Uzlabot veselību, labbūtību un vienlīdzību, ieviešot pierādījumos balstītu pilsētas politiku enerģētiskās nabadzības mazināšanai (WELLBASED)

Wellbased_ES.png

 

Enerģētiskā nabadzība rodas tad, kad mājsaimniecībām ir pieejami nepieciešamie enerģijas veidi, bet tās nevar tos atļauties, ir spiestas izmantot daļēji (daļēji un slikti apkurinātas telpas, nepietiekams apgaismojums u.c.) vai arī par adekvātu komforta līmeni nākas maksāt nesamērīgi daudz. 

 

Projekta WELLBASED mērķis ir uzlabot iedzīvotāju veselību, labbūtību un vienlīdzību, ieviešot pierādījumos balstītu pilsētas politiku enerģētiskās nabadzības mazināšanai.

Projektā plānots izstrādāt, īstenot un novērtēt visaptverošu pilsētas programmu, lai samazinātu enerģētisko nabadzību un tās ietekmi uz iedzīvotāju veselību un labklājību, pamatojoties uz pierādījumos balstītām pieejām sešās pilotpilsētās – Valensijā (Spānija), Heerlenā (Nīderlande), Līdsā (Lielbritānija), Edirnē (Turcija), Obudā (Ungārija) un Jelgavā (Latvija). Pilsētas izvēlētas, ņemot vērā to atšķirīgās atrašanās vietas (atšķirīgos klimatiskos apstākļos), kā arī atšķirīgu labklājības līmeni un veselības aprūpes modeļus.

  

Projekta kopējais budžets ir 5 106 770 eiro. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centram (POIC) piešķirtie līdzekļi projekta aktivitāšu īstenošanai ir 206 135 eiro.

 

Projekta īstenošanas laiks ir 48 mēneši, no 2021. gada 1. marta līdz 2025. gada 1. martam.

 

Projekta partneri ir 19 iestādes un  organizācijas no deviņām valstīm (Spānija, Nīderlande, Turcija, Francija, Itālija, Austrija, Ungārija, Lielbritānija, Latvija).

 

Projekta struktūra 

Darba pakotne (WP) WP1 - Projekta vadības nodrošināšana, risku identificēšana un vadība, komunikācija un finanšu vadība.

 

WP2 – Pilsētas rīcības programmas izstrāde enerģētiskās nabadzības novēršanai, tai skaitā darbs ar fokusgrupām, lai noteiktu piemērotākos pasākumus enerģētiskās nabadzības mazināšanai;

 

WP3  - Pilotprojekta sagatavošana un īstenošana  - pētījuma veikšana par iedzīvotāju veselības stāvokli, dzīves apstākļiem, energoresursu patēriņa paradumiem, pilsētvides mērījumi (piesārņojums, klimats, apzaļumošana u.c.);

 

WP4 – Iegūto datu izvērtēšana un analīze:

 • enerģiskās nabadzības ietekmes uz veselību noteikšana;
 • izmaksu ziņā efektīvāko enerģētiskās nabadzības mazināšanas metožu atlase balstoties uz 6 pilotprojektu aktivitātēm;

WP5 – Ieteikumu izstrāde izstāde politikas veidotājiem. Izpētīti dažādi finansēšanas modeļi enerģētiskās nabadzības novēršanai. Rīkoti 3 semināri, kuros katra pilotpilsēta dalīsies ar savu pieredzi;

 

WP6 – Informācijas izplatīšana par projekta aktivitātēm un rezultātiem;

 

WP7 – Ētikas kodeksa izstrāde un īstenošana un personas datu apstrādes aktivitāšu nodrošināšana.

 

WELLBASED_Aktiva_grupa_page-0001.jpg

 

WELLBASED_Aktiva_grupa_page-0002.jpg

 

 

WELLBASED_Kontroles_grupa_page-0001.jpg

 

WELLBASED_Kontroles_grupa_page-0002.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 10.03.2023.

 • Uzsāktas pilotprojekta dalībnieku aptaujas, kā aktīvākās dalībnieces jāmin sievietes, vīrieši uz šo brīdi veido apmēram 10% no dalībnieku skaita.
 • 27.februārī dalība Sabiedriskā centra atvērto durvju pasākumā, lai informētu par projekta aktivitātēm.
 • Pārsteidzoši liela daļa dalībnieku izteikuši vēlmi paši ievadīt aptaujas datus.
 • Laikā no 6-9.martam 2 projekta speciālisti devās uz Heerlen pilsētu Nīderlandē, lai iepazītos, kā projekta WELLBASED aktivitātes tiek ieviestas šajā pašvaldībā, secinājums – pašvaldībā energotaupības pasākumiem tiek pievērsta ļoti liela uzmanība, gan izglītojot iedzīvotājus gan sniedzot atbalstu energotaupības pasākumu ieviešanai.

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 granta līguma 945097 ietvaros.

 

Projekta aktualitātes uz 30.11.2022.

 • Organizēta tikšanās ar Jelgavas Pensionāru biedrības biedriem, lai informētu par iespēju iesaistīties projekta aktivitātēs,
 • Veikta WELLBASED datu bāzes darbības pārbaude testa režīmā;
 • Uzsākta dalībnieku atlase dalībai projektā, pilsētā izveidotas 7 vietas dalības anketu saņemšanai un iesniegšanai;
 • Parakstīts datu apmaiņas līgums ar Valensijas universitāti par personas datu apstrādi;
 • Noslēgts līgums par mājsaimniecības sensoru piegādi un datu pārraides nodrošināšanu;
 • Pārbaudīta mājsaimniecības sensoru darbība un datu pārraides nodrošināšana uz Smart City monitor platformu.     

 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 granta līguma 945097 ietvaros.

 

 

Projekta aktualitātes uz 31.08.2022.

 

 • turpinās darbs pie aptaujas anketas jautājumu ievadīšanas/tulkošanas elektroniskajā datu bāzē,
 • veikts medicīnas mēriekārtu iepirkums,
 • izstrādātas procedūras, kā dalībniekiem pieteikties pētījumā, noteiktas iesaistītās personas un institūcijas,
 • izstrādātas procedūras personas datu aizsardzībai datu vākšanas un pētījuma veikšanas posmos,
 • izsludināts iepirkums mājsaimiecības sensoru un datu pārraides pakalpojumu nodrošināšanai,
 • notiek darbs pie apmācību materiālu izstrādes.

 

Projekta aktualitātes uz 31.05.2022.

 

 • saņemts atzinums no Veselības ministrijas Centrālās medicīnas ētikas komitejas par plānotā pētījuma atbilstību bioētikas normām;
 • notiek pētījuma dalībnieku aptaujas anketas jautājumu saskaņošana un tulkošana;
 • 28.05.2022 kopā ar Zemgales reģionālo enerģētikas aģentūru piedalījāmies Jelgavas Pilsētas svētkos, lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar projekta aktivitātēm;
 • izstrādāts Jelgava pilotprojekta ieviešanas plāns, kurā aprakstītas iesaistīto pušu atbildības jomas, veicamās aktivitātes, plānotais laika grafiks.

Jelgavas pilotprojekta plānotais uzsākšanas laiks 2022. augusts/spetembris.       

 

Projekta aktualitātes uz 1.03.2022. 

 

Turpinās darba process tehniskās specifikācijas izstrādei  medicīnisko un klimata kontroles iekārtu iegādei. Iepirkumu plānots izsludināt šī gada 2.ceturksnī.

 

Datu vākšana ir viena no būtiskākajām projekta aktivitātēm, tādēļ strādājam pie tā, lai dati tiktu aizsargāti saistībā ar datu vākšanu, glabāšanu, izmantošanu pētījuma mērķiem.

 

Izstrādāta pilsētas darbības programma projekta aktivitāšu īstenošanai, kas ietver esošās situācijas aprakstu, sasniedzamos mērķus, darbību pārskatu, galvenos ietekmes rādītājus, kā arī plānoto aktivitāšu sarakstu un to ieviešanas laika grafiku.

 

Šī gada 2. un 3. martā plānota WELLBASED konsorcija sanāksme, kurā paredzēts izklāsts par WELLBASED pilsētas programmu, projekta aktualitātes un plānotie turpmākie pasākumi.

 

 

Projekta aktualitātes uz 1.12.2021.

 

 • Veikti sagatavošanās darbi fokusgrupas vadīšanai, kas plānota 7. decembrī, sagatavoti darba materiāli un darba metodika.
 • Uzsākts darbs pie pilsētas rīcības programmas izstrādes enerģētiskās nabadzības novēršanai Jelgavas pilsētā īstenojot pilotprojketa aktivitātes.
 • Apzinātas medicīnisko un klimata kontroles iekārtu tehniskās prasības, kas tiks izmantotas pilotprojketa laikā.
 • Tiek izstrādāti nepieciešamie dokumenti un procedūras personas datu aizsardzībai saistībā ar personas datu vākšanu, glabāšanu, izmantošanu pētījuma mērķiem.


Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 granta līguma 945097 ietvaros.

 

Projekta aktualitātes uz 1.09.2021.

 

 • Parakstīts Saprašanās memorands par pilsētu vietējās alianses sadarbības līguma izveidi WELLBASED projektam. Līgums parakstīts ar Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldi, Sociālo lietu pārvaldi un Zemgales Reģionālo enerģētikas aģentūru.
 • Notikusi Fokusgrupu sanāksme. Fokusgrupas galvenais mērķis ir gūt ieskatu par to, kā cilvēkus skar enerģētiskā nabadzība, kā viņi vēlētos, lai viņiem palīdzētu uzlabot viņu dzīves situāciju un kā uzlabojumi tiek veikti.
 • Notikusi 2. Konsorcija tikšanās, kurā tika diskutēts par ieviešanas laika grafiku, datu savākšanu no pilotpilsētām un citiem aktuālajiem jautājumiem.

Projekta aktualitātes uz 1.06.2021.

 • Parakstīts līgums ar projekta vadošo partneri – LAS NAVES – Valensijas kopienas fonds stratēģiskai pilsētu attīstības un inovāciju veicināšanai.
 • Definētas prasības potenciālajai pilotprojekta mērķa grupai.
 • Kopā ar sadarbības partneriem izstrādāta projekta vizuālā identitāte (tai skaitā projekta mājas lapa http://wellbased.eu).
 • Nodibināti kontakti ar projekta partneriem.
 • Izstrādāta projekta rokasgrāmata, kurā atrunāta projekta organizatoriskā struktūra, partneru atbildība, komunikācijas veidi, projekta taustāmo rezultātu sagatavošanas  un apstiprināšanas kvalitātes kritēriji, ētikas un kvalitātes kontroles jautājumi.
 • Izveidota projekta vadības, darba dokumentu un izstrādāto rezultātu uzkrāšanas vietne, kas pieejama visiem projekta dalībniekiem.

 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 granta līguma 945097 ietvaros.