Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana

Projekts Nr. 5.5.1.0/20/I/002

 

2020.gada 21.augustā Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.5.1.0/20/I/002 "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana" īstenošanu.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu dabas mantojumu Jelgavā, sakārtojot Pilssalas degradēto teritoriju, attīstot esošās funkcijas, piedāvājot jaunus pakalpojumus un sekmējot to potenciāla attīstību atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmai, tādejādi nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz dabas mantojuma objekta sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sekojošas darbības:

  • Pārbūvēt Pilssalas ielu 680 metru garumā, posmā no tilta pār Lielupi līdz nekustamajam īpašumam Pilssalas ielā 5, t.sk. izveidojot gājēju un velosipēdistu celiņus, kā arī pārbūvējot tiltu pār kanālu;
  • Izbūvēt Ūdenstūrisma un sporta bāzi Pilssalas ielā 5, kurā atradīsies arī tūrisma informācijas punkts;
  • Izveidot Lielupes krastmalas nostiprinājumu (aptuveni 67 metru garumā);
  • Izbūvēt autostāvlaukumu un laukumus fiziskajām aktivitātēm;
  • Izveidot barības novietnes Pilssalas savvaļas zirgiem.

Rezultatīvie rādītāji:

 

Atbalstīts viens dabas mantojuma objekts; radīti divi jauni pakalpojumi tajā, izveidoti priekšnosacījumi atbalstītā dabas mantojuma objekta un tūrisma objektu apmeklējuma skaita pieaugumam līdz 6000 apmeklējumiem gadā.

 

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir 6 493 352,27 euro, no tām 3 400 000,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 150 000,00 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 2 943 352,27 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 


Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2022.gada 21.oktobrim.