-4.9 °C, 4.9 m/s, 83.8 %

Jelgava jauniešiem

Jelgava jauniešiem

Projekta mērķis: Projekta tiks īstenots, lai sasniegtu Jaunatnes likumā noteikto mērķi – uzlabot jauniešu – vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti, veicinot jauniešu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. 

 

Projekta mērķa grupa: Jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem

 

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

1. Darbnīca “Plānojam jauniešiem kopā ar jauniešiem” (turpmāk – Darbnīca).

Aktivitātes īstenošanas laikā dalībnieki izskatīs dokumentu „Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas rīcības virzieni un sagaidāmie rezultāti 2014. – 2018.gadam”, izvērtēs Dokumenta saturu un aktualitāti,  apzinās Dokumenta rīcības virzienu papildinājumus un izaicinājumus, izvirzīs 1-2 nepieciešamos mērķus un uzdevumus, vienosies par Dokumenta atbildīgajiem un viņu pienākumiem.

2. Pieredzes apmaiņas vizīte 25 personām uz |Pērnavu (Igaunija).

Lai iepazītos ar labās prakses piemēru, ir ieplānota pieredzes apmaiņas vizīte uz Pērnavu par Darbnīcā izvirzītiem aktuālākiem 1-2 rīcības virzieniem.

3. Sadarbība ar jaunatnes pētnieku.

Lai kvalitatīvi apkopotu gan Darbnīcā, gan Pieredzes apmaiņas vizītē  iegūto informāciju un datus, tiks pieaicināts eksperts – jaunatnes pētnieks.

4. Projekta rezultātu apkopojums un to prezentēšana.

 

Rezultāti:

  1. 1. Noorganizēta darbnīca “Plānojam jauniešiem kopā ar jauniešiem”, kuras rezultātā jaunieši izstrādā priekšlikumus dokumentam „Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas rīcības virzieni un sagaidāmie rezultāti 2014.-2018.gadam”;
  2. 2. Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens 25 personām uz Pērnavu (Igaunijā);
  3. 3. Pieaicinātais eksperts – jaunatnes pētnieks.
  4. 4. Apkopota informācija par projekta rezultātiem, veikta projektu rezultātu prezentēšana.

 

Projekta kopējais finansējums:

Projekta kopējās izmaksas ir 3 301.58 euro, t.sk. 3 301.58 euro (100%) ir valsts budžeta finansējums.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadības sektors
I.Vintere, tālrunis: 63005487

 

 

Veiksmīgi īstenojās projekta “Jelgava jauniešiem” aktivitātes

 

20.06.2017., Jelgavā

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība turpina īstenot projektu “Jelgava jauniešiem”, lai sasniegtu Jaunatnes likumā noteikto mērķi – uzlabot jauniešu, personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem, dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. Projektā piedalījās Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām: jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem u.c., jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldību institūciju darbinieki, jauniešu līderi utt.

 

Projekta pirmā aktivitāte – ideju darbnīca “Plānojam jauniešiem kopā ar jauniešiem” tika organizēta š. g. 11. maijā plkst.13:00 Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā 4, Jelgavā), izmantojot neformālās izglītības metodes, piem.: “ledus laušana”, “stacijas”, “darbs grupās” u.c. metodes, ar fokusgrupu: jaunieši, speciālisti darbā ar jauniešiem, nozaru speciālisti, NVO pārstāvji u.c. Ideju darbnīcas laikā tika runāts par jauniešiem saistošiem jautājumiem, jaunieši tika informēti par jaunatnes lietām Jelgavā. Darbnīcas īstenošanas gaitā izmantotās neformālās izglītības aktivitātes, attīstīja dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmēja sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu.

 

Ideju darbnīcas īstenošanas laikā dalībnieki iepazinās ar 2014.gadā apstiprinātu un praktiski izmantojamu dokumentu „Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas rīcības virzieni un sagaidāmie rezultāti 2014.-2018.gadam” (turpmāk – Dokuments), apzināja Dokumenta rīcības virzienu papildinājumus un izaicinājumus, izvirzīja 2 mērķus:

 

1. uzlabot fizisko aktivitāšu un sporta infrastruktūru (atbilst dokumenta „Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas rīcības virzieni un sagaidāmie rezultāti 2014.-2018.gadam” 6.punktam – „Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes”);

 

2. pilnveidot un dažādot jauniešu  brīvā laika pavadīšanas iespējas (atbilst dokumenta „Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas rīcības virzieni un sagaidāmie rezultāti 2014.-2018.gadam” 3.punktam – „Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas”).

 

Projekta otrā aktivitāte  – pieredzes apmaiņas vizīte Pērnavā (Igaunija),  tika organizēta š.g. 2.jūnijā. Vizītes laikā Jelgavas un Pērnavas jaunieši, speciālisti darbā ar jauniešiem, nozaru speciālisti, NVO pārstāvji u.c. dalījās ar savu pieredzi darbā ar jauniešiem. Aktivitātes īstenošanas laikā dalībnieki iepazinās ar labās prakses piemēriem Pērnavā, apmeklēja Pērnavas jauniešu centru u.c. saistošas iestādes. Pērnavā iegūtā informācija tika izvērtēta un pielāgota ideju darbnīcā “Plānojam jauniešiem kopā ar jauniešiem”, kas notika 11.maijā, izvirzītajiem diviem mērķiem dokumenta „Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas rīcības virzieni un sagaidāmie rezultāti 2014.-2018.gadam” papildinājumu un izaicinājumu uzlabošanai. Tas ļaus veiksmīgāk un produktīvāk jaunievedumus ieviest Dokumentā un vēlāk kopā ar sadarbības partneriem realizēt Jelgavas pilsētā.

 

Pieredzes apmaiņas vizīteslaikā tika pārrunāti Pērnavas jauniešiem aktuālie un saistošie jautājumi, apspriesta sistēma darbā ar jauniešiem, jauniešu līdzdalības iespējas, jauniešu sasniegumi un izaicinājumi Pērnavā.Vizītes laikā ar savu pieredzi darbā ar jauniešiem dalījās: Pērnavas domes priekšsēdētaja vietnieks izglītības, kultūras un jaunatnes jomā – Jane Mets, Pērnavas Jauniešu domes priekšsēdētāja – Laura Kiviselga, Pērnavas Jauniešu centra vadītāja Annelija Reja u.c.

 

Projekta “Jelgava jauniešiem” apkopojumu un sasniegtos rezultātus ir plānots prezentēt sabiedrībai noslēguma pasākumā, kas ir plānots 2017. gada septembrī. 

 

Projekts “Jelgava jauniešiem” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jeļena Grīsle

JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldes

Jaunatnes lietu speciāliste

 

IMG_4156.JPGIMG_4162.JPGIMG_4166.JPGPernava-21.JPGPernava-60.JPGPernava-75.JPG