18.3 °C, 2.7 m/s, 78.4 %

Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā

Sākumlapa DokumentiProjekti2014.gadsJāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā
Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā

Projekta mērķis – samazināt plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mazinot vides piesārņojuma riskus.
Projekta budžets – 1 019 466,68 LVL
Finansējuma avots – 912 422,68 LVL ir ERAF līdzfinansējums un 107 044,00 LVL – pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta „Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā” mērķis ir samazināt plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mazinot vides piesārņojuma riskus.

Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas darbības:

1) Hidrotehnisko būvju kompleksa Jāņa kolektora rekonstrukcija;
2) teritorijas labiekārtošana;
3) būvdarbu uzraudzība;
4) publicitātes pasākumi.


Veicot projekta priekšizpēti tika apskatīti 2 alternatīvi risinājumi plūdu draudu mazināšanai konkrētajā teritorijā, viens paredzēja Jāņa kolektora atjaunošanu esošajā trasējumā, izbūvējot 3 sūkņu stacijas un attīrīšanas iekārtas un otra – mainot kolektora trasējumu un izbūvējot jaunu atzaru, 3 sūkņu stacijas un attīrīšanas iekārtas. Kā finansiāli izdevīgākā un tehnoloģiski piemērotākā tika izvēlēta Jāņa kolektora pārbūve posmā no Pasta ielas līdz izlaidei Driksas upē, pārnesot to no esošā izvietojuma uz lokāciju Jāņa ielā un Palīdzības ielā. Mainot trasējumu un izbūvējot kolektora trases turpinājumu ielu sarkanajās līnijās, tiks nodrošināta piekļuve kolektoram ar speciālo tehniku, kolektora izbūves un uzturēšana slaikā netiks radīti zaudējumi trešo pušu īpašumiem.

Projekts „Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā” tiks īstenots laika posmā no 2013. gada jūlija līdz 2014.gada decembrim un tā kopējās izmaksas ir LVL 1 019 466.68, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums ir LVL 912 422.68 un pašvaldības līdzfinansējums – LVL 107 044.00

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tel. 63005487

 

 

Aktualitātes 2014.gada septembrī
Projekts „Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā”

2014.gada III ceturksnī darbi objektā turpinās atbilstoši plānotajam grafikam un paredzams, ka darbi tiks izpildīti līgumā paredzētajos termiņos. Noslēgts līgums par papildus darbu veikšanu, kas radušies pārceļot lietus ūdens kanalizācijas spiedvadu Jāņa ielas pretējā pusē, nekā sākotnēji bija plānots un veikta kolektora daļas tamponāža.  Izbūvētas 3 lietus ūdens sūknētavas stacijas un attīrīšanas iekārtas – atlicis nodrošināt iekārtu pieslēgumu pašvaldības operatīvās informācijas centram, kas ļaus sūknētavu un attīrīšanas iekārtu darbību novērot un vadīt attālināti. Palīdzības ielā uzklāts asfaltbetona segums 6 cm biezumā, turpinās ceļa seguma atjaunošana Jāņa ielā.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tel. 63005486

 

 

Aktualitātes jūnijā
2014.gada II ceturksnī darbi objektā turpinās atbilstoši plānotajam grafikam. Tehniskais projekts „Jāņa kolektora rekonstrukcija” tika izstrādāts balstoties uz attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un Pasūtītāja izsniegto saskaņoto topogrāfiju, tika saskaņots ar visiem komunikāciju īpašniekiem. Praktiski uzsākot būvdarbus un, veicot rakšanas darbus, atklājās, ka vairākās vietās komunikāciju trašu novietojums dabā atšķiras no topogrāfijā attēlotā. Problēmas sagādā izbūvēto komunikāciju faktiskie dziļumi, kurus neatrokot, nav iespējams noteikt projektēšanas gaitā. Sakarā ar to, ka esošās komunikācijas neatrodas topogrāfijā norādītajos augstumos tehniskajā projektā „Jāņa kolektora rekonstrukcija, Jelgavā” veiktas projekta izmaiņas un lietus ūdens kanalizācijas spiedvads un sūknētava LKS-3 pārprojektēta Jāņa ielas pretējā pusē, kā rezultātā nepieciešams izbūvēt iepriekš neplānotu lietus ūdens kanalizācijas līkumu DN 500 ar dubultuzmavām. Izstrādātajā tehniskajā projektā bija paredzēts jauno Jāņa kolektora posmu izbūvēt demontējot vecā kolektora posmu. Pārceļot trasi uz otru ielas pusi, un, apsekojot vecā kolektora tehnisko stāvokli, radās bažas vai tas spēs izturēt plānoto slodzi, tāpēc, lai novērstu iegruvumu veidošanos tika nolemts veikt kolektora daļas tamponāžu.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tel. 63005486

 

 

Aktualitātes aprīlī
2014.gada I ceturkšņa beigās SIA „Ostas celtnieks” ir veicis jau trešo daļu no plānotā darbu apjoma. Pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem nebija nepieciešams ņemt tehnoloģisko pārtraukumu un darbi varēja turpināties arī ziemas mēnešos.

Objektā ir izzāģēti rekonstrukcijai traucējošie koki un krūmi, veikti seguma demontāžas darbi, nodrošināta satiksmes organizācija apkārtējās ielās izvietojot papildus ceļa zīmes, izbūvēti 280 m lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu un 250 m drenāžas cauruļvadu, kā arī lietus ūdens kanalizācijas spiedvads 217 m garumā. Pie veiktajiem darbiem jāmin arī saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve 76 garumā, kā arī vienas kanalizācijas akas un divu spiediena dzēšanas aku izbūve. Darbi norit atbilstoši plānotajam grafikam un problēmas darbu veikšanas procesā nav konstatētas.  

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tel. 63005486

 

 

Aktualitātes septembrī
2013.gada 16.septembrī tika parakstīts līgums ar SIA „Ostas celtnieks”, kura iesniedza labāko piedāvājumu par būvdarbu veikšanu objektā. Plānotās rekonstrukcijas darbu izmaksas – Ls 959 040.46, darbus plānots pabeigt līdz 2014.gada novembrim.
17.septembrī tika parakstīts līgums ar SIA „BaltLine Globe”, kura nodrošinās būvuzraudzību objekta rekonstrukcijas laikā. Būvuzraudzības līguma summa Ls – 8 470.00.
Autoruzraudzību objektā nodrošinās SIA „3C”, līguma summa Ls 9 952.25.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tel. 63005486

 

 

Aktualitātes decembrī
SIA „Ostas celtnieks”, uzsācis rekonstrukcijas darbus objektā. Noslēgts līgums ar Latvenergo par pagaidu elektrības vietas izveidi, lai nodrošinātu pastāvīgu gruntsūdens atsūknēšanas iekārtu darbību. Uzsākta asfaltseguma demontāža būvdarbu vietas sagatvaošana, rievsienu uzstādīšana. Atkarībā no laika apstākļiem objektā iespējams tehnoloģiskais pārtraukums. Šobrīd ne būvuzraugam SIA „BaltLine Globe” ne autoruzraugam SIA  „3C” nav iebildumu par veikto darbu kvalitāti.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tel. 63005486