-3.6 °C, 1.8 m/s, 78.3 %

“Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā”

Sākumlapa DokumentiProjekti2017.gads“Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā”
“Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā”

ERAF_NAP.jpg
 
Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas – Jelgavas pilsētas domes – kapacitātes paaugstināšanu, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

Republikas pilsētu pašvaldības līdz ar deleģēšanas līgumu parakstīšanu kļuvušas par Eiropas Savienības fondu administrācijas sistēmas sastāvdaļu, un tām jānodrošina integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlase saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Projekta galvenās darbības:

 1. kvalitatīva integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases procesa nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā;
 2. projekta īstenošanas personāla – Jelgavas pilsētas pašvaldības integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas profesionālās kapacitātes paaugstināšana.

Projekta plānotie rezultāti:
 • darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē tehniskā palīdzība – 0,3 pilna laika slodzes;
 • Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas piedalījušās apmācībās – 4 personas.

Projekta plānotais finansējums: EUR  46 666,00, t.sk. EUR  39 666,10 (85%) – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un EUR  6 999,10 (15%) – valsts budžeta finansējums.

Projekta īstenošanas periods: no 2015.gada 29.decembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Informāciju sagatavoja:
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tālrunis 63005485

 
 
Projekta aktualitātes uz 31.03.2017.

Laika periodā no 01.01.2017.-31.03.2017. Jelgavas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija:

 • 2017.gada 6.janvārī izsludinājusi Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  pirmās atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlasi – skat. http://www.jelgava.lv/iti-projektu-konkursi/sam-3-3-1/;
 • veikusi specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanu projektu iesniedzēju atlases procesā 2016.gadā saskaņā ar Finanšu ministrijas sagatavotajiem metodiskajiem norādījumiem specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā;
 • veikusi identificēto risku novērtēšanu 2016.gadā saskaņā ar risku pārvaldības kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē Eiropas Savienības fondu 2014.-2010.gada plānošanas periodā;
 • sagatavojusi, ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju saskaņojusi un 2017.gada 17.martā apstiprinājusi Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumu;
 • 2017.gada 20.martā izsludinājusi 4.2.2.SAM atlasi – skat. http://www.jelgava.lv/iti-projektu-konkursi/sam-4-2-2/;
 • sagatavojusi, ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju saskaņojusi un 2017.gada 31.martā apstiprinājusi Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumu.
 
Informāciju sagatavoja:
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tālrunis 63005485
 
 

Projekta aktualitātes uz 30.06.2017.

 

Laika periodā no 01.04.2017.-30.06.2017. Jelgavas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija:

 • 2017.gada 3.aprīlī izsludinājusi Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” pirmās projektu iesniegumu kārtas atlasi – skat. http://www.jelgava.lv/iti-projektu-konkursi/sam-8-1-3/;
 • sagatavojusi 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikuma projektu un nosūtījusi saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai un Finanšu ministrijai;
 • ņemot vērā grozījumus deleģēšanas līgumā, veikusi izmaiņas risku pārvaldības kārtībā un iekšējās procedūrās deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei;
 • 2017.gada 6.janvārī izsludinātās 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros 2017.gada 19.maijā saņēmusi Jelgavas pilsētas domes projekta iesniegumu “Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai” un izvērtējusi to.

Projekta aktualitātes uz 29.09.2017.

Laika periodā no 01.07.2017.-30.09.2017. Jelgavas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija:

 • 2017.gada 6.janvārī izsludinātās 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros izvērtējusi 2017.gada 19.maijā saņemto Jelgavas pilsētas domes projekta iesniegumu “Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai” (turpmāk – projekta iesniegums), saņemot pozitīvu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras galīgās pārbaudes atzinumu, kā rezultātā 2017.gada 18.augustā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs pieņēmis lēmumu Nr.2-18/725 par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu (turpmāk – lēmums). 2017.gada 25.augustā saņemts Jelgavas pilsētas domes precizētais projekta iesniegums, kas izvērtēts atbilstoši lēmumā ietvertajiem nosacījumiem, un 2017.gada 15.septembrī vērtēšanas dokumentācija iesniegta Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai galīgās pārbaudes atzinuma sniegšanai;
 • 2017.gada 28.augustā izsludinājusi Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu kārtas atlasi – skat. http://www.jelgava.lv/iti-projektu-konkursi/sam-8-1-2/;
 • 2017.gada 3.aprīlī izsludinātās Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” pirmās projektu iesniegumu kārtas atlases ietvaros veikusi atlases dokumentācijas grozījumus, ņemot vērā 2017.gada 30.maija Ministru kabineta noteikumus Nr.278 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi””, kā arī 2017.gada 30.augustā saņēmusi Jelgavas pilsētas domes projekta iesniegumu “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” un uzsākusi tā vērtēšanu.

Projekta aktualitātes uz 29.12.2017.

Laika periodā no 01.10.2017.-29.12.2017. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija:

 • 2017.gada 6.janvārī izsludinātās 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros izvērtējusi 2017.gada 25.augustā saņemto Jelgavas pilsētas domes precizēto projekta iesniegumu “Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai” un 2017.gada 8.septembrī apstiprinājusi komisijas atzinumu par projekta iesnieguma atbilstību izvirzītajiem nosacījumiem. Saņemot pozitīvu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras galīgās pārbaudes atzinumu, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2017.gada 9.oktobrī parakstījis atzinumu par projekta iesnieguma nosacījumu izpildi. 2017.gada 27.oktobrī noslēgta vienošanās par projekta iesnieguma īstenošanu;
 • 2017.gada 3.aprīlī izsludinātās Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros izvērtējusi 2017.gada 30.augustā saņemto Jelgavas pilsētas domes projekta iesniegumu “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta”, 2017.gada 24.oktobrī parakstot komisijas atzinumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. Pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pozitīva galīgās pārbaudes atzinuma saņemšanas Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2017.gada 13.novembrī pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. 2017.gada 13.decembrī saņemts precizētais projekta iesniegums, un izvērtējot to, komisija 2017.gada 28.decembrī apstiprinājusi komisijas atzinumu par projekta iesnieguma atbilstību izvirzītajiem nosacījumiem. Vērtēšanas dokumentācija nosūtīta Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai galīgās pārbaudes atzinuma saņemšanai;
 • 2017.gada 20.martā izsludinātās Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros uzsākusi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 30.oktobrī iesniegtā projekta iesnieguma “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana” un 2017.gada 31.oktobrī iesniegtā projekta iesnieguma “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana” vērtēšanu;
 • 2017.gada 28.augustā izsludinātās Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros uzsākusi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 30.novembrī iesniegtā projekta iesnieguma “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” vērtēšanu.

Kopumā šajā laika periodā notikušas sešas Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdes.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Tālrunis 63005485