-3 °C, 2.6 m/s, 93.4 %

Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)

Sākumlapa DokumentiProjekti2017.gadsIntegrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)
Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)

 
iWater_logobanner.jpg
Projekta mērķis: pilnveidojot pilsētvides plānošanas procesus, attīstot integrētu un daudzfunkcionālu lietusūdens pārvaldības modeli Centrālās Baltijas jūras reģiona pilsētās.
Projekta tiešais uzdevums Jelgavas pilsētā: veikt Svētes upes baseinam pieguļošās teritorijas vaļējās lietusūdens savākšanas sistēmas izpēti un tehniskās dokumentācijas izstrādi, inovatīviem lietusūdens savākšanas un novadīšanas risinājumiem.
Projekta vadošais partneris Rīgas pilsētas dome (Latvija). Projekta īstenošanā ir iesaistīti 8 sadrabības partneri – Jelgavas pilsētas pašvaldība (Latvija), Turku pilsētas pašvaldība (Somija), Helsinku pilsētas pašvaldība (Somija), Gavles pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Soderhamnas pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija), Union of Baltic Cities (UBC), Aalto Universitāte (Somija)
Projekta kopējais budžets ir 2 352 149,93 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums: 1 832 612,56 EUR, projektu partneru līdzfinansējums: 519 537,37 EUR. Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotais projekta budžets ir 113 830,00 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 96 755,50 EUR un Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums 17 074,50 EUR.

Projektā plānotās aktivitātes – Jelgavas pilsētas pašvaldībai:

  1. Projekta administrēšana.
  2. Rīcības plāna izstrāde integrētas lietusūdens pārvaldības nodrošināšanai un integrētas lietusūdens pārvaldības metodikas iztrāde un aprobēšana atbilstoši Jelgavas pilsētas specifikai.
  3. Svētes upes baseinam pieguļošās teritorijas vaļējās lietusūdens savākšanas sistēmas inventarizācija, inženiertehniskā un ģeoloģiskā izpēte, konstatējot pilotteritorijas problēmas un vajadzības un izstrādājot priekšlikumus lietusūdens savākšanas un novadīšanas risinājumiem.
  4. Tehniskās dokumentācijas izstrāde Svētes upes baseinam pieguļošās teritorijas integrētai lietusūdens pārvaldībai.
  5. Sabiedrības informēšana un izglītošana ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par integrētas lietusūdens pārvaldības lomu pilsētvides kvalitātes pilnveidošanā un citiem ieguvumiem.
  6. Pieredzes apmaiņa, starptautiskie un vietējie apmācību semināri Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālistiem un citeim reģiona un pilsētu atbildīgajiem speciālistiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada oktobris – 2018.gada marts

http://www.integratedstormwater.eu/

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadības sektors
L.Rulle, tālrunis: 63005568

 

Projekta aktualitātes uz 30.11.2017.

  • No 25.09.2017. līdz 27.09.2017. Jelgavas pašvaldības pārstāvji piedalījās iWater 4. starptautiskajā pasākumā/konferencē, kas norisinājās Turku pilsētā, Somijā. Starptautiskā pasākuma 1. dienā pārstāve no Helsinku Universitātes iepazīstināja klātesošos konferences dalībniekus ar piemēriem un metodēm, kā iesaistīt vietējos iedzīvotājus lietus ūdens apsaimniekošanā. Visi projekta partneri, t.sk. arī Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāvji uzstājās ar prezentāciju par lietus ūdens apsaimniekošanas plāna izstrādes progresu. Pēc prezentācijām tika uzdoti jautājumi, kā arī sniegti ieteikumi no projekta vadošā partnera un pārstāvjiem no Turku turpmākai darbībai ar lietus ūdens apsaimniekošanas plāna izstrādi.  2. dienā Aalto universitātes pārstāve sniedza prezentāciju ar labās prakses piemēriem par lietus ūdens apsaimniekošanu Vācijā, Dānijā, Somijā un ASV. Pārstāvji no Helsinkiem iepazīstināja visus projekta partnerus ar uzlaboto Zaļās zonas faktora (GAF) rīku.  Dienas beigās tika prezentēta lietus ūdens apsaimniekošana Turku pilsētā, kā arī visi konferences dalībnieki devās izbraucienā Turku pilsētā, kura laikā tika aplūkotas četras vietas ar lietus ūdens novadīšanas risinājumiem. Savukārt konferences 3. dienā projekta vadošais partneris (Rīgas pilsētas dome) prezentēja savu projekta ietvaros izstrādāto integrēto lietu ūdens apsaimniekošanas plānu. Tāpat visi projekta partneri diskutēja par to, kā tālāk organizēt projekta gala konferenci un nodot projekta laikā iegūtās zināšanas tālāk citām pilsētām. Konferences noslēgumā tika prezentēta lietus ūdens apsaimniekošanas sistēma Tamperē (Somija).
  • Projekta  iWater ietvaros turpinās darbs pie lietus ūdens plānošanas instrumenta – “Zaļās zonas faktora” (GAF) iepazīšanas un pielāgošanas Jelgavas pilsētas pašvaldībā. 2017.gada 16.augustā projekta grupas pārstāvji no Jelgavas pilsētas pašvaldības piedalījās darba grupas sanāksmē par “GAF rīka attīstību un adaptēšanu”, kuras laikā projekta partneri diskutēja par GAF rīka potenciālu un izaicinājumiem rīka adaptēšanai atbilstoši vietējās vides prasībām.  Tāpat arī 2017.gada 20.septembrī organizētajā sanāksmē par lietus ūdeņu apsaimniekošanu, tika pārrunāta Latvijas pieredze zaļās infrastruktūras risinājumu īstenošanā, paredzamo nokrišņu daudzumu izmaiņas Latvijā sakarā ar klimata pārmaiņām u.tml. 
  • Pamatojoties uz izstrādāto teritorijas inženiertopogrāfisko plānu, šobrīd tiek  izstrādāti būvprojekti kompleksu pasākumu īstenošanai Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai pieguļošajās teritorijās. iWater projekta ietvaros tiek izstrādāts būvprojekts Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās”. Mērķisir veikt dabiskās vides daļēju atjaunošanu un zaļo risinājumu izmantošanu Sniega ielai pieguļošajās teritorijās, kas mazinās applūšanas riskus un nodrošinās teritorijas pieejamību iedzīvotājiem. Atjaunojot grāvja caurplūdi, tiks nodrošināta ātrāka ūdens novadīšana Svētes upē, ātrāka ledus iešana un ievērojami samazināsies privāto teritoriju applūšana. Svētes vecupes pieguļošajās palienes pļavās ir paredzēts palielināt lietus ūdens akumulāciju, izmantojot zaļos risinājumus, kas mazinās applūšanas riskus un radīs teritoriju pieejamu iedzīvotājiem. Savukārt īstenojot būvprojektu “Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai”, pozitīvi tiks ietekmēts Svētes upes hidroloģiskais režīms.  Minētajā būvprojektā paredzēta inovatīvu risinājumu pielietošana ūdens akumulēšanai, kas ietver zaļās infrastruktūras izbūves priekšlikumus, kā arī šī būvprojekta īstenošana ir vērsta uz dabiskas vides atjaunošanu un zaļo risinājumu izmantošanu, kas mazinās applūšanas riskus un uzlabos teritorijas  pieejamību iedzīvotājiem.
  • Turpinās darbs pie integrēta lietus ūdens apsaimniekošanas plāna izstrādes.
 

Projekta aktualitātes uz 31.05.2017.

 

Projekta ietvaros turpinās darbs pie lietusūdens plānošanas instrumenta – “Zaļo platību faktora” (GAF) iepazīšanas un pielāgošanas Jelgavas pilsētas pašvaldībā. 2017.gada 1.februārī projekta vadības grupas pārstāvji kopā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālistiem piedalījās kopīgā sanāksmē, kuras laikā tika sniegta prezentāciju par šo instrumentu, un pēc kuras pašvaldības speciālisti izteica savu viedokli par šāda plānošanas instrumenta izmantošanu ikdienas darbā.

 

No 28.03.2017. līdz 31.03.2017. Jelgavas pašvaldības pārstāvji piedalījās iWater starptautiskajā seminārā, kas norisinājās Zviedrijas pilsētā Sēderhamnā. Semināra laikā tika analizēta esošā lietusūdens apsaimniekošanas situācija projekta partneru pilsētās, kā arī visi projekta partneri apsprieda laika grafiku integrēta lietus ūdens apsaimniekošanas plānu izstrādei.

 

Ir noslēdzies darbs pie Svētes upes baseinam pieguļošās teritorijas inženiertehniskās un ģeoloģiskās izpētes, kas ietvēra Svētes vecupes pieguļošās palienes pļavas un individuālās apbūves teritoriju ielas – Sniega, Smilgu, Līgas, Dūņu, Dambja, un ceļus – Vītolu, Bebru, Būriņu. Kopā tika uzmērīta teritorija aptuveni 20 ha apjomā.

 

Pamatojoties uz izstrādāto teritorijas inženiertopogrāfisko plānu, tiks izstrādāti būvprojekti kompleksu pasākumu īstenošanai Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu

 

apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās. iWater projekta ietvaros tiks izstrādāts būvprojekts Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās”. Mērķisir veikt dabiskās vides daļēju atjaunošanu un zaļo risinājumu izmantošanu Sniega ielai pieguļošajās teritorijās, kas mazinās applūšanas riskus un nodrošinās teritorijas pieejamību iedzīvotājiem. Atjaunojot grāvja caurplūdi, tiks nodrošināta ātrāka ūdens novadīšana Svētes upē, ātrāka ledus iešana un ievērojami samazināsies privāto teritoriju applūšana. Svētes vecupes pieguļošajās palienes pļavās ir paredzēts palielināt lietus ūdens akumulāciju, izmantojot zaļos risinājumus, kas mazinās applūšanas riskus un radīs teritoriju pieejamu iedzīvotājiem.

 

Šī gada sākumā projekts iWater ir ieguvis “Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam” (turpmāk – Stratēģija) horizontālās darbības “Klimats” paraugprojekta statusu. Katrā Stratēģijas politikas jomā un horizontālajā darbībā ir izvirzīti konkrēti paraugprojekti jeb Flagships, kuru īstenošana ir īpaši nozīmīga Stratēģijas ieviešanā, kuri atspoguļo Stratēģijas ieviešanas progresu un kalpo kā labās prakses testēšanas piemēri labām pārmaiņām. Šī statusa piešķiršana vienlaikus izceļ un atzinīgi novērtē arī iWater projekta ietvaros paveikto pilsētplānošanas un integrētas lietusūdens pārvaldības jomā.

 

Informācija par projekta aktualitātēm ir pieejama www.integratedstormwater.eu

 

 

Informāciju sagatavoja

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Projektu vadības sektors

Tālrunis63005472

 

 

Projekta aktualitātes uz 25.10.2016.
 
Projekta ietvaros no 14.06.2016. līdz 18.06.2016. Jelgavā norisinājās starptautiskā Vasaras skola, kurā piedalījās 30 studenti no Latvijas, Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Slovēnijas, Slovākijas, Uzbekistānas, Azerbaidžānas un Gruzijas, pasniedzēji no Latvijas, Somijas un Igaunijas, Rīgas, Jelgavas un Turku pašvaldību eksperti, kā arī projekta Rīgas un Jelgavas darba grupu pārstāvji.

Vasaras skola tika organizēta ar mērķi izstrādāt jaunus un inovatīvus lietusūdens savākšanas un novadīšanas risinājumus iWater projekta partneru izvēlētajām pilotteritorijām. Gan studenti, gan pilsētu pašvaldību speciālisti pilnveidoja prasmes lietusūdens plānošanas un pārvaldības jomās.

No 27.09.2016. līdz 30.09.2016. Jelgavas pašvaldības pārstāvji piedalījās iWater starptautiskajā seminārā, kas norisinājās Somijas pilsētā Turku. Semināra laikā tika analizēta esošā lietusūdens apsaimniekošanas situācija projekta partneru pilsētās. Papildus tika veikts darbs grupās, kurās tika pielietota Zaļās platības faktora (Zaļās platības faktors ir urbānas teritorijas ilgtspējas rādītājs, un tā mērķis ir minimālās zaļās platības katrai konkrētai teritorijas izmantošanai noteikšana) metode projekta partneru izvēlētajām pilotteritorijām.

Turpinās darbs pie Svētes upes baseinam pieguļošās teritorijas inženiertehniskās un ģeoloģiskās izpētes. Tika veikta cenu aptauja “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” un noslēgts līgums par inženiertopogrāfijas plāna izstrādi.

Informācija par projekta aktualitātēm ir pieejama www.integratedstormwater.eu
 


Informāciju sagatavoja
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Projektu vadības sektors
Tālrunis 63005472