"Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā"

Projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/052 "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā"

 

2020.gada 18. martā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/052 "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā" (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt Jelgavas pilsētā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektus un nodrošināt tos ar nepieciešamo aprīkojumu.

 

Projektā plānotās darbības:

1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jelgavā:

1.1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Daudzfunkcionālajā centrā Zirgu ielā 47A;

1.2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide objektā Stacijas ielā 13:

1.2.1. Dienas aprūpes centra "Atbalsts" labiekārtošana un paplašināšana;

1.2.2. Grupu dzīvokļu infrastruktūras izveide;

1.2.3. Specializēto darbnīcu infrastruktūras izveide;

1.2.4. Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūras izveide.

1.3. Peldbaseina pielāgošana pieejamības uzlabošanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem objektā Ganību ielā 66.

2. Materiāli tehniskā aprīkojuma iegāde sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jelgavā:

2.1. Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes centra "Integra", t.sk. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, labiekārtošanai objektā Zirgu ielā 47A;

2.2. Aprīkojuma iegāde Montesori istabas pakalpojuma nodrošināšanai objektā Zirgu ielā 47A;

2.3. Aprīkojuma iegāde "Atelpas brīža" pakalpojuma nodrošināšanai objektā Zirgu ielā 47A;

2.4. Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes centra "Harmonija" pakalpojuma nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem objektā Zirgu ielā 47A;

2.5. Aprīkojuma iegāde grupu dzīvokļu pakalpojuma nodrošināšanai objektā Stacijas ielā 13;

2.6. Aprīkojuma iegāde specializēto darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanai objektā Stacijas ielā 13;

2.7. Aprīkojuma iegāde ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai objektā Stacijas ielā 13;

2.8. Aprīkojuma iegāde peldbaseina pielāgošanai objektā Ganību ielā 66;

2.9. Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes centra "Atbalsts" nodrošināšanai objektā Stacijas ielā 13.

3. Projekta publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana.

 

Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem – personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības.

 

Projekta rezultāti:

1) Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē – 27;

2) Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem – 99;

3) Objekti, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība – 3.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 5 955 978.41 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 2 733 411.91 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 762 560 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 77 760.00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 893 091.91 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 3 222 566.50 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas no 2020.gada 18.marta līdz 2022.gada 31.decembrim.

 

 

Kontakti:

Solvita Degaine

Projektu vadītāja

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Tel.: 63005582

E-pasts: solvita.degaine@dome.jelgava.lv