Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta

Projekta mērķis

Lielupes industriālas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmā noteiktajam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu Jelgavas pilsētā.

 

Projekta darbības

  1. Ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana:

1.1.   Ceļa daļas pārbūve;

1.1.1.      Neretas ielas pārbūve;

1.1.2.      Prohorova iela pārbūve;

1.1.3.      Garozas ielas posma pārbūve;

1.2.   Inženiertehnisko komunikāciju pārbūve atjaunojamajos ielu posmos (lietus ūdens kanalizācija tīkli, elektroapgāde ārējie tīkli, elektroapgāde ārējie tīkli – apgaismojums, elektronisko sakaru tīkli);

  1. Degradētas teritorijas potenciāla attīstīšanai nepieciešamo industriālo pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšana (ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīkli, gāzes apgādes tīkli);
  2. Revitalizācijai vai attīstīšanai paredzētās degradētas teritorijas labiekārtošana (Lielupes krasta nostiprinājumu un cietā seguma laukumu izbūve);
  1. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projekta plānotais ilgums: 22 mēneši – no vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas līdz 2020.gada septembra beigām.

 

Projekta izmaksas

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 10 140 982,50 euro, no tām 7 516 974,00 euro (78,56%) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 512 893,51 euro (5,36%) ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 2 111 114,99 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, tai skaitā neattiecināmās izmaksas 572 434,45 euro. Projekta finansējumā nav paredzēta snieguma rezerve.

 

Projekta rezultāti

Īstenojot projektu, tiks uzlabota Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūra 2774 m garumā, veikta Lielupes industriālās degradētās teritorijas revitalizācija, veicinot teritorijas pieejamību un uzņēmējdarbības attīstību. Tā rezultātā:

  • komersanti, kas gūs labumu no investīcijām infrastruktūrā izveidos 92 jaunas darba vietas;
  • no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 7 490 000 euro apmērā;
  • revitalizēta degradētā teritorija 19 ha platībā.

Kontakti

Daina Traidase

Vecākā projektu vadītāja

Projektu vadības sektors

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63005490

E-Pasts: daina.traidase@dome.jelgava.lv

 

 

Projekta aktualitātes uz 25.07.2019.

 

Neretas ielā turpinās saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve. Ir  izbūvēta daļa spiedkanalizācijas un ūdensvada tīklu un izbūvēti elektroapgādes tīkli. Veikta gabionu maisu ieklāšana Lielupes krasta nogāzes nostiprināšanai pie Upes ielas un demontētas esošās attīrīšanas iekārtas pie Lielupes upes krasta.

 

Neretas ielas pārbūves ietvaros Cepļu ielā daļēji veikta apgaismojuma kabeļu izbūve virzienā no Līču ielas uz Neretas ielas pusi un uzstādīti apgaismojuma balsti.

 

Prohorova ielā turpinās lietus kanalizācijas tīklu, elektrotīklu, apgaismojuma izbūve un daļēji veikta apgaismojuma balstu montāža, kā arī veikta lielākā daļa saimnieciskās kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve. Visā Prohorova ielā izbūvēts gāzes apgādes tīkls. Uzsākta asfaltbetona apakškārtas ieklāšana posmā no Emburgas ielas līdz Neretas ielai.

 

Garozas ielas posmā turpinās lietus kanalizācijas un sakaru kanalizācijas tīklu izbūve un izbūvēta lielākā daļa ūdensvada tīklu. Posmā no Prohorova ielas līdz Garozas ielai 72 ceļam veikta šķembu kārtas izbūve un posmā no Garozas ielas 72 virzienā uz Garozas ielu 100 paralēli rakšanas darbiem, turpinās darbi pie asfalta virskārtas noņemšanas.

 

Garozas ielas pārbūves ietvaros Rubeņu ceļā no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei veikta sakaru kanalizācijas tīklu izbūve.

 

SAM_5088.JPG

 

SAM_5091.JPG

 

SAM_5099.JPG

 

SAM_5111.JPG

 

SAM_5121.JPG

 

SAM_5126.JPG