0.2 °C, 0.5 m/s, 86.2 %

Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsJelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā

Projekta mērķis: Uzlabot Jelgavas pilsētas pašvaldības vadītāju un speciālistu kapacitāti un zināšanas Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā.
Projekta budžets: 18 376 LVL
Finansējuma avots: 100% finansē Eiropas Sociālais fonds.

Jelgavas pilsētas pašvaldības īstenotie Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētie projekti (5.32 Mb)

 

Uzlabotas speciālistu zināšanas un prasmes darbam ar projektiem (30.06.2012)
Noslēdzies Eiropas Savienības atbalstītais projekts, kura mērķis bija uzlabot Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālistu zināšanas par papildus finansējuma piesaisti pilsētas attīstībai un uzlabot darbinieku praktiskās iemaņas sagatavojot un īstenojot dažādus projektus.

Projekta ietvaros tika nodrošinātas apmācības, kurās kopumā piedalījušies 70 pašvaldības darbinieki, apgūstot zināšanas gan par projektu vadību, gan finansējuma piesaisti. Papildus bija iespēja apgūt angļu valodas zināšanas, kas atvieglos darbu starptautiskos projektos.

Projektu vadītājiem ar ilgstošu praktiskā darba pieredzi bija iespēja savas zināšanas uzlabot un pārbaudīt iegūstot Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) sertifikātu. Kā atzina apmācību dalībnieki, apmācības bija ļoti saspringtas un sniedza arī izpratni par tēmām, kuras nākotnē jāapgūst padziļināti, lai uzlabotu sava darba kvalitāti. 
Sadarbībā ar uzņēmējiem tika meklētas idejas kopīgiem projektiem, kuru īstenošana būtu nozīmīga gan uzņēmējiem gan pilsētas iedzīvotājiem.

Projekta laikā tika īstenoti arī divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Jūrmalu un Valmieru, kuru laikā gan projektu vadītājiem, gan nozaru speciālistiem bija iespēja iepazīties ar projektu realizāciju citās pašvaldībās, apmainīties ar informāciju par problēmu risināšanas veidiem un nākotnes sadarbības iespējām.

Sagatavots arī elektronisks pašvaldības īstenoto projektu apkopojums. Pašvaldība dažādu fondu finansētos projektus īsteno jau kopš 2002.gada, bet šis ir pirmais materiāls, kurā esam centušies apkopot informāciju par pilsētas attīstībai nozīmīgākajiem projektiem. Kopumā materiālā sniegta informācija par vairāk kā sešdesmit projektiem, dažādās nozarēs, turklāt jāpiemin, ka kopumā Jelgavā īstenoto projektu skaits ir vēl lielāks, jo apjoma dēļ  šajā materiālā nav iekļauti iestāžu īstenotie projekti, kas varētu būt nākošā pētījuma uzdevums. Pēc nelielām tehniskām korekcijām materiāls būs pieejams pašvaldības mājas lapā.  

Projekta kopējais finansējums ir 17 308,56  LVL. Projekts īstenots līdz 2012. gada 30. jūnijam.
Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

 

Aktualitātes projektā „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā”  (28.05.2012.)
Marta mēnesī projekta ietvaros turpinājās tikšanās ar uzņēmējiem, lai veidotu sadarbības tīklu starp pašvaldību, uzņēmējiem nevalstiskajām organizācijām. Darba rezultātā tika identificētas aptuveni 20 projektu idejas, kuras varētu īstenot sadarbojoties iepriekšminētajiem partneriem. Kā interesantākās minamas uzņēmēju solītais atbalsts īstenojot iekšpagalmu labiekārtošanas projektus, līdzdarbošanās tūrisma veicināšanas jomā, tai skaitā industriālā tūrisma attīstīšana pilsētā. Tikšanās reizē Biznesa inkubatorā tika runāts par ciešāku pašvaldības un energoefektivitātes jomā strādājošo uzņēmumu sadarbību īstenojot energoefektivitātes projektus pilsētā.

Marta beigās tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Jūrmalas pilsētas pašvaldību, lai iepazītos ar šajā pašvaldībā īstenotajiem projektiem un projektu ieviešanas metodēm. Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 20 pārstāvji no Jelgavas pilsētas pašvaldības, t.sk. pašvaldības iestāžu „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”, „Jelgavas izglītības pārvalde”, aģentūras „Kultūra”, aģentūras „Pilsētsaimniecība” darbinieki un Jelgavas pilsētas administrācijas darbinieki.

No Jūrmalas pilsētas pašvaldības piedalījās Ekonomikas un attīstības nodaļas, Centralizētās grāmatvedības, Izglītības nodaļas, Iepirkumu biroja, Būvniecības nodaļas, Pilsētsaimniecības un Labiekārtošanas nodaļas, Pilsētplānošanas nodaļas, Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas, Informātikas nodaļas, Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas, Sabiedrisko attiecību nodaļas un Kultūras centra darbinieki.

Saskaņā ar vizītes darba kārtību, sākotnēji Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja un darbinieki iepazīstināja ar Jūrmalas pilsētas īstenotajiem projektiem, finansējuma piesaistīšanas veidiem un nākotnes attīstības iespējām pilsētā. Pēc vispārīgās prezentācijas un diskusijām dalībnieki sadalījās trīs grupās: 1 grupas tēma – projektu ieviešana un iepirkumu organizēšana; 2 grupas tēma –infrastruktūras projektu ieviešana; 3 grupas tēma – kultūra un tūrisms.

Pēc diskusijām un pusdienas pārtraukuma notika pašvaldības objektu apskate. Kā pirmais tika apmeklēts Jūrmalas muzejs. Muzeja direktore iepazīstināja ar tā darbības pamatprincipiem, ekspozīciju un inovatīvo risinājumu pielietojuma elementiem ekspozīcijas modernizēšanā. Ņemot vērā, ka 2012.gadā Jelgavas pilsētā tiek uzsākta Pasta salas rekonstrukcija un labiekārtošana un salā tiks izveidota brīvdabas estrāde, tika apmeklēta Jūrmalas ledus halle, kura arhitektoniski ir veidota kā brīvdabas objekts. Kā vēl viens objekts tika apmeklēts brīvdabas parks ar skatu torni un labiekārtotiem celiņiem aktīvas atpūtas cienītājiem.

Aprīļa mēnesī notika darbs pie informatīvā materiāla sagatavošanas, materiālā apkopota informācija par projektiem, kuru ieviešanā pašvaldība ir iesaistījusies kopš 2005. gada.

Lai efektīvi izmantotu projekta īstenošanai piešķirtos līdzekļus un dotu papildus ieguldījumu projekta mērķa sasniegšanā projekta apmācību sadaļa tika papildināta ar diviem blokiem – specializēto angļu valodu un projektu vadītāju sertifikāciju atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem. Tā kā aktivitāšu ieviešanai nepieciešams laiks, projekta ieviešanas termiņš tika pagarināts par 2 mēnešiem. Savukārt, lai optimizētu līdzekļu apguvi programmas ietvaros, tika veikta budžeta sadaļas korekcija atbilstoši plānotajai līdzekļu apguvei un faktiski noslēgto līgumu izmaksām.

Projekta kopējais finansējums ir 17 308,56  LVL. Projekts tiks īstenots līdz 2012. gada 30. jūnijam.

Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Informāciju sagatavoja
Projektu vadības sektors
Tel. 63005483

 

 

Noslēgušās apmācības projektu vadības jautājumos (29.02.2012.)
29. februāris bija pēdējā apmācību diena pašvaldības speciālistiem, kuri piedalījās Eiropas Sociālā fonda finansētajās apmācībās par projektu vadību un finansējuma piesaistes iespējām. Kopumā apmācībās piedalījās vairāk kā 60speciālisti no pašvaldības administrācijas un dažādām pašvaldības iestādēm. Kopumā dalībnieki bija apmierināti ar organizēto mācību procesu un iegūtajām zināšanām, lai gan bija arī ieteikumi, piemēram, vairāk praktiskās nodarbības ar piemēriem projekta pieteikumu sagatavošanā. Jaunums daļai apmācību dalībnieku bija plašās finansējuma piesaistes iespējas, kas pieejamas pašvaldībām, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. Par īpaši noderīgām prasmēm lielākā daļa minējusi jauniegūtās zināšanas par finansējuma meklēšanas iespējām internetā, kas jūtami ietaupīs laiku. Ievērojama apmācību dalībnieku daļa ir apzinājusi arī jomas, kurās vēlētos uzlabot savas zināšanas nākotnē. Ņemot vērā pašvaldības darba specifiku, galvenās tēmas ir komunikācija, komunikācija krīzes situācijās, stresa un laika vadība. Speciālistiem, kuri ikdienā aktīvi iesaistīti projektu sagatavošanas un ieviešanas procesā bez iepriekšminētajām tēmām aktuālas bija arī tādas tēmas kā risku vadība, Informācijas tehnoloģiju aktīvāka izmantošana projektu sagatavošanas un ieviešanas procesā.

Paralēli apmācībām projekta ietvaros februāra mēnesī tika organizētas tikšanās ar uzņēmējiem, lai veidotu sadarbības tīklu starp pašvaldību, uzņēmējiem nevalstiskajām organizācijām. Paredzēts, ka sadarbības tīkla darba rezultātā tiks identificētas aptuveni 20 projektu idejas, kuras varētu īstenot sadarbojoties iepriekšminētajiem partneriem. Sadarbība ļautu labāk izprast katras iesaistītās puses vajadzības un arī palielināt finansējuma piesaistes iespējas, kas ir aktuāli ierobežota finansējuma apstākļos. Pirmā tikšanās tika organizēta pašvaldībā un iepazīstināja dalībniekus ar sadarbības grupas darba uzdevumu, otrā tikšanās notika SIA Amoplant, un galvenā diskusiju tēma bija sabiedriskais transports, transporta organizācija pilsētā (sabiedriskā transporta maršruti, stāvvietas, atjaunojamo energoresursu izmantošana u.c.). 29. februārī paredzēta tikšanās SIA Igate un diskusija paredzēta par pilsētas ielu tīkla kvalitāti un citas ar šo jumu saistītas tēmas. Līdzīgas sanāksmes plānots organizēt par tūrisma jomu, izglītību un sociālajiem jautājumiem, kā arī biznesa atbalsta instrumentiem.      

Paredzēts, ka marta mēnesī tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Jūrmalas pilsētas pašvaldību, lai iepazītos ar šajā pašvaldībā īstenotajiem projektiem un projektu ieviešanas metodēm.

Projekta kopējais finansējums ir 18 376 LVL. Projekts tiks īstenots līdz 2012. gada 30. aprīlim.
Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Informāciju sagatavoja
Projektu vadības sektors
Tel. 63005483