27.7 °C, 2.6 m/s, 38.7 %

Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana II kārta (05.04.2012.)

Sākumlapa DokumentiProjekti2013.gadsJelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana II kārta (05.04.2012.)
Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana II kārta (05.04.2012.)

Projekta mērķis: pilnveidot projektu sagatavošanā un īstenošanā iesaistīto speciālistu zināšanas specifiskos projektu vadības jautājumos.
Projekta budžets: 24 728 LVL
Finansējuma avots: Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Finansējuma avots: Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Projekta ietvaros paredzēts:
• nodrošināt apmācības 50 pašvaldības darbiniekiem, kuri ikdienā ir iesaistīti projektu sagatavošanā un ieviešanā par specifiskiem jautājumiem,
• izstrādāt pētījumu par iespējām piesaistīt finansējumu pašvaldības teritorijā esošajām saimnieciskajā darbībā neizmantotajām teritorijām,
• pārņemt labās projektu vadības praksi no Liepājas pilsētas,

Projekta kopējais finansējums ir 24 728 LVL.
Projekta īstenošanas laiks – 10 mēneši.
Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Informācija sagatavota
Attīstības plānošanas sektorā
Tālrunis 63005485

 

 

Pētījums “Par iespējām piesaistīt finansējumu teritorijas attīstībai” (31.01.2013.)
Īstenojot projektu ir izstrādāts pētījums “Par iespējām piesaistīt finansējumu teritorijas attīstībai”, kura izstrādi saskaņā ar 2012. gadā noslēgto pakalpojumu līgumu veica SIA “Baltkonsult”.

Pētījuma mērķis bija veikt pašvaldības īpašumā esošu neapbūvētu, rūpnieciskajai ražošanai paredzētu zemes īpašumu Riekstu ceļā 11A  (platība 11,8  ha), Slokas ielā 7 (platība 139,2 ha), Lapskalna ielā 47 (platība ~ 4,8 ha), Meiju ceļā 89 (platība 18,9 ha) un Garozas ielā 72 (platība 4,6 ha) esošās situācijas analīzi un apzināt iespējamo finanšu resursu piesaisti teritoriju attīstībai.

Pētījuma laikā tika noteikts teritoriju izvietojums pilsētvidē un apkārtējo teritoriju raksturojums, nosakot iespējamos riskus vides piesārņojumam saistībā ar ražošanas vai loģistikas attīstību. Tika apzināti esošie pievedceļi, inženierkomunikāciju nodrošinājums, apgrūtinājumi, grunts tehniskais raksturojums, noteikti tehniski ekonomiskie rādītāji, t.sk. atļautās apbūves raksturlielumi. Pētījumā analizēta inženierkomunikāciju (elektrība, gāze, ūdensvads, saimnieciskā kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija) un transporta infrastruktūras (pievedceļi, dzelzceļš, upju transports) pieslēguma attīstības iespējas.

Pētījuma noslēgumā veikta analīze par iespējamiem finansējuma avotiem teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras izveidei un sakārtošanai un aprēķināts potenciālā finansējuma apjoms.

Izstrādātais pētījums kalpos par pamatu tālākai rūpniecisko teritoriju attīstībai, tehniskās dokumentācijas izstrādei un investīciju piesaistei pilsētas uzņēmējdarbības attīstībai.
Projekta ietvaros īstenotajās apmācību programmās iesaistījās vairāk nekā 90 pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu darbinieki.

Informācija sagatavota
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

Tālrunis 63005486

Pētījums (9.4 Mb)

 

 

Pašvaldības darbinieku apmācība (31.10.2012.)                            
Projekta ieviešanas septītajā mēnesī noslēgti līgumi par apmācību nodrošināšanu pašvaldības darbiniekiem. Apmācības par tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavošanu un iepirkumu vadību nodrošinās SIA „Firma L4”, apmācības par tēmām „Komandas darba organizācija”, „Stresa vadība projektu īstenošanas laikā” un „Konfliktu vadība projektu īstenošanas laikā” nodrošinās SIA „Latconsul”, bet apmācību programmas „Risku vadība projektos” un „Pārmaiņu vadība projektos” sagatavos un lasīs lektori no SIA „Zygon Baltic Counsulting”.

Šobrīd jau noslēgušās apmācības programmā „Stresa vadība projektu īstenošanas laikā”, kurā zināšanas apguva 30 pašvaldības speciālisti. Nodarbību laikā bija iespēja gan apgūt teorētiskās zināšanas par stresa veidošanās mehānismiem, gan dažādas praktiskās metodes stresa mazināšanai. Dalībnieki īpaši novērtēja dažādās relaksācijas tehnikas, ar kurām pasniedzējs iepazīstināja apmācību laikā.

Paredzams, ka apmācības turpināsies līdz 2013.gada janvārim.

Noslēgts līgums ar SIA Baltkonsult” par pētījumu finansējuma piesaistei teritoriju attīstībai – līguma izpilde paredzēta līdz šī gada beigām.

Projekta kopējais finansējums ir 24 728 LVL.
Projekta īstenošanas laiks – 10 mēneši.

Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā
t.63005486, 63005506

 

 

Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana  II kārta” ieviešanas ceturtais mēnesis (20.07.2012)
Projekta ieviešanas  ceturtajā mēnesī notiek aktīvs darbs pie iepirkumu dokumentācija sagatavošanas. Projekta mērķu sasniegšanai paredzēts veikt 2 iepirkumus – vienu par apmācību pakalpojumu sniegšanu,  otru par pētījuma veikšanu. Projekta laikā paredzēts nodrošināt apmācības par šādām tēmām:

  • tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavošana,
  • iepirkumu vadība,
  • komandas darba organizācija,
  • stresa un konfliktu vadība,
  • risku un pārmaiņu vadība.

Šo tēmu padziļināta apguve pašvaldības speciālistiem ļaus uzlabot gan ikdienas darbu, gan darbu īstenotajos Eiropas Savienības finansētajos  projektos.

Otrā iepirkuma mērķis ir izstrādāt pētījumu par iespējām piesaistīt finansējumu pašvaldības teritorijā esošajām saimnieciskajā darbībā neizmantotajām teritorijām. Pašvaldības īpašumā ir ievērojamas zemes platības, kurās investīciju trūkuma dēļ netiek nodrošināta saimnieciskā darbība. Teritoriju attīstība sniegtu gan ekonomisko labumu pilsētai gan arī nodrošinātu pilsētas vides sakārtošanu. Plānotajā pētījumā paredzēts veikt konkrētu teritoriju apsekošanu, izvērtējot esošās komunikācijas, zemes gabala stāvokli, kā arī potenciālās attīstības iespējas, kas nākotnē ļautu piesaistīt papildus investīcijas.

Projekta kopējais finansējums ir 24 728 LVL.
Projekta īstenošanas laiks – 10 mēneši.
Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā
t.63005485, 63005506