-6.2 °C, 2.5 m/s, 90.2 %

Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā

Sākumlapa DokumentiProjekti2017.gadsPils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā
Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā

 

 

Jelgavas pilsētā atrodas Pils sala, kas ir daļa no dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorijas. Dabas liegums kā valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir dibināta 1999.gadā, lai saglabātu dabiskās palieņu pļavas Lielupes krastos, īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un teritorijai raksturīgo ainavu. Kopš 2004.gada Liegums ir iekļauts Eiropā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000, kā savvaļas putnu, dabisko biotopu un augu sugu aizsardzībai nozīmīgas platības Latvijā.

 

Pils sala ir populāra vieta Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, tūristiem un dabas baudītājam. Lai Pils salā nodrošinātu dabisku zālāju biotopu apsaimniekošanu, kopš 2007.gada teritorijā ganās savvaļas zirgi. Iedzīvotāji un tūristi Pils salu izmanto atpūtai, pastaigām, nūjošanai, zāļu tēju vākšanai, putnu vērošanai, zirgu apskatei, makšķerēšanai utt. Diemžēl šobrīd apmeklētāju plūsma Pils salā ir nekontrolēta un tādēļ tā nodara kaitējumu lieguma teritorijā sastopamajām dabas vērtībām.

 

Lai organizētu apmeklētāju plūsmu un būtiski mazinātu apmeklētāju radīto slodzi uz Pils salu un Lieguma teritoriju kopumā, Jelgavas pilsētas dome Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.5.4.1.1/17/A/004 “Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” ietvaros plāno labiekārtot Pils salas teritorijas apskates un atpūtas infrastruktūru.

 

Projekta mērķis ir organizēt apmeklētāju plūsmu un mazināt antropogēno slodzi dabas liegumā “Lielupes palienes pļavas”, saglabājot īpaši aizsargājamās dabas vērtības un attīstot kvalitatīvu infrastruktūru tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Pils salā, Jelgavā.

 

Projekta galvenās darbības:

 

  1. 1.Infrastruktūras izveide apmeklētāju plūsmas organizēšanai un antropogēnās slodzes mazināšanai dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” Pils salā, kas ietver:

1.1.   20 m augsta skatu torņa izbūvi;

1.2.   Grants celiņa izbūvi līdz skatu tornim;

1.3.   Divu barjeru (ar ieejas vārtiem apmeklētājiem un transportam) izbūvi  pie ieejas teritorijā un pie skatu torņa;

1.4.   Žoga un ieejas vārtu izbūvi ap skatu torni;

1.5.   Atpūtas vietas izveidi (2 galdi ar soliem, 3 atkritumu urnas, velosipēdu statīvs) pie skatu torņa;

1.6.   3 informācijas stendu un 5 marķējuma stabu uzstādīšanu.

 

  1. 2. Apmeklētāju informēšana un uzskaites nodrošināšana dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” Pils salā, kas ietver apmeklētāju skaitīšanas ierīces uzstādīšanu.
  2. 3. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

Projektā plānotie rezultāti: labvēlīgi ietekmēta dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorija 352 ha platībā.

 

Projekta kopējais budžets ir 161 324.12 EUR, t.sk. 137 125.50 EUR (85%) – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 6 049.66 EUR (3,75%) – Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 18 148.96 EUR (11,25%) – Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017.gada 24.maija līdz 2018.gada 23.augustam.

 

Projekta aktualitātes uz 23.11.2017.

 

Pils sala pārtaps par labiekārtotu dabas apskates un tūrisma objektu

 

Lai saglabātu Pils salā esošās aizsargājamās dabas vērtības un attīstītu kvalitatīvu infrastruktūru tūrisma un veselības aktivitātēm, šī gada novembrī projekta Nr.5.4.1.1/17/A/004 “Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” ietvaros ar SIA “SMART ENERGY” ir noslēgts būvdarbu līgums par būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums Pils salā, Jelgavā” realizāciju.

 

Decembrī Pils salā paredzēts uzsākt būvdarbus, izbūvējot teritorijas apskates un atpūtas infrastruktūru – 20 m augstu skatu torni, gājēju celiņu, barjeras, atpūtas vietu un informācijas stendus.

 

Pēc projektā paredzēto darbību realizācijas 2018.gadā Jelgavas pilsētā būs izveidots un labiekārtots nozīmīgs dabas apskates un tūrisma objekts, kas padarīs Pils salas teritoriju pieejamāku atpūtas, tūrisma un veselības aktivitātēm, kā arī vienlaikus nodrošinās apmeklētājiem informāciju par dabas liegumā “Lielupes palienes pļavas” esošajām dabas vērtībām un to aizsardzības nepieciešamību. Projektā paredzēta arī veselības maršruta izveide, kas dos iespēju visa vecuma Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem un apmēklētājiem ar dažādu fizisko sagatavotību, būt fiziski aktīviem, izmantojot šim mērķim pielāgotu Veselības taku brīvā dabā.

 

Projekts atbalstīts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākumā “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”. Projekts tiek īstenots laika posmā no 2017.gada 24.maija līdz 2018.gada 23.augustam.

 

Projekta kopējais budžets ir 161 324.12 EUR, t.sk. 137 125.50 EUR (85%) – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 6 049.66 EUR (3,75%) – Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 18 148.96 EUR (11,25%) – Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Kontakti:

Solvita Degaine

Projektu vadības sektora projektu vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005568
E-Pasts: Solvita.Degaine@dome.jelgava.lv