18 °C, 3.4 m/s, 50.3 %

PROTI un DARI!

PROTI un DARI!

Projekta mērķis:  motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome
Finansējums: Eiropas Sociālais fonda (85%) un valsts budžeta finansējums (15%)

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome

Finansējums: Eiropas Sociālais fonda (85%) un valsts budžeta finansējums (15%) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros

Projekta mērķis:  motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Pašvaldību un to stratēģisko partneru aktivitātes projektā:

 1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumi, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
 2. mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu izstrāde;
 3. mērķa grupas jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 


Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts: 

 1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
 2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences;
 3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
 4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
  – regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu:

– individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
– neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
– speciālistu konsultācijas,
– dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
– brīvprātīgā darba aktivitātes,
– iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
– ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
– iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Kopējais Jelgavai pieejamais finansējums: 333 174,60 EUR

Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits: 213 jaunieši.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 8.jūlijs (sadarbības līguma noslēgšanas datums)  – 2018.gada 31.oktobris

TERMINI:
NEET jaunietis  jaunietis, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās.
Mērķa grupas jaunietis  jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.
Programmas vadītājs  persona, kurai ir augstākā izglītība, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura pārrauga darbu ar mērķa grupas jauniešiem konkrētajā pašvaldībā un nodrošina viņu iesaisti projektā.
Mērķa grupas jaunieša mentors  pilngadīga persona, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
Mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumi  darbību kopums, kas ietverts mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā un vērsts uz jauniešu prasmju attīstību. Atbalsta pasākumi var ietvert tādas aktivitātes kā neformālā un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).
Mērķa grupas jaunieša profilēšana  mērķa grupas jaunieša sākotnējā izpēte, kas ietver padziļinātu sociālpsiholoģisko un ekonomisko problēmu izpēti, jaunieša izglītības, darba, brīvā laika, sabiedriskās darbības, iepriekšējās pieredzes un esošo prasmju apzināšanu, personības izpēti, interešu un prasmju attīstības vajadzību apzināšanu un kas veikta atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām.
Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma  atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām veidots pasākumu kopums, kas piemērots konkrētam mērķa grupas jaunietim, ir balstīts uz mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātiem un vērsts uz viņa prasmju attīstību, lai sekmētu jaunieša iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, un iesaisti Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Individuālā pasākumu programma ir sekmīgi izpildīta, ja tās noslēgumā mērķa grupas jaunietis ir iesaistījies izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos vai nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

 

Projekta aktualitātes uz 06.01.2017.

Laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim projekta Nr.8.3.3.0/15/I/001 “PROTI un DARI!” ietvaros Jelgavas pilsētā veiktas sekojošas aktivitātes:

 • noslēgti darba līgumi ar 1 programmas vadītāju un 2 mentoriem;
 • noslēgts nomas līgums par telpu Dobeles ielā 62a, Jelgavā izmantošanu darbam ar jauniešiem projekta ietvaros;
 • projektā iesaistīti 5 jaunieši, veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses, iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus.  Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz viņa profilēšanas rezultātiem, izstrādāta individuālā pasākumu programma (IPP);
 • no 2016.gada 21.novembra 4 jauniešiem uzsākta IPP īstenošana, kuru plānotais īstenošanas laiks – 3 jauniešiem – 6 mēneši, 1 jaunietim – 4 mēneši. IPP īstenošanas laikā līdz 2016.gada 31.decembrim jauniešiem notikušas konsultācijas pie karjeras konsultanta, tiek sniegtas veselības veicināšanas speciālista konsultācijas. Lai jaunieši labāk iepazītu profesiju un darba tirgus pasauli, viņi tiek iepazīstināti ar dažādu arodu speciālistiem. Dažiem jauniešiem tiek sniegta logopēda un psihologa konsultācijas un nodarbības. Vairākiem mērķa grupas jauniešiem to individuālo pasākumu programmas īstenošanas ietvaros nepieciešami kanisterapijas pakalpojumi, kanisterapija paaugstina pašapziņu, attīsta empātiju. Jauniešiem tiek nodrošinātas arī mākslas un interešu izglītības nodarbības. Viena no būtiskām aktivitātēm ir arī fizisko aktivitāšu nodarbības.
 • Ar 2016.gada 29.novembra Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores rīkojumu Nr.356-ri Projekta īstenošanā iesaistīti stratēģiskie partneri, kas sniedz savu atbalstu mērķa grupas jauniešu apzināšanā un iesaistē, IPP īstenošanā – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes: Kultūra, Jelgavas izglītības pārvalde, Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs, Sociālo lietu pārvalde, Sporta servisa centrs, Jelgavas pilsētas pašvaldības policija, izglītības iestādes – Jelgavas 1.internātpamatskola, bērnu un jauniešu centrs “Junda”, Jelgavas Amatu vidusskola, kā arī Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde.


Informāciju sagatavoja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tālr. 63005485

 

 

Projekta aktualitātes uz 09.02.2017.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.

 

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu atbalstu un piedalīties projektā “PROTI un DARI!”, aicinām griezties savā pašvaldībā.

Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un mentori – izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu izglītības iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem.  Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Informācija sagatavota
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā