10.1 °C, 7.2 m/s, 61.7 %

Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsHidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā
Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā

Projekta mērķis – samazināt plūdu draudu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska vai ārkārtas scenārija 1C kritērijam, rekonstruējot esošo hidrotehnisko būvju kompleksu un izveidojot pretplūdu sistēmu, tādējādi veicinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes, kā arī ūdens režīma un apkārtējās vides stāvokļa ievērojamu uzlabošanos un vides risku samazināšanu.

Papildus darbi hidrotehnisko būvju rekonstrukcijai

13.novembrī ir noslēgts līgums par papildus veicamajiem darbiem veicot hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļā – Loka maģistrāles rajonā.

Iepirkums 8.¹ pantā noteiktajā kārtībā „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļā – Loka maģistrāles rajonā, Jelgavā papildu darbi”, id. nr. JPD2012/35/ERAF/MI  tika izsludināts 29.oktobrī un tika saņemts viens piedāvājums no SIA „KULK”.
13.novembrī komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA „KULK” par  līgumcenu Ls 52 218,76 (ar PVN 21%).

Papildus darbu ietvaros jāveic:
• lietus ūdeņu kolektora tīrīšana un lietus ūdeņu pārsūknēšana no LK-10 akas līdz LK-11 akai un no LK11akas līdz lietus ūdeņu sūknētavai;
• grāvju pārtīrīšana;
• pie caurtekas Nr.4 bruģa seguma demontāža un betona bruģakmens seguma izbūve;
• caurteku tīrīšana, kanalizācijas caurules posma nomaiņa,
• jāveic Bērzu kapu grāvju pieslēgums Loka maģistrāles kolektoram.

Projekta kopīgais  budžets ir  511 000 lati. 350 000 lati ir ERAF finansējums, 161 000 lati – pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā paredzēts rekonstruēt caurtekas zem Kalnciema ceļa un izbūvēt tām pretplūdu vārstus, rekonstruēt lietus ūdens pārsūknēšanas staciju un ūdens attīrīšanas staciju, atjaunot Bērzu kapu meliorācijas sistēmas pieslēguma kolektoru, Loka maģistrāles kolektorā izbūvēt pretplūdu vārstus un pazemināt vienas caurtekas novietojumu zem Loka maģistrāles, tā pasargājot no plūdiem Kalnciema ceļa labās puses teritoriju.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē
Tel. 63005558
prese@dome.jelgava.lv
www.jelgava.lv

 

 

Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu

2012.gada 11.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA „KULK” par „Hidrotehnisko būvju rekonstrukciju plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” par kopējo līgumcenu 500 173.31 ar PVN.

 

Projekta mērķis – samazināt plūdu draudu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska vai ārkārtas scenārija 1C kritērijam, rekonstruējot esošo hidrotehnisko būvju kompleksu un izveidojot pretplūdu sistēmu, tādējādi veicinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes, kā arī ūdens režīma un apkārtējās vides stāvokļa ievērojamu uzlabošanos un vides risku samazināšanu.

2011.gada 8.novembrī Jelgavas pilsētas dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi vienošanos Nr.3DP/3.4.1.5.2/11/APIA/CFLA/002/002 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” ieviešanu.

Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā paredzēts:

 • rekonstruēt astoņas caurtekas zem Kalnciema ceļa un izbūvēt tām pretplūdu vārstus,
 • rekonstruēt lietus ūdens pārsūknēšanas staciju un ūdens attīrīšanas staciju,
 • atjaunot Bērzu kapu meliorācijas sistēmas pieslēguma kolektoru,
 • Loka maģistrāles kolektorā izbūvēt pretplūdu vārstus un pazemināt vienas caurtekas novietojumu zem Loka maģistrāles, tā pasargājot no plūdiem Kalnciema ceļa labās puses teritoriju.

2012.gada 11.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA „KULK” par „Hidrotehnisko būvju rekonstrukciju plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” par kopējo līgumcenu 500 173.31 ar PVN. Rekonstrukcijas darbu pabeigšanas termiņš – 2012.gada 30.novembris.

2012.gada 11.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza būvdarbu autoruzraudzības pakalpojuma līgumu ar tehniskā projekta izstrādātāju „SIA 3C”, kopējā līgumcena 3025.00 Ls ar PVN, bet 17.jūlijā – būvuzraudzības pakalpojuma līgumu ar SIA „Jurēvičs un partneri”, līgumcena 3593.70 Ls ar PVN.

Projekta budžets: 511 000 Ls.
Finansējuma avots: 350 000 Ls – ERAF finansējums, 161 000 Ls – pašvaldības finansējums.

Projektu paredzēts ieviest no 2011.gada decembra līdz 2012.gada decembrim.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā

 

 

Izsludināts būvdarbu iepirkuma atklātais konkurss

2012.gada 6.janvārī tika izsludināts būvdarbu iepirkuma atklātais konkurss „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā, Jelgavā” Nr. JPD2011/61/ERAF/AK.

Projekta mērķis – samazināt plūdu draudu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska vai ārkārtas scenārija 1C kritērijam, rekonstruējot esošo hidrotehnisko būvju kompleksu un izveidojot pretplūdu sistēmu, tādējādi veicinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes, kā arī ūdens režīma un apkārtējās vides stāvokļa ievērojamu uzlabošanos un vides risku samazināšanu.
Projekta budžets – 350 000 Ls.
Finansējuma avots – 100% ERAF finansējums.
2011.gada 8.novembrī Jelgavas pilsētas dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi vienošanos Nr.3DP/3.4.1.5.2/11/APIA/CFLA/002/002 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” ieviešanu.

Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā paredzēts:

 • rekonstruēt astoņas caurtekas zem Kalnciema ceļa un izbūvēt tām pretplūdu vārstus,
 • rekonstruēt lietus ūdens pārsūknēšanas staciju un ūdens attīrīšanas staciju,
 • atjaunot Bērzu kapu meliorācijas sistēmas pieslēguma kolektoru,
 • Loka maģistrāles kolektorā izbūvēt pretplūdu vārstus un pazemināt vienas caurtekas novietojumu zem Loka maģistrāles, tā pasargājot no plūdiem Kalnciema ceļa labās puses teritoriju.


2012.gada 6.janvārī tika izsludināts būvdarbu iepirkuma atklātais konkurss „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā, Jelgavā” Nr. JPD2011/61/ERAF/AK, piedāvājumu iesniegšanas termiņš un saņemto piedāvājumu atvēršana – 2012.gada 13.aprīlī.

Projekta kopējais plānotais finansējums ir 350 000 Ls un to 100% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projektu paredzēts ieviest no 2011.gada decembra līdz 2012.gada decembrim.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā
Tālr. 63005486

 

 

Projekta īstenošana

Projekta mērķis – samazināt plūdu draudu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska vai ārkārtas scenārija 1C kritērijam, rekonstruējot esošo hidrotehnisko būvju kompleksu un izveidojot pretplūdu sistēmu, tādējādi veicinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes, kā arī ūdens režīma un apkārtējās vides stāvokļa ievērojamu uzlabošanos un vides risku samazināšanu.

Projekta budžets – 350 000 Ls.
Finansējuma avots – 100% ERAF finansējums.
2011.gada 8.novembrī Jelgavas pilsētas dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos Nr.3DP/3.4.1.5.2/11/APIA/CFLA/002/002 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” ieviešanu.

Projekta īstenošana ilga 13 mēnešus – līdz 2012. gada decembrim.

Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā tika

 • rekonstruētas astoņas caurtekas zem Kalnciema ceļa un izbūvēti tām pretplūdu vārsti,
 • rekonstruēta lietus ūdens pārsūknēšanas stacija un ūdens attīrīšanas stacija,
 • atjaunots Bērzu kapu meliorācijas sistēmas pieslēgums Loka maģistrāles  kolektoram,
 • Loka maģistrāles kolektoram izbūvēts pretplūdu vārsts;
 • Pazemināts vienas caurtekas novietojums zem Loka maģistrāles pie Kalnciema ceļa, tā pasargājot no plūdiem Kalnciema ceļa labās puses teritoriju.

Būvdarbus veica SIA „KULK”, būvuzraudzību – SIA „Jurēvičs un partneri” un autoruzraudzību ”SIA „3C”.

Projekta kopējais finansējums ir 350 000 Ls un to 100% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā
Tālr. 63005486