai.

 

Garozas ielas posmā turpinās lietus kanalizācijas un sakaru kanalizācijas tīklu izbūve un izbūvēta lielākā daļa ūdensvada tīklu. Posmā no Prohorova ielas līdz Garozas ielai 72 ceļam veikta šķembu kārtas izbūve un posmā no Garozas ielas 72 virzienā uz Garozas ielu 100 paralēli rakšanas darbiem, turpinās darbi pie asfalta virskārtas noņemšanas.

 

Garozas ielas pārbūves ietvaros Rubeņu ceļā no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei veikta sakaru kanalizācijas tīklu izbūve.

 

SAM_5088.JPG

 

SAM_5091.JPG

 

SAM_5099.JPG

 

SAM_5111.JPG

 

SAM_5121.JPG

 

SAM_5126.JPG

Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta” realizācija turpinās. Neretas ielā, Prohorova ielā un Garozas ielā ir veikti asfaltēšanas darbi, izbūvētas bruģētas ietves un turpinās labiekārtošanas un ceļu satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļu izvietošanas darbi.

Neretas ielā pabeigti asfalta ieklāšanas darbi visā brauktuves garumā, ietvju bruģēšanas darbi un turpinās apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi. Veikta soliņa, velosipēdu turētāju un atkritumu urnas uzstādīšana. Tuvākajā laikā plānots uzsākt horizontālo apzīmējumu uzklāšanu brauktuvei, ceļa zīmju un drošības barjeru uzstādīšanu.

 

 

 

Prohorova ielā, posmā no Neretas ielas virzienā uz Emburgas ielu, pabeigti asfalta ieklāšanas darbi. Izbūvēta gājēju drošības saliņa un uzstādītas ceļa drošības barjeras. Veikta soliņu, velosipēdu turētāju un atkritumu urnu uzstādīšana. Uzsākta sabiedriskā transporta pieturvietu nojumu un aprīkojuma uzstādīšana. Iestādīti krūmi - Irbeņlapu fiziokarpi. Turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi, ceļa zīmju uzstādīšana un horizontālā marķējuma ieklāšana.

 

 

 

Garozas ielā pabeigti ietvju bruģēšanas un asfalta ieklāšanas darbi. Iestādīti krūmi -Irbeņlapu fiziokarpi. Uzstādīti soliņi, velosipēdu turētāji un atkritumu urnas. Uzsākta sabiedriskā transporta pieturvietu nojumu un aprīkojuma uzstādīšana un ceļa zīmju uzstādīšana. Turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi un tuvākajā laikā plānots uzsākt horizontālā marķējuma ieklāšanu.