10.1 °C, 7.2 m/s, 61.7 %

Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsSpeciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai
Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai

Projekta mērķis: Paaugstināt Jelgavas pilsētas domes administratīvo kapacitāti, piesaistot pašvaldības pārvaldes prioritārākajām vajadzībām atbilstošus speciālistus un tādējādi nodrošinot kvalitatīvu projektu, kā pilsētas plānošanas dokumentu īstenošanas instrumentu, sagatavošanu, īstenošanu un uzraudzību Jelgavas pilsētas ilgtspējīgai attīstībai.
Projekta Budžets: 28 000,00 LVL
Finansējuma avots: 100% finansē Eiropas Sociālās attīstības fonds.

 

Aktualitātes projektā „Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” (06.08.2012.)
Lai paaugstinātu pašvaldības administratīvo kapacitāti un uzlabotu investīciju piesaisti pilsētai, Jelgavas pilsētas dome 2010.gada 16.novembrī uzsāka Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta „Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai”, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/APIA/VRAA/091/078, īstenošanu.

Šobrīd Jelgavas pilsētas dome īsteno 11 dažādus projektus, kas tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļiem, un tuvākajā laikā tiks uzsākta vēl vairāku projektu īstenošana. Projektu īstenošanā un sagatavošanā aktīvi piedalās projekta „Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” ietvaros piesaistītie speciālisti – projektu vadītājs un finanšu ekonomists.

2012.gada maijā, jūnijā un jūlijā projektu vadītāja ieviesa ERAF projekta „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” aktivitātes, gatavoja nepieciešamos dokumentus līgumiem, veica precizējumus ERAF projektā „Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai”, kā arī veica citus Projektu vadības sektora aktuālos darbus.

Finanšu ekonomists 2012.gada maijā, jūnijā un jūlijā veica vairāku projektu grāmatvedības uzskaiti, gatavoja maksājuma pieprasījumus sadarbības iestādēm un mēneša atskaites Valsts kasei, par katru no Projektu vadības sektora pārziņā esošajiem projektiem katru mēnesi apkopoja veiktos izdevumus pa budžeta līnijām, kā arī apkopoja informāciju par projektiem pašvaldības 2011.gada publiskajam pārskatam.

Projekta kopējais finansējums ir 28 000 LVL, un to 100%-tīgi finansē Eiropas Sociālais fonds. Projekts noslēdzas 2012.gada 15.augustā, taču projekta ietvaros piesaistītie speciālisti saskaņā ar projekta nosacījumiem vēl turpina darbu pašvaldībā.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā
t. 63005485, 63005506

 

 

Aktualitātes projektā „Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” (15.05.2012.)
Lai paaugstinātu pašvaldības administratīvo kapacitāti un uzlabotu investīciju piesaisti pilsētai, Jelgavas pilsētas dome 2010.gada 16.novembrī uzsāka Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta „Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai”, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/APIA/VRAA/091/078, īstenošanu.

Šobrīd Jelgavas pilsētas dome īsteno 11 dažādus projektus, kas tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļiem. Projektu īstenošanā un sagatavošanā aktīvi piedalās projekta „Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” ietvaros piesaistītie speciālisti – projektu vadītājs un finanšu ekonomists.

2012.gada februārī, martā un aprīlī projektu vadītājs turpināja darbu pie ERAF projekta „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu iepirkumu dokumentācijas, piedalījās dokumentācijas sagatavošanā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos”, kā arī veica citas aktivitātes citu projektu ietvaros saskaņā ar Projektu vadības sektora aktuālajiem darbiem.

Bez tam projektu vadītājs piedalījās apmācībās projektu vadībā ESF projekta „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” ietvaros, kā arī apmeklēja Valsts reģionālās attīstības aģentūras organizēto mācību semināru “Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs”.

Finanšu ekonomists 2012.gada februārī, martā un aprīlī veica vairāku projektu grāmatvedības uzskaiti, gatavoja maksājuma pieprasījumus Sadarbības iestādēm un mēneša atskaites Valsts kasei, par katru no Projektu vadības sektora pārziņā esošajiem projektiem katru mēnesi apkopoja veiktos izdevumus pa budžeta līnijām. Bez tam finanšu ekonomists apkopoja informāciju par piesaistītajām investīcijām pašvaldības 2011.gada publiskajam pārskatam, kā arī pārskata par Jelgavas pilsētas stratēģisko plānošanas dokumentu īstenošanu 2011.gadā sagatavošanai uzsāka apkopot informāciju par pašvaldības un tās institūciju sagatavotajiem un realizējamiem Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem 2011.gadā.

Projekta kopējais finansējums ir 28 000 LVL, un to 100%-tīgi finansē Eiropas Sociālais fonds.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā
t. 63005485, 63005506

 

 

Aktualitātes projektā „Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” (20.02.2012)
Lai paaugstinātu pašvaldības administratīvo kapacitāti un uzlabotu investīciju piesaisti pilsētai, Jelgavas pilsētas dome 2010.gada 16.novembrī uzsāka Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta „Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai”, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/APIA/VRAA/091/078, īstenošanu.

Pašlaik Jelgavas pilsētas dome īsteno 11 dažādus projektus, kas tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļiem, tiek sagatavoti un finansējuma piesaistei iesniegti jauni projekti, kā arī drīzumā plānots uzsākt vairāku jau apstiprināto projektu īstenošanu. Projektu īstenošanā un sagatavošanā aktīvi piedalās projekta „Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” ietvaros piesaistītie speciālisti – projektu vadītājs un finanšu ekonomists.

Projektu vadītājs 2011.gada novembrī, decembrī un šā gada janvārī vadīja ERAF projekta „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” īstenošanas aktivitātes, t.sk. sagatavoja iepirkumu dokumentāciju, tika iesaistīts vairāku pārrobežu projektu īstenošanas dokumentācijas sagatavošanā, kā arī piedalījās projekta „Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai” iesnieguma sagatavošanā, vairākos semināros jaunās Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādei.

Finanšu ekonomists 2011.gada novembrī, decembrī un šā gada janvārī sagatavoja īstenojamo projektu budžetus 2012.gadam, apkopoja informāciju par Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gadā sagatavotajiem un iesniegtajiem projektiem, kā arī apkopoja visu projektu 2011.gada ieņēmumu naudas plūsmu, piedalījās projekta „Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai” iesnieguma veidlapas finanšu daļas sagatavošanā, veica vairāku projektu grāmatvedības uzskaiti un sagatavoja maksājumu pieprasījumus.

Projekta kopējais finansējums ir 28 000 LVL, un to 100%-tīgi finansē Eiropas Sociālais fonds.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā
t.63005485, 63005506