Uzlabot veselību, labbūtību un vienlīdzību, ieviešot pierādījumos balstītu pilsētas politiku enerģētiskās nabadzības mazināšanai (WELLBASED)

Wellbased_ES.png

 

Enerģētiskā nabadzība rodas tad, kad mājsaimniecībām ir pieejami nepieciešamie enerģijas veidi, bet tās nevar tos atļauties, ir spiestas izmantot daļēji (daļēji un slikti apkurinātas telpas, nepietiekams apgaismojums u.c.) vai arī par adekvātu komforta līmeni nākas maksāt nesamērīgi daudz. 

 

Projekta WELLBASED mērķis ir uzlabot iedzīvotāju veselību, labbūtību un vienlīdzību, ieviešot pierādījumos balstītu pilsētas politiku enerģētiskās nabadzības mazināšanai.

Projektā plānots izstrādāt, īstenot un novērtēt visaptverošu pilsētas programmu, lai samazinātu enerģētisko nabadzību un tās ietekmi uz iedzīvotāju veselību un labklājību, pamatojoties uz pierādījumos balstītām pieejām sešās pilotpilsētās – Valensijā (Spānija), Heerlenā (Nīderlande), Līdsā (Lielbritānija), Edirnē (Turcija), Obudā (Ungārija) un Jelgavā (Latvija). Pilsētas izvēlētas, ņemot vērā to atšķirīgās atrašanās vietas (atšķirīgos klimatiskos apstākļos), kā arī atšķirīgu labklājības līmeni un veselības aprūpes modeļus.

  

Projekta kopējais budžets ir 5 106 770 eiro. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centram (POIC) piešķirtie līdzekļi projekta aktivitāšu īstenošanai ir 206 135 eiro.

 

Projekta īstenošanas laiks ir 48 mēneši, no 2021. gada 1. marta līdz 2025. gada 1. martam.

 

Projekta partneri ir 19 iestādes un  organizācijas no deviņām valstīm (Spānija, Nīderlande, Turcija, Francija, Itālija, Austrija, Ungārija, Lielbritānija, Latvija).

 

Projekta struktūra 

Darba pakotne (WP) WP1 - Projekta vadības nodrošināšana, risku identificēšana un vadība, komunikācija un finanšu vadība.

 

WP2 – Pilsētas rīcības programmas izstrāde enerģētiskās nabadzības novēršanai, tai skaitā darbs ar fokusgrupām, lai noteiktu piemērotākos pasākumus enerģētiskās nabadzības mazināšanai;

 

WP3  - Pilotprojekta sagatavošana un īstenošana  - pētījuma veikšana par iedzīvotāju veselības stāvokli, dzīves apstākļiem, energoresursu patēriņa paradumiem, pilsētvides mērījumi (piesārņojums, klimats, apzaļumošana u.c.);

 

WP4 – Iegūto datu izvērtēšana un analīze:

 • enerģiskās nabadzības ietekmes uz veselību noteikšana;
 • izmaksu ziņā efektīvāko enerģētiskās nabadzības mazināšanas metožu atlase balstoties uz 6 pilotprojektu aktivitātēm;

WP5 – Ieteikumu izstrāde izstāde politikas veidotājiem. Izpētīti dažādi finansēšanas modeļi enerģētiskās nabadzības novēršanai. Rīkoti 3 semināri, kuros katra pilotpilsēta dalīsies ar savu pieredzi;

 

WP6 – Informācijas izplatīšana par projekta aktivitātēm un rezultātiem;

 

WP7 – Ētikas kodeksa izstrāde un īstenošana un personas datu apstrādes aktivitāšu nodrošināšana.

 

Projekta aktualitātes uz 1.09.2021.

 

 • Parakstīts Saprašanās memorands par pilsētu vietējās alianses sadarbības līguma izveidi WELLBASED projektam. Līgums parakstīts ar Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldi, Sociālo lietu pārvaldi un Zemgales Reģionālo enerģētikas aģentūru.
 • Notikusi Fokusgrupu sanāksme. Fokusgrupas galvenais mērķis ir gūt ieskatu par to, kā cilvēkus skar enerģētiskā nabadzība, kā viņi vēlētos, lai viņiem palīdzētu uzlabot viņu dzīves situāciju un kā uzlabojumi tiek veikti.
 • Notikusi 2. Konsorcija tikšanās, kurā tika diskutēts par ieviešanas laika grafiku, datu savākšanu no pilotpilsētām un citiem aktuālajiem jautājumiem.

 

 

Projekta aktualitātes uz 1.06.2021.

 • Parakstīts līgums ar projekta vadošo partneri – LAS NAVES – Valensijas kopienas fonds stratēģiskai pilsētu attīstības un inovāciju veicināšanai.
 • Definētas prasības potenciālajai pilotprojekta mērķa grupai.
 • Kopā ar sadarbības partneriem izstrādāta projekta vizuālā identitāte (tai skaitā projekta mājas lapa http://wellbased.eu).
 • Nodibināti kontakti ar projekta partneriem.
 • Izstrādāta projekta rokasgrāmata, kurā atrunāta projekta organizatoriskā struktūra, partneru atbildība, komunikācijas veidi, projekta taustāmo rezultātu sagatavošanas  un apstiprināšanas kvalitātes kritēriji, ētikas un kvalitātes kontroles jautājumi.
 • Izveidota projekta vadības, darba dokumentu un izstrādāto rezultātu uzkrāšanas vietne, kas pieejama visiem projekta dalībniekiem.

 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 granta līguma 945097 ietvaros.