5.2 °C, 4.2 m/s, 89.7 %

Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku

Sākumlapa DokumentiProjekti2015.gadsElastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku
Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku

Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
Projekta līguma numurs: VS/2015/0206
Projekta finansējuma apmērs: 1 001 524.17 EUR (80% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas PROGRESS apakšprogrammas finanšu instrumenta starpniecību un 20% – Latvijas valsts budžets).
Projekta realizācijas laiks: 27 mēneši, sākot no 2015.gada 1.augusta
Projekta koordinators: Labklājības ministrija

 

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR) īsteno projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.


ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību un darba apstākļu uzlabošanu.


Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
Projekta līguma numurs: VS/2015/0206
Projekta finansējuma apmērs: 1 001 524.17 EUR (80% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas PROGRESS apakšprogrammas finanšu instrumenta starpniecību un 20% – Latvijas valsts budžets).
Projekta realizācijas laiks: 27 mēneši, sākot no 2015.gada 1.augusta
Projekta koordinators: Labklājības ministrija

Problēmas apraksts:
Latvijā alternatīvie bērnu aprūpes pakalpojumi (aukles, bērnu pieskatīšanas centri u.c.) nav īpaši pieejami. Taču to personu gadījumā, kuras strādā nestandarta darbalaiku – naktīs, brīvdienās u.tml., nestandarta bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamība kļūst ļoti sarežģīta.


Pirmsskolas izglītības un bērnu aprūpes iestāžu darbalaiks parasti ir darbadienās no 7:00 līdz 19:00. Līdzīgi pieejamības nosacījumi ir situācijās, kad valsts un pašvaldības finansiāli atbalsta vecākus, piemērām, piešķirot valsts atbalstu par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā bērnudārzā. Savukārt bērnu aprūpes pakalpojumi bērniem līdz 1,5 gada vecumam valsts un pašvaldības līmenī nav nodrošināmi.


Nestandarta darbalaiku strādājošie vecāki bieži saņem nelielas algas, kas ierobežo viņu iespējas izmantot privātos bērnu aprūpes pakalpojumus. Viņi ir spiesti izmantot nereģistrētas aukles pakalpojumus vai izmantot savu draugu un radinieku palīdzību.


Nepietiekamu bērnu aprūpes pakalpojumu apstākļos vecāki var izlemt atstāt darba tirgu vai samazināt darba stundu skatu. Šīs izvēles var pasliktināt gan pašu ģimeņu materiālo stāvokli, gan arī radīt grūtības darba devējam, īpaši situācijās, kad runa ir par augsti kvalificētiem darbiniekiem vai darbaspēka nepietiekamību kā tādu.


Projekta mērķi un aktivitātes:
Projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ietvaros plānots laikā periodā līdz 2017.gada 1.novembrim ieviest un izvērtēt elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu Latvijas uzņēmumos ar nestandarta darbalaiku (vakara, nakts un mainīgi darbalaiki, kā arī darbs brīvdienās).

Projektam atlasīto privāto uzņēmumu darbiniekiem ar bērniem vecumā līdz 7 gadiem, kas nodarbināti nestandarta darba laikā, tiks nodrošināti subsidētie bērnu aprūpes pakalpojumi, kurus īstenos reģistrētie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas.


Subsidētie bērnu aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti 10 mēnešus ar mērķi pakāpeniski pāriet un privāto (darba devēja un darba ņēmēja) finansējumu un/vai valsts un pašvaldības līdzfinansējumu bērnu aprūpes pakalpojumiem nestandarta darba laikā.


Vienlaikus kvalificēto pētnieku komanda izpētīs jaunas bērnu aprūpes formas ietekmi uz nodarbinātību un produktivitāti atlasītajos uzņēmumos (darbaspēka noturību, kadru mainību, pārejošās darbnespējas samazināšanos u.c.), kā arī ietekmi uz darba ņēmēju iespējām saskaņot savu darba un privāto dzīvi, apmierinātību ar darba apstākļiem un viņu reproduktīvu uzvedību.

Projekta galvenie mērķi ir:

 • atrast optimālo bērnu aprūpes nodrošinājuma veidu nodarbinātajiem ar nestandarta darbalaiku;
 • atrast optimālos nosacījumus finansējuma piesaistei no privātā un publiskā sektora;
 • radīt ilgtermiņā funkcionējošu modeli elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu subsidēšanai un attīstībai.


Projekts tiek īstenots Jelgavas pilsētas, Rīgas pilsētas un Valmieras pilsētas pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:

 • 7 reģionālie semināri Jelgavā, Rīgā un Valmierā projekta komunikācijai, uzņēmumu atlasei un projekta aktivitāšu saskaņošanai;
 • eksperimentālā bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana 150 darbinieku bērniem atlasītajos uzņēmumos 10 mēnešu periodā;
 • Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) u.c. ekspertu konsultācijas uzņēmumiem cilvēkresursu, darba procesa organizācijas un optimizācijas jautājumos;
 • sabiedrisko attiecību un sociālās reklāmas kampaņa par projektu, uzņēmumu labām praksēm un darba un ģimenes dzīves saskaņošanas problemātiku;
 • projekta rezultātu iekļaušana Ilgtspējas indeksā un Ģimenei draudzīga komersanta statusā (http://www.incsr.eu/lv/novertejums/gimenei-draudzigs-komersants/)
 • starptautiskā konference Rīgā projekta rezultātu prezentācijai;
 • pieredžu apmaiņas seminārs Briselē.


Kontakti (var noformēt kā atsevišķu linku, zem kura ies šis teksts):
Maksims Ivanovs, projekta vadītājs
Tālr. + 371 67782961
E-pasts: Maksims.Ivanovs@lm.gov.lv

Linda Vecums-Veco, Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta koordinatore
Tālr. + 371 63048908
E-pasts: Linda.Vecums-Veco@soc.jelgava.lv

Iveta Kļaviņa, Valmieras pilsētas pašvaldības projekta koordinatore
Tālr.: + 371 642 07123
E-pasts: Iveta.Klavina@valmiera.lv

Ruta Klimkāne, Rīgas pilsētas pašvaldības projekta koordinatore
Tālr.: +371 67105209
E-pasts: Ruta.Klimkane@riga.lv

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) projekta koordinatore
Mob.: (+371) 29 110 260
E-pasts: dace.helmane@incsr.eu

 

Labklājības ministrija informēs darba devējus par atbalstu elastīgam darbam

Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu aicina uzņēmumus ar nestandarta darba laiku piedalīties reģionālos semināros par projektu „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.

Kā darba ņēmējiem saskaņot savu darba un privāto dzīvi? Kā iegūt ģimenei draudzīgā komersanta statusu pēc pilnveidotiem kritērijiem? Kā samazināt darbinieku pārejošās darbnespējas gadījumus? Kā uzņēmumiem ar nestandarta darbalaika grafiku palielināt savu produktivitāti, samazināt personāla mainību un veicināt darbinieku lojalitāti?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniegs LM, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Latvijas uzņēmumu un citi eksperti.

Vienlaikus semināros uzņēmumiem ar nestandarta darbalaika grafiku tiks piedāvātā iespēja piedalīties projekta dalībnieku atlasē un organizēt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu savu darbinieku bērniem, saņemot līdzfinansējumu no projekta līdzekļiem.

Semināri notiks 2015.gada novembrī Jelgavā, Rīgā un Valmierā šādos datumos:

 • Jelgavā, 5.novembrī/ 14:00 – 17:00 / Jelgavas sociālo lietu pārvaldes telpās
 • Valmierā, 12.novembrī / 14:00 – 17:00 / vieta tiks precizēta
 • Rīgā, 25.novembrī / 14:00 – 17:00 / Rīgas domes sēžu zālē

Pirmais seminārs notiks 5.novembrī plkst.14.00 Jelgavas sociālo lietu pārvaldes telpās, kurā īpaši tiek aicināti piedalīties Jelgavas darba devēji, kuru darbinieki strādā pēc nestandarta darba laika grafika.

Semināri organizēti ciešā sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu.

Aicinām uzņēmumu pārstāvjus ne vēlāk kā vienu dienu pirms semināra norises pieteikt savu dalību, aizpildot pieteikuma anketu LM māja lapā http://www.lm.gov.lv/text/3158.

Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros un tā mērķis ir attīstīt elastīga laika bērnu aprūpi vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Detalizētā informācija par projektu un kontaktinformācija ir pieejama LM mājas lapā: http://www.lm.gov.lv/text/3152, kā arī zvanot projekta koordinatoriem.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Buraka
Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
67021666,
viktorija.buraka@lm.gov.lv