Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana

ERAF-1.jpg

Projekts Nr. 5.5.1.0/20/I/002

 

2020.gada 21.augustā Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.5.1.0/20/I/002 "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana" īstenošanu.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu dabas mantojumu Jelgavā, sakārtojot Pilssalas degradēto teritoriju, attīstot esošās funkcijas, piedāvājot jaunus pakalpojumus un sekmējot to potenciāla attīstību atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmai, tādejādi nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz dabas mantojuma objekta sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sekojošas darbības:

  • Pārbūvēt Pilssalas ielu 680 metru garumā, posmā no tilta pār Lielupi līdz nekustamajam īpašumam Pilssalas ielā 5, t.sk. izveidojot gājēju un velosipēdistu celiņus, kā arī pārbūvējot tiltu pār kanālu;
  • Izbūvēt Ūdenstūrisma un sporta bāzi Pilssalas ielā 5, kurā atradīsies arī tūrisma informācijas punkts;
  • Izveidot Lielupes krastmalas nostiprinājumu (aptuveni 67 metru garumā);
  • Izbūvēt autostāvlaukumu un laukumus fiziskajām aktivitātēm;
  • Izveidot barības novietnes Pilssalas savvaļas zirgiem.

Rezultatīvie rādītāji:

 

Atbalstīts viens dabas mantojuma objekts; radīti divi jauni pakalpojumi tajā, izveidoti priekšnosacījumi atbalstītā dabas mantojuma objekta un tūrisma objektu apmeklējuma skaita pieaugumam līdz 6000 apmeklējumiem gadā.

 

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir 6 493 352,27 euro, no tām 3 400 000,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 150 000,00 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 2 943 352,27 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.


Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2022.gada 21.oktobrim. 

 

 

Projekta aktualitātes:

 

31.03.2022.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) turpina īstenot projektu Nr.  5.5.1.0/20/I/002 "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana" (turpmāk  –  Projekts) saskaņā ar 21.08.2020 noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem. Projektā ir noslēgusies būvprojektu "Pilssalas ielas pārbūve" un "Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāze" izstrāde. Lai projekta ietvaros saglabātu, aizsargātu un attīstītu nozīmīgu dabas mantojumu – dabas liegumu "Lielupes palienes pļavas" – veicot Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošanu un attīstot jaunus pakalpojumus un esošās funkcijas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 29.10.2021 izludināja atklāto konkursu Nr. JVP 2021/116/AK "Pilssalas ielas pārbūve" un 01.11.2021. atklāto konkursu Nr. JVP 2021/122/AK "Būvprojekta "Pilssalas ielas pārbūve” realizācijas būvuzraudzība". Saskaņā ar iepirkumu komisijas 2021.gada 20.decembra lēmumu tika pārtraukts atklātais konkurss "Pilssalas ielas pārbūve". Līdz ar to Pašvaldība ir uzsākusi darbu pie atkārtotas atklātā konkursa dokumentācijas izstrādes.

 

30.09.2020.

Turpinot īstenot projektu Nr. 5.5.1.0/20/I/002 "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana" (turpmāk – Projekts), turpinās būvprojektu "Pilssalas ielas pārbūve" un "Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāze" izstrāde, savukārt būvprojektam "Lielupes krastmalas nostiprnāšana Pilssalas ielā 8, Jelgavā" ir jau saņemta būvatļauja. Paredzēts, ka Lielupes krasts tiks stiprināts 70 metru garumā gar esošo airēšanas bāzes ēku Pilssalas ielā  8, virzienā uz Jelgavas pili. Krasta stiprināšana paredzēta pēc līdzīga principa, kā tas jau tika īstenots 2019.gadā Pilssalas ielas posmā no 5. līdz 12. ēkai. Atšķirībā no iepriekš īstenotās krasta labiekārtošanas zonas, šajā vietā ir paredzēta piekļuve upes krastam arī cilvēkiem ratiņkrēslā.

 

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt arī Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāzi Pilssalas ielā 5. Bāzes 1.stāvā atradīsies laivu elingi, paredzot iespēju tur novietot aptuveni simts laivas sporta skolas vajadzībām. Savukārt 2.stāvā atradīsies konferenču zāle, trenažieru zāle, administrācijas telpas un ģērbtuves sportistiem.

 

Lai attīstītu un sakārtotu degradēto teritoriju, ir paredzēta Pilssalas ielas no Lielupes tilta līdz Pilssalas ielai 5 pilnīga pārbūve, kur tiks izveidoti arī gājēju celiņi un velojoslas. Vienlaikus šīs darbības ietvaros tiks labiekārtota arī atpūtas zona no tilta pār kanālu līdz jaunajai ūdenstūrisma un sporta bāzes ēkai. Tajā plānots izveidot atpūtas laukumus, publiskās tualetes, basketbola laukumu, vingrošanas laukumu, bērnu rotaļu laukumu, kā arī labiekārtot visu teritoriju kopumā, izveidojot pastaigu celiņus un apzaļumojot teritoriju. Savukārt pie jaunās ūdenstūrisma un sporta bāzes iecerēts izveidot automašīnu stāvlaukumu. Netālu no jaunajiem aktivitāšu laukumiem tiks pielāgota vieta savvaļas zirgiem, kur viņi varēs patverties pavasara plūdu gadījumā. Savvaļas zirgiem tiks izveidota arī jauna barības novietne, kas iekļausies apkārtējā teritorijā.

 

16.12.2020.

Lai īstenotu projektu Nr. 5.5.1.0/20/I/002 "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana" (turpmāk – Projekts), turpinās būvprojektu "Pilssalas ielas pārbūve" un "Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāze" izstrāde. Pēc būvprojektu izstrādes Jelgavas pilsētas dome veiks sagatavošanās darbus veiksmīgai iepirkumu norisei. Projekts tiek īstenots, saskaņā ar 21.08.2020 noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem.

 

31.03.2021.
Jelgavas pilsētas dome (turpmāk – Pašvaldība) turpina īstenot projektu Nr. 5.5.1.0/20/I/002 "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana" (turpmāk – Projekts). Projektā turpinās būvprojektu "Pilssalas ielas pārbūve" un "Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāze" izstrāde, kā arī Pašvaldība uzsākusi darbu pie iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas. Projekts tiek īstenots, saskaņā ar 21.08.2020 noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem.

 

29.06.2021.

Jelgavas pilsētas dome (turpmāk – Pašvaldība) turpina īstenot projektu Nr. 5.5.1.0/20/I/002 "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana" (turpmāk – Projekts). Projektā turpinās būvprojektu "Pilssalas ielas pārbūve" un "Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāze" izstrāde, kā arī Pašvaldība turpina darbu pie iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas. Projekts tiek īstenots, saskaņā ar 21.08.2020 noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem.

 

30.09.2021.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) turpina īstenot projektu Nr.  5.5.1.0/20/I/002 "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana" (turpmāk – Projekts). Projektā turpinās būvprojektu "Pilssalas ielas pārbūve" un "Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāze" izstrāde, kā arī Pašvaldība plāno oktobra beigās izsludināt iepirkumus par Pilssalas ielas pārbūvi un tās būvuzraudzību. Projekts tiek īstenots, saskaņā ar 21.08.2020 noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem.

 

 29.12.2021

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) turpina īstenot projektu Nr.  5.5.1.0/20/I/002 "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana" (turpmāk  –  Projekts) saskaņā ar 21.08.2020 noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem. Projektā ir noslēgusies būvprojektu "Pilssalas ielas pārbūve" un "Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāze" izstrāde. Lai projekta ietvaros saglabātu, aizsargātu un attīstītu nozīmīgu dabas mantojumu – dabas liegumu "Lielupes palienes pļavas" – veicot Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošanu un attīstot jaunus pakalpojumus un esošās funkcijas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 29.10.2021 izludināja atklāto konkursu Nr. JVP 2021/116/AK "Pilssalas ielas pārbūve" un 01.11.2021. atklāto konkursu Nr. JVP 2021/122/AK "Būvprojekta "Pilssalas ielas pārbūve" realizācijas būvuzraudzība".

 

Kontakti:
Rainers Blūms
Projektu vadītājs
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel.: 63005472
E-pasts: rainers.blums@dome.jelgava.lv