-3.3 °C, 2.5 m/s, 88.1 %

Atver sirdi Zemgalē

Atver sirdi Zemgalē

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Projekta īstenotājs ir Zemgales plānošanas reģions. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 21 Zemgales reģiona pašvaldību, t.sk. Jelgavas pilsetas pašvaldību, Bērnu sociālās aprūpes centriem un Valsts sociālās aprūpes centru „Zemgale”.
Projekta kopējais budžets ir 5 709 424.00 euro, no kura 85% finansē Eiropas Sociālais fonds, 15% ir Valsts budžeta finansējums.

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta īstenotājs ir Zemgales plānošanas reģions. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 21 Zemgales reģiona pašvaldību, t.sk. Jelgavas pilsetas pašvaldību, Bērnu sociālās aprūpes centriem un Valsts sociālās aprūpes centru „Zemgale”.

Projekta kopējais budžets ir 5 709 424.00 euro, no kura 85% finansē Eiropas Sociālais fonds, 15% ir Valsts budžeta finansējums. Jelgavas pilsētas pašvaldība projekta ietvaros ir paredzējusi Jelgavas pilsētas pašvaldībā nodrošinātu “Atelpas brīža” pakalpojumus, ģimenes asistenta pakalpojumus un atbalsta grupu vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, kā arī “sociālā mentora” pieejamību.

Projekta ietvaros Zemgales reģionā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

 1. Aktivitāte “Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Zemgales plānošanas reģionā”, kuras ietvaros paredzēts izvērtēt un izstrādāt individuālos atbalsta plānus:
  1. personām ar garīga rakstura traucējumiem VSAC un pašvaldībās, kam ir risks nokļūt VSAC – 300 personas;
  2. bērniem ārpusģimenes aprūpē, kas atrodas ilgstošās aprūpes iestādē – 334 personas;
  3. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs – 356 personas.
 2. Aktivitāte “Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde”, kuras ietvaros tiks izstrādāts Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāns, kas iekļaus aktivitātes, kuras būs nepieciešams īstenot projekta sadarbības partneriem, piesaistot papildus paredzēto Eiropas Savienības finansējumu, lai nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
 3. Aktivitāte “Zemgales reģiona VSAC filiāles un BSAC reorganizācijas plānu izstrāde”, ietver reorganizācija plānu izstrādi 9 bērnu sociālās aprūpes centriem Zemgales reģionā (t.sk. Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs, biedrība “Centrs Elizabete”, Jelgavas SAS Jaunieši māja) un 1 VSAC filiālei, kuru noteiks Labklājības ministrija, saskaņā ar izstrādātajiem kritērijiem.
 4. Aktivitāte “Zemgales reģiona VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” paredz sagatavot 84 personas reģionā ar GRT, kas šobrīd atrodas VSAC.
 5. Aktivitāte “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Zemgales reģiona personām ar GRT” paredz sniegt pakalpojumu 251 personai reģionā, nodrošinot nepieciešamos pakalpojumu pieejamību.
 6. Aktivitāte “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Zemgales reģiona bērniem ar FT” paredz nodrošināt vairākus pakalpojumus:
  1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar FT un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem.
  2. “Atelpas brīža” pakalpojumus bērnu likumiskajiem pārstāvjiem (līdz 30 diennaktīm gadā).
  3. Sociālās aprūpes pakalpojumus bērniem līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem būs izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem – ne vairāk kā 50 h nedēļā.
 7. Aktivitāte “Speciālistu apmācības Zemgales reģionā”, kuras ietvaros ir paredzētas apmācības speciālistiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai.
 8. Aktivitāte “Informatīvi un izglītojoši pasākumi Zemgales reģionā” un “Projekta publicitātes pasākumi”, paredz dažādus informatīvus un izglītojošus pasākumus sabiedrības attieksmes maiņai pret personām ar invaliditāti un aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu skaita palielināšanai, kā arī sabiedrības informētību, par projekta ieviešanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.

Projektā iesaistītās mērķa grupas:

 1. Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem Valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk-VSAC) pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā (turpmāk–personas ar GRT);
 2. Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus (turpmāk–bērni BSAC);
 3. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji (turpmāk–bērni ar FT);
 4. Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.


Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2015. gada 1.decembris – 2022.gada 31.decembris.

 

Infografika-aprūpes pakalpojums

Infografika-atelpas brīdis