Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta

Projekts "Tehniskā infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1. kārta"

 

Projekta numurs

Nr.5.6.2.0/18/I/011

 

Projekta mērķis

Lielupes industriālas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmā noteiktajam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu Jelgavas pilsētā.

 

Projekta darbības

1. Ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana:

1.1. Ceļa daļas pārbūve;

1.1.1. Neretas ielas pārbūve;

1.1.2. Prohorova iela pārbūve;

1.1.3. Garozas ielas posma pārbūve;

1.2. Inženiertehnisko komunikāciju pārbūve atjaunojamajos ielu posmos (lietus ūdens kanalizācija tīkli, elektroapgāde ārējie tīkli, elektroapgāde ārējie tīkli – apgaismojums, elektronisko sakaru tīkli);

2. Degradētas teritorijas potenciāla attīstīšanai nepieciešamo industriālo pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšana (ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīkli, gāzes apgādes tīkli);

3. Revitalizācijai vai attīstīšanai paredzētās degradētas teritorijas labiekārtošana (Lielupes krasta nostiprinājumu un cietā seguma laukumu izbūve);

4. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projekta plānotais ilgums: 26 mēneši – no vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas līdz 2021.gada 19. februārim.

 

Projekta izmaksas

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 10 140 982,50 euro, no tām 7 516 974,00 euro (78,56%) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 512 893,51 euro (5,36%) ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 2 111 114,99 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, tai skaitā neattiecināmās izmaksas 572 434,45 euro. Projekta finansējumā nav paredzēta snieguma rezerve.

 

Projekta rezultāti

Īstenojot projektu, tiks uzlabota Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūra 2774 m garumā, veikta Lielupes industriālās degradētās teritorijas revitalizācija, veicinot teritorijas pieejamību un uzņēmējdarbības attīstību. Tā rezultātā:

 • komersanti, kas gūs labumu no investīcijām infrastruktūrā izveidos 92 jaunas darba vietas;
 • no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 7 490 000 euro apmērā;
 • revitalizēta degradētā teritorija 19 ha platībā.

 

Kontakti

Daina Traidase

Vecākā projektu vadītāja

Projektu vadības sektors

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63005490

E-Pasts: daina.traidase@dome.jelgava.lv

 

 

Projekta aktualitātes uz 21.09.2020.

Septembrī noslēgušies būvdarbi Prohorova ielā, Neretas ielā un Garozas ielā, sakārtojot infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstīšanai depo mikrorajonā. Būvprojekta "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 1.kārta" realizācija uzsākta 2018. gada decembrī, būvdarbus veica AS "A.C.B.".

 

2019. gadā veikta pazemes komunikāciju sakārtošana Prohorova ielā, Neretas ielā un Garozas ielā, izbūvējot un atjaunojot ūdensvadu, kanalizācijas sistēmu, elektrotīklus, gāzes vadu un sakaru tīklus. Prohorova ielas posmā arī pārbūvēta siltumtrase. 2020. gadā visās trīs ielās sakārtotas brauktuves – Neretas ielā ieklāts asfalts 540 metru garumā, Prohorova ielā - ap 1300 metru garumā un Garozas ielas posmā - ap 1000 metru.

 

Ielās izbūvēti gājēju un velosipēdistu ceļi, uzstādītas drošības barjeras, jaunas ceļa zīmes, izveidotas piecas atpūtas zonas, sakārtotas pieturvietas, kā arī labiekārtota apkārtne. Garozas ielā, Prohorova ielā un Neretas ielā kopumā iestādīts 71 sarkanais ozols un 1511 irbeņlapu fizokarpi. 

 

Domājot par iedzīvotāju drošību, pārbūvēts ielu apgaismojums, uzstādītas 18 novērošanas kameras un Prohorova ielā pie dzelzceļa pārbrauktuvēm izveidoti slēdzami aizsargbarjeru labirinti, kas bremzē gājēju un velosipēdistu kustību, tuvojoties dzelzceļam. Izbūvētas izgaismotas gājēju pārejas – Prohorova ielas un Neretas ielas krustojumā, Garozas ielā un Prohorova ielā – iestrādāti sensori, kas reaģē uz gājēja tuvošanos un ar gaismas signālu virs ceļa zīmes "Gājēju pāreja" brīdina autovadītājus.

 

Paveiktais Prohorova ielā:

 • asfaltēta brauktuve 1300 metru garumā;
 • izbūvēta bruģēta ietve, apvienota ar velosipēdistu ceļu; ietvē iestrādāta vadlīnija cilvēkiem ar redzes traucējumiem;
 • izbūvēts ūdensvads, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīkli un gāzes vads;
 • izveidoti un profilēti grāvji un to galu nostiprināšana ar akmeņu bruģējumu;
 • iestādīti 44 ozoli un 738 irbeņlapu fizokarpi, iesēts zāliens;
 • izveidotas trīs atpūtas zonas ar velostatīvu, soliņu un atkritumu urnu;
 • uzstādītas divas sabiedriskā transporta pieturas ar nojumi;
 • izbūvēta izgaismota gājēju pāreja Prohorova ielas un Neretas ielas krustojumā;
 • ierīkots ielu apgaismojums, uzstādot 40 jaunus apgaismes balstus ar LED gaismekļiem;
 • ierīkota sakaru kanalizācija;
 • posmā starp Garozas ielu un Neretas ielu uzstādīts gājēju pārejas apgaismojuma balsts;
 • ielai izveidots pagarinājums – 200 metri, paplašināts ielas posms no Garozas ielas līdz Neretas ielai – izbūvēta trešā braukšanas josla virzienā no Neretas ielas uz Garozas ielu;
 • pie dzelzceļa pārbrauktuvēm izveidoti slēdzami aizsargbarjeru labirinti, kas bremzē gājēju un velosipēdistu kustību;
 • ieklāts ielu horizontālais apzīmējums, uzstādītas ceļa zīmes un drošības barjeras.

2020_07_20_Prohorova_iela4-1024x485.jpg

 

 

Paveiktais Neretas ielā:

 • asfaltēta brauktuve 540 metru garumā;
 • izbūvēta bruģēta ietve, apvienota ar velosipēdistu ceļu; ietvē iestrādāta vadlīnija cilvēkiem ar redzes traucējumiem;
 • izbūvēts ūdensvads, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīkli un gāzes vads;
 • izbūvētas lietusūdens attīrīšanas iekārtas ielas galā 3,5 metru dziļumā, ar caurplūdi 767 litri sekundē, uz kurām tiek novadīts lietusūdens no visas apkārtējās teritorijas;
 • Lielupes upes krasts nostiprināts ar gabioniem pie lietusūdens attīrīšanas iekārtu izlaides vietas;
 • iestādīti 17 ozoli un 678 irbeņlapu fizokarpi, iesēts zāliens;
 • izveidota atpūtas zona ar velostatīvu, soliņu un atkritumu urnu;
 • izbūvēta izgaismota gājēju pāreja Prohorova ielas un Neretas ielas krustojumā;
 • posmā no Upes ielas līdz Prohorova ielai ierīkots ielu apgaismojums, uzstādot 22 jaunus apgaismes balstus ar LED gaismekļiem. Papildus daļēji veikta arī apgaismojuma kabeļu izbūve virzienā Cepļu ielā no Līču ielas uz Neretas ielas pusi un uzstādīti apgaismojuma balsti.
 • ierīkota sakaru kanalizācija;
 • ieklāts ielu horizontālais apzīmējums, uzstādītas ceļa zīmes un drošības barjeras.

2020_07_20_Neretas_iela-1024x485.jpg

 

 

Paveiktais Garozas ielā:

 • asfaltēta brauktuve 1000 metru garumā;
 • izbūvēta jauna bruģēta ietve, apvienota ar velosipēdistu ceļu; ietvē iestrādāta vadlīnija cilvēkiem ar redzes traucējumiem; jauna ietve izbūvēta posmā no Alkšņu ielas un Rubeņu ceļa krustojuma līdz dzelzceļa sliedēm;
 • sakārtotas un izbūvētas jaunas iebrauktuves un caurtekas;
 • pārtīrīti grāvji no Garozas ielas Nr.102 līdz pilsētas administratīvajai robežai, kas nostiprināti ar preterozijas paklājiem un to gali nostiprināti ar akmeņu bruģējumu;
 • izbūvēts ūdensvads, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīkli un gāzes vads no Prohorova ielas līdz Rubeņu ceļam;
 • iestādīti 10 ozoli un 87 irbeņlapu fizokarpi, iesēts zāliens;
 • izveidota atpūtas zona ar velostatīvu, soliņu un atkritumu urnu;
 • uzstādītas divas sabiedriskā transporta pieturas ar nojumi un izveidotas divas pieturvietu platformas;
 • uzstādīts gājēju pārejas apgaismojuma balsts pretim Garozas ielai Nr.66;
 • ierīkots ielu apgaismojums, uzstādot 21 jaunu apgaismes balstu ar LED gaismekļiem un nomainot 26 apgaismes balstus;
 • ierīkota sakaru kanalizācija, būvdarbu ietvaros arī Rubeņu ceļā no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei;
 • ieklāts ielu horizontālais apzīmējums, uzstādītas ceļa zīmes un drošības barjeras.

2020_07_20_Garozas_iela2-1024x485.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 20.07.2020.

Neretas, Prohorova un Garozas ielās turpinās infrastruktūras uzlabošanas darbi projekta "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta" ietvaros. Ir veikti asfaltēšanas darbi, izbūvētas bruģētas ietves un turpinās labiekārtošanas un ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanas darbi.

 • Neretas ielā noslēgušies asfalta ieklāšanas darbi visā brauktuves garumā un ietvju bruģēšana, turpinās apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi. Veikta soliņa, velosipēdu turētāju un atkritumu urnas uzstādīšana. Tuvākajā laikā plānots uzsākt horizontālo apzīmējumu uzklāšanu brauktuvei, kā arī ceļa zīmju un drošības barjeru uzstādīšanu.

20200716_153454.jpg

 

 • Prohorova ielā, posmā no Neretas ielas virzienā uz Emburgas ielu, noslēgušies asfalta ieklāšanas darbi. Izbūvēta gājēju drošības saliņa un uzstādītas ceļa drošības barjeras, veikta soliņu, velosipēdu turētāju un atkritumu urnu uzstādīšana, kā arī uzsākta sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju un aprīkojuma uzstādīšana. Iestādīti krūmi – Irbeņlapu fiziokarpi. Turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi, ceļa zīmju uzstādīšana un horizontālā marķējuma uzklāšana.

20200706_150624.jpg

 

20200716_154343.jpg

 

20200716_154358.jpg

 

20200716_160102.jpg

 

20200716_160221.jpg

 

 • Garozas ielā noslēgušies ietvju bruģēšanas un asfalta ieklāšanas darbi. Iestādīti krūmi – Irbeņlapu fiziokarpi. Uzstādīti soliņi, velosipēdu turētāji un atkritumu urnas, kā arī uzsākta sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju un aprīkojuma uzstādīšana un ceļa zīmju uzstādīšana. Turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi un tuvākajā laikā plānots uzsākt horizontālā marķējuma uzklāšanu.

20200706_150601.jpg

 

20200716_152226.jpg

 

20200716_152653.jpg

 

20200716_152826.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 21.04.2020.

 

Turpinās projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta”realizācija. Neretas, Prohorova un Garozas ielās turpinās labiekārtošanas darbi, ietvju bruģēšana un ielu segumu izbūve.

 

Garozas_iela_5-1024x441.jpeg


Neretas ielā izveidots šķembu virskārtas ceļš lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanai. Neretas ielas un Prohorova ielas krustojumā uzstādīts gājēju pārejas apgaismojuma balsts. Tiek stādīti koki (Sarkanie ozoli), uzsākta krūmu – Irbeņlapu fiziokarpu, stādīšana, uzsākta ietves bruģēšana un zāliena ierīkošana.

 

Garozas_iela_2-1024x441.jpeg


Prohorova ielā pabeigta ietvju bruģēšana un asfalta apakškārtas ieklāšana visā ielas garumā. Veikta grāvju izveidošana, to profilēšana un apsēšana ar zālāju, un grāvju galu nostiprināšana ar akmeņu bruģējumu. Prohorova ielas posmā starp Garozas ielu un Neretas ielu uzstādīts gājēju pārejas apgaismojuma balsts. Uzsākta krūmu – Irbeņlapu fiziokarpu, stādīšana un zāliena ierīkošana.

 

Garozas_iela_4-1024x441.jpeg


Garozas ielā turpinās ietvju bruģēšana, teritorijas labiekārtošana, uzsākot stādīt krūmus (Irbeņlapu fiziokarpus). Sākta iebrauktuvju asfalta apakškārtas ieklāšana. Veikta grāvju nostiprināšana ar preterozijas paklājiem, grāvju nogāžu profilēšana un apsēšana ar zālienu, veikta arī grāvju galu nostiprināšana ar akmeņu bruģējumu. Uzstādīts gājēju pārejas apgaismojuma balsts pretim īpašumam Garozas ielā Nr.66. Turpinās grāvju pārtīrīšana Garozas ielas posmā no Garozas ielas Nr.102 līdz pilsētas administratīvajai robežai, veikta caurteku pārbūve esošajās iebrauktuvēs un caurteku izbūve jaunajās iebrauktuvēs.

Garozas_iela_3-1024x441.jpeg

 

Garozas_iela_6-1024x441.jpeg

 

Projekta aktualitātes uz 30.03.2020. 

 

AS "A.C.B." turpina Garozas ielas pārbūves darbus. Garozas ielas posmā no Garozas ielas Nr.102 līdz pilsētas administratīvajai robežai uzsākta asfalta seguma atjaunošana pēc SIA "3C" izstrādātā būvprojekta. Pārbūvējamā posma garums ir 603 metri, tiks saglabāts esošais ceļa platums – 7 metri.

 

Būvdarbu ietvaros paredzēta esošā asfalta seguma frēzēšana, jauna asfalta seguma uzklāšana, tiks pārbūvētas autobusu pieturvietas, izveidojot brauktuves paplašinājumu 3.5 metri. Šajā Garozas ielas posmā uzsākta grāvju pārtīrīšana un tiks veikta caurteku pārbūve.

 

20200326_115347.jpg

 

20200310_100852.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 26.02.2020. 

Turpinoties būvdarbiem projekta "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta", Neretas ielā pie lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu izlaides vietas, veikta Lielupes upes krasta nostiprināšana ar gabioniem. Visā ielas garumā pabeigti darbi pie sakaru kanalizācijas tīklu izbūves, izbūvēti elektroapgādes kabeļi un pabeigti darbi pie apgaismojumu balstu uzstādīšanas ar LED lampām.
Prohorova ielā un Garozas ielā turpinās ietvju bruģēšanas darbi.

 

20200113_102420.jpg

 

20200220_141958.jpg

 

20200220_142822.jpg

 

20200220_143659.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 29.11.2019. 

Turpinoties būvdarbiem projekta "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta", Neretas ielā, Prohorova ielā un Garozas ielā ir izbūvēts ūdensvads, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīkli, pabeigta gāzes vada izbūve Prohorova ielā un Garozas ielā.

 

Turpinās arī lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas, sakaru kanalizācijas un apgaismojuma izbūve Neretas ielā. Prohorova ielā un Garozas ielā apgaismojuma un sakaru kanalizācijas darbi paveikti - uzstādīti LED gaismekļi.

 

Neretas ielā turpinās brauktuves konstrukcijas izveides darbi asfaltbetona apakškārtas ieklāšanai. Prohorova ielā un Garozas ielā  visā būvdarbu zonā jau ieklāta asfaltbetona apakškārta. Neretas ielā, Prohorova ielā un Garozas ielā turpinās ietves bruģēšanas darbi un veikta koku (Sarkano ozolu) stādīšana.

 

20191129_100336.jpg

 

20191129_100708.jpg

 

20191129_100626.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 25.07.2019. 

Neretas ielā turpinās saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve. Ir  izbūvēta daļa spiedkanalizācijas un ūdensvada tīklu un izbūvēti elektroapgādes tīkli. Veikta gabionu maisu ieklāšana Lielupes krasta nogāzes nostiprināšanai pie Upes ielas un demontētas esošās attīrīšanas iekārtas pie Lielupes upes krasta.

 

Neretas ielas pārbūves ietvaros Cepļu ielā daļēji veikta apgaismojuma kabeļu izbūve virzienā no Līču ielas uz Neretas ielas pusi un uzstādīti apgaismojuma balsti.

 

Prohorova ielā turpinās lietus kanalizācijas tīklu, elektrotīklu, apgaismojuma izbūve un daļēji veikta apgaismojuma balstu montāža, kā arī veikta lielākā daļa saimnieciskās kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve. Visā Prohorova ielā izbūvēts gāzes apgādes tīkls. Uzsākta asfaltbetona apakškārtas ieklāšana posmā no Emburgas ielas līdz Neretas ielai.

 

Garozas ielas posmā turpinās lietus kanalizācijas un sakaru kanalizācijas tīklu izbūve un izbūvēta lielākā daļa ūdensvada tīklu. Posmā no Prohorova ielas līdz Garozas ielai 72 ceļam veikta šķembu kārtas izbūve un posmā no Garozas ielas 72 virzienā uz Garozas ielu 100 paralēli rakšanas darbiem, turpinās darbi pie asfalta virskārtas noņemšanas.

 

Garozas ielas pārbūves ietvaros Rubeņu ceļā no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei veikta sakaru kanalizācijas tīklu izbūve.

 

SAM_5088.JPG

 

SAM_5091.JPG

 

SAM_5099.JPG

 

SAM_5111.JPG

 

SAM_5121.JPG

 

SAM_5126.JPG

 

Projekta aktualitātes uz 01.03.2019.

 

AS "A.C.B." turpina ielu pārbūves darbus objektā "Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūve Jelgavā".

 

Neretas ielā veikta asfalta virskārtas noņemšana, koku un krūmu zāģēšana, celmu laušana, siltumtrases nostiprinājuma plātņu un kanālu demontāža, demontēti ielas apgaismes balsti un veikta Lielupes krasta līnijas tīrīšana. Uzsākti darbi pie saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūves un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāžas.

 

2019_03_01_Neretas2.jpeg

 

Prohorova ielā veikta koku un krūmu zāģēšana, celmu laušana, asfalta virskārtas noņemšana. Uzsākta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve  un siltumtrases demontāža. Tuvākajā laikā tiks uzsākti darbi pie ūdensapgādes tīklu izbūves.

 2019_03_01_Neretas4.jpeg

 

Garozas ielā veikta koku zāģēšana, celmu rakšana un uzsākta grāvju rakšana.