"Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā"

Projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/052 "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā"

 

2020.gada 18. martā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/052 "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā" (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt Jelgavas pilsētā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektus un nodrošināt tos ar nepieciešamo aprīkojumu.

 

Projektā plānotās darbības:

1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jelgavā:

1.1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Daudzfunkcionālajā centrā Zirgu ielā 47A;

1.2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide objektā Stacijas ielā 13:

1.2.1. Dienas aprūpes centra "Atbalsts" labiekārtošana un paplašināšana;

1.2.2. Grupu dzīvokļu infrastruktūras izveide;

1.2.3. Specializēto darbnīcu infrastruktūras izveide;

1.2.4. Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūras izveide.

1.3. Peldbaseina pielāgošana pieejamības uzlabošanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem objektā Ganību ielā 66.

2. Materiāli tehniskā aprīkojuma iegāde sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jelgavā:

2.1. Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes centra "Integra", t.sk. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, labiekārtošanai objektā Zirgu ielā 47A;

2.2. Aprīkojuma iegāde Montesori istabas pakalpojuma nodrošināšanai objektā Zirgu ielā 47A;

2.3. Aprīkojuma iegāde "Atelpas brīža" pakalpojuma nodrošināšanai objektā Zirgu ielā 47A;

2.4. Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes centra "Harmonija" pakalpojuma nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem objektā Zirgu ielā 47A;

2.5. Aprīkojuma iegāde grupu dzīvokļu pakalpojuma nodrošināšanai objektā Stacijas ielā 13;

2.6. Aprīkojuma iegāde specializēto darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanai objektā Stacijas ielā 13;

2.7. Aprīkojuma iegāde ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai objektā Stacijas ielā 13;

2.8. Aprīkojuma iegāde peldbaseina pielāgošanai objektā Ganību ielā 66;

2.9. Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes centra "Atbalsts" nodrošināšanai objektā Stacijas ielā 13.

3. Projekta publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana.

 

Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem – personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības.

 

Projekta rezultāti:

1) Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē – 27;

2) Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem – 99;

3) Objekti, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība – 3.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 5 955 978.41 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 2 733 411.91 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 762 560 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 77 760.00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 893 091.91 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 3 222 566.50 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas no 2020.gada 18.marta līdz 2022.gada 31.decembrim.

 

Projekta aktualitātes:

 

23.09.2020.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.9.3.1.1/19/I/052 "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā" ietvaros 2020.gada 3.ceturksnī notiek projekta darbību īstenošana:

  • Ēkā Stacijas ielā 13, Jelgavā norisinās pārbūves darbi, kurus veic SIA "Delta Construction" un būvdarbus paredzēts izpildīt līdz 2021.gada jūlijam. Pašlaik būvobjektā ir veikti demontāžas darbi, vienīgi ir atlikusi jumta seguma un tā apakškonstrukcijas demontāža, ir izbūvēts ārējais ūdensvads un kanalizācija, pagrabstāvā ir izbūvēta iekšējā sadzīves un lietus kanalizācija, ir pabeigti logu ailu vidusdaļas mūrēšanas darbi, notiek nesošo šķērsienu pastiprināšana un gaiteņu starpsienu mūrēšana, ir uzsākta elektroapgādes tīklu izbūve un tiek veikta bojāto dzelzsbetona pārseguma plātņu nomaiņa.

Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. gadam, šī projekta ietvaros ēkā Stacijas ielā 13 plānots izbūvēt mūsdienu prasībām atbilstošus grupu dzīvokļus, kā arī paredzēts labiekārtot un paplašināt dienas aprūpes centru "Atbalsts" un izveidot specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Lai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošinātu ģimenisku vai tai pietuvinātu vidi, ēkā Stacijas ielā 13 tiks izbūvētas ģimeniskas dzīves apstākļiem līdzīgas dzīvokļa tipa telpas. Ēkā paredzēts izbūvēt vides pieejamības prasībām atbilstošus servisa dzīvokļus personām ar funkcionāliem traucējumiem un modernus pašvaldības īres dzīvokļus.

 

  • Objektam Zirgu ielā 47A, Jelgavā tiek veikta būvprojekta "Ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā, pārbūve" ekspertīze, lai novērtētu būvprojekta atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, risinājumu atsevišķu sadaļu savstarpējo savietojamību  un risinājumu atbilstību vides pieejamības prasībām personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.- 2020. gadam, šī projekta ietvaros ēkā Zirgu ielā 47A plānots veikt pārbūves darbus un izveidot jaunu Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru. Centrā paredzēts izveidot jaunu dienas aprūpes centru "Integra" bērniem vecumā no 16-18 gadiem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī labiekārtot un paplašināt dienas aprūpes centru "Harmonija" personām ar garīga rakstura traucējumiem. Lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, centrā Zirgu ielā 47A plānots izveidot Montesori istabu, kā arī nodrošināt "Atelpas brīža" pakalpojumu.

 

  • Objektā PII "Kāpēcīši", Ganību ielā 66, Jelgavā ir rasti tehniski risinājumi peldbaseina telpu pārplānošanai un pielāgošanai, lai izbūvētu ģērbtuvi un dušas telpu, baseina vannas norobežojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Lai veiktu iepriekšminētos pārbūves darbus, paredzēts izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju.
  • Projektā plānotā materiāli tehniskā aprīkojuma iegāde paredzēta pēc pārbūves darbu pabeigšanas objektos Stacijas ielā 13, Zirgu ielā 47A un Ganību ielā 66.

 

28.12.2020.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/052 "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā" (turpmāk – Projekts) ietvaros, 2020.gada 4.ceturksnī norisinās pārbūves darbi ēkā Stacijas ielā 13, Jelgavā, kurus veic SIA "Delta Construction" un paredzēts pabeigt līdz 2021.gada jūlijam.

 

Saskaņā ar noslēgto Vienošanos, būvobjektā ir veikti demontāžas darbi un tiek veikta mūra ārsienu izbūve, kā arī norisinās nesošo šķērssienu pastiprināšanas un gaiteņu starpsienu izbūves darbi.

 

Objektā PII "Kāpēcīši", Ganību ielā 66, Jelgavā ir uzsākts darbs pie būvniecības ieceres "Peldbaseina pielāgošana pieejamības uzlabošanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem JPII "Kāpēcīši", Ganību ielā 66, Jelgavā" izstrādes. Būvniecības ieceres ietvaros paredzēta tehniskā apsekošana un risinājumu izstrāde ēkas telpām, kurās paredzēts veikt pārbūvi un pielāgošanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

 

 

 

Kontakti:

Solvita Degaine

Projektu vadītāja

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Tel.: 63005582

E-pasts: solvita.degaine@dome.jelgava.lv