1.5 °C, 3.9 m/s, 94.1 %

Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsJelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

Projekta mērķis: Paaugstināt Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitāti, izstrādājot jaunu pilsētas attīstības programmu nākamajam plānošanas periodam un aktualizējot ilgtermiņa attīstības stratēģiju, kas veicinātu ilgtspējīgu Jelgavas ekonomisko, sociālo un vides attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu.

Projekta Budžets: 25 000,00 LVL
Finansējuma avots: 100% finansē Eiropas Sociālās attīstības fonds.

Aktualitātes projektā „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (20.12.2012.)

Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046, ietvaros Jelgavas pilsētai ir izstrādāta jaunās attīstības programmas laika periodam no 2014.-2020.gadam (turpmāk tekstā – Programma) 1.redakcija un aktualizēta šobrīd spēkā esošā ilgtermiņa attīstības stratēģija 2007.-2020.gadam (turpmāk tekstā – Stratēģija).
Programmas 1.redakcija sastāv no trīs sadaļām:

  1. Esošās situācijas raksturojums – vispārēja informācija par notiekošajiem sociālajiem un ekonomiskiem procesiem; identificētas galvenās attīstības problēmas un iespējamie risinājumi; Jelgavas attīstības tendences, būtiskākie pilsētas attīstības rādītāji salīdzināti ar valsts un citu lielo pilsētu vidējiem rādītājiem;
  2. Stratēģiskā daļa un rīcības plāns – nosaka stratēģiskos uzstādījumus un rīcības to īstenošanai; definēti vidējā termiņa un ilgtermiņa attīstības scenāriji, pilsētas specializācija, 3 horizontālās prioritātes, 6 rīcībpolitikas;
  3. Investīciju plāns – ietver informāciju par plānotajiem projektiem Programmas īstenošanai.

Aktualizētās Stratēģijas 1.redakcijas saturs:

  1. Plānošanas principi – atspoguļotas būtiskākās pamatnostādnes un principi, kas jāņem vērā plānošanas procesā, un Jelgavas pilsētas teritorijas plānošanas dokumentu sasaiste;
  2. Stratēģiskā daļa – ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), ilgtermiņa stratēģiskais mērķis, rezultatīvie rādītāji, attīstības prioritātes un teritorijas specializācija;
  3. Telpiskās attīstības perspektīva – apraksta un grafiski attēlo vēlamo Jelgavas pilsētas teritorijas telpisko struktūru un sasaista Stratēģiju ar Teritorijas plānojumu.

Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, ar Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumiem Nr.17/1 un 17/2 izstrādātās Programmas 1.redakcija un aktualizētās Stratēģijas 1.redakcija tiks nodotas publiskai apspriešanai. Publiskā apspriešana notiks no 2013.gada 7.janvāra līdz 2013.gada 18.februārim. Detalizēta informācija par publiskās apspriešanas procesu, norises vietām un laiku būs pieejama Jelgavas pilsētas mājas lapā http://www.jelgava.lv/pilseta/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/

Informācija sagatavota
Attīstības plānošanas sektorā
Tālrunis 63005485

 

 

Aktualitātes projektā „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (20.09.2012.) 

Jelgava ir ceturtā lielākā pilsēta Latvijā pēc iedzīvotāju skaita, nacionālas nozīmes attīstības centrs, kurā koncentrējas reģionam un valstij nozīmīgi resursi, t.sk. cilvēkresursi, kā arī sociālās un ekonomiskās aktivitātes, pakalpojumi un infrastruktūra, kas veicina arī apkārtējo teritoriju attīstību.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.pantā noteikts, ka pašvaldībām ir pienākums izstrādāt pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu un teritorijas plānojumu.

Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046, ietvaros Jelgavas pilsētai tiek izstrādāta jauna attīstības programma laika periodam no 2014.-2020.gadam un aktualizēta šobrīd spēkā esošā ilgtermiņa attīstības stratēģija 2007.-2020.gadam, ņemot vērā jaunā Teritorijas attīstības plānošanas likuma prasības.

Šobrīd ir izstrādāta jaunās attīstības programmas 1.redakcija un aktualizētās ilgtermiņa attīstības stratēģijas 1.redakcija, kas tiks izskatītas 2012.gada 25.oktobra Jelgavas pilsētas domes sēdē un nodotas publiskai apspriešanai ar 2012.gada 1.novembri.

Jaunās attīstības programmas izstrādes gaitā, līdzdarbojoties sabiedrības pārstāvjiem, tika apzināta pašreizējā situācija – attīstības tendences, problēmas, kā arī nākotnes vajadzības, pilsētas specializācija, analizēti iespējamie izaugsmes resursi plānotā īstenošanai.

Programmā izvirzītie uzdevumi un plānotās rīcības nodrošinās līdzsvaru starp ekonomisko, sociālo un vides attīstību, lai kopumā sekmētu pilsētas un apkārtējo teritoriju izaugsmi, kā arī veicinās finanšu instrumentu koordinētu un mērķtiecīgu ieviešanu teritorijas attīstības prioritāšu īstenošanai.

Detalizēta informācija par publiskās apspriešanas procesu, norises vietām un laiku būs pieejama Jelgavas pilsētas mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā „Jelgavas Vēstnesis”.

Informācija sagatavota
Attīstības plānošanas sektorā
Tālrunis 63005485

 

 

Aktualitātes projektā „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (19.06.2012)

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes gaitā, lai identificētu sabiedrības intereses un vajadzības, nodrošinātu pēc iespējas plašāku sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, 2011.gada rudenī tika organizēti tematiskie semināri un diskusijas par pilsētas līdzšinējo un turpmāko attīstību, mērķiem un rīcībām mērķu sasniegšanai.

2012.gadā notika divi plānošanas semināri: idejuTALKA „Pilsētas vēlamā attīstība ilgtermiņā un mūsu rīcības šodien” un seminārs „Rīcības un investīciju projekti Jelgavas attīstībai”, kuros piedalījās pašvaldības struktūrvienību, institūciju darbinieki un dažādu ieinteresēto pušu pārstāvji.

Semināru ietvaros to dalībnieki apsprieda Jelgavas pilsētas attīstības scenārijus, attīstības projektu idejas, prioritāros investīciju plāna projektus un ieskicēja rīcības plāna realizācijai nepieciešamo finansējumu. Semināru rezultāti tiks izmantoti Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas izstrādē.
2011.gada 1.decembrī spēkā ir stājies jauns normatīvais akts teritorijas attīstības plānošanas jomā – „Teritorijas attīstības plānošanas likums”, kurš nosaka, ka vietējām pašvaldībām līdz 2013.gada 31.decembrim ir jānodrošina jauna ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde vai aktualizācija saskaņā ar šo likumu. Jelgavas pilsētas pašvaldībai jau ir izstrādāta un 2007.gadā apstiprināta ilgtermiņa attīstības stratēģija laika periodam no 2007.-2020.gadam, taču tā ir jāaktualizē, ņemot vērā prasības, kas noteiktas jaunajā likumā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajos „Metodiskajos ieteikumos ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

Projekta ietvaros veiktās cenu aptaujas rezultātā 2012.gada 14.jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA „Arhitektūra un Vide” par ekspertu pakalpojumiem Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007.-2020.gadam aktualizācijai. Līguma kopējā summa – 2178,00 LVL ar PVN, izpildes termiņš – 2013.gada 31.janvāris.

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas un aktualizētās Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007.-2020.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana tiks uzsākta 2012.gada oktobrī. Sīkāka informācija par publiskās apspriešanas procesu, norises vietām un laiku būs pieejama Jelgavas pilsētas mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā „Jelgavas Vēstnesis” .

Jaunās attīstības programmas izstrāde un ilgtermiņa stratēģijas aktualizācija notiek Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046, ietvaros.

Informācija sagatavota
Attīstības plānošanas sektorā
Tālrunis 63005485

 

 

Aktualitātes projektā „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (10.04.2012)

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes gaitā, lai identificētu sabiedrības intereses un vajadzības, nodrošinātu pēc iespējas plašāku sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, tiek organizēti tematiskie semināri. 2011.gada rudenī tika organizēti 8 semināri, kā arī uzņēmēju viedokļa apzināšana un iedzīvotāju trīs fokusa grupu diskusijas, kuru ietvaros tika apspriesti jautājumi par galvenajām attīstības tendencēm un kopsakarībām Jelgavas pilsētā.

Savukārt 2012.gada 13.martā tika organizēts plānošanas seminārs – ideju TALKA „Pilsētas vēlamā attīstība ilgtermiņā un mūsu rīcības šodien”, kurā piedalījās 35 pašvaldības un citu institūciju darbinieki.

Semināra darba kārtība tika sadalīta 3 posmos:
1.      Posms – Jelgavas pilsētas attīstības scenāriji :
  a)      Diskusijas dalībnieki tika iepazīstināti ar iespējamajiem Jelgavas pilsētas attīstības scenārijiem;
  b)      Grupu darbs/diskusija par iespējamajiem Jelgavas pilsētas attīstības scenārijiem;
  c)       Diskusijas rezultātu apkopošana un balsošana, lai noteiktu saistošāko Jelgavas pilsētas attīstības scenāriju;
2.      Posms – Attīstības projekti :
  a)       Diskusijas dalībnieki tika iepazīstināti ar iespējamajiem lielajiem attīstības projektiem un šo projektu sadalījumu pa pašvaldības rīcībpolitiku jomām;
  b)      Diskusija – attīstības projektu izstrāde. Diskusijas rezultātā tiek ģenerētas projektu idejas izvēlēto pašvaldības rīcībpolitiku ietvaros;
  c)       Grupu darbs – nozīmīgāko projektu ideju noteikšana;
3.      Posms – Rīcības plāna budžetēšana:
  a)       Grupu darbs – 4 grupu ietvaros tiek izstrādāti 4 rīcības plāna budžeti un tiek prezentēti rezultāti.
b)      Grupu darba – rīcības plāna budžeta izstrādes ietvaros komandas norādīja konkrētus attīstību virzošos projektus un konkrētu finansējumu šiem projektiem.
  c)       Grupu darba – rīcības plāna budžeta izstrādes ietvaros komandas tika aicinātas norādīt prioritāros projektus sadalījumā pa pašvaldības rīcībpolitiku jomām.
Semināra rezultāti tiks izmantoti attīstības programmas stratēģiskās un rīcības daļas izstrādē.

Jaunās attīstības programmas izstrāde notiek Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046, ietvaros. Programmas izstrādei iepirkuma rezultātā ir piesaistīti eksperti no SIA „AC konsultācijas”.

Informācija sagatavota
Attīstības plānošanas sektorā
Tālrunis 63005485