-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gadsIntegrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā
Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā

11.png

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas – Jelgavas pilsētas domes – kapacitātes paaugstināšanu, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

Republikas pilsētu pašvaldības līdz ar deleģēšanas līgumu parakstīšanu kļuvušas par Eiropas Savienības fondu administrācijas sistēmas sastāvdaļu, un tām jānodrošina integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlase saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Projekta galvenās darbības:

1. kvalitatīva integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases procesa nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā;

2. projekta īstenošanas personāla – Jelgavas pilsētas pašvaldības integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas profesionālās kapacitātes paaugstināšana.


Projekta plānotie rezultāti:
 • darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē tehniskā palīdzība – 0,3 pilna laika slodzes;
 • Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas piedalījušās apmācībās – 6 personas.

Projekta plānotais finansējums: EUR  29 666,00  t.sk. EUR  25 216,10 – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un EUR  4 499,90 (15%) – valsts budžeta finansējums.

Projekta īstenošanas periods: no 2015.gada 29.decembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

 

Projekta aktualitātes uz 29.03.2018.

 

Laika periodā no 01.01.2018.-29.03.2018. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija:

 • 2017.gada 3.aprīlī izsludinātās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pabeigusi Jelgavas pilsētas domes projekta iesnieguma Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta vērtēšanu. Pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pozitīva galīgās pārbaudes atzinuma saņemšanas Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2018.gada 16.janvārī parakstījis lēmumu par projekta iesnieguma nosacījumu izpildi. 2018.gada 1.februārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas pilsētas domi noslēgta vienošanās par projekta iesnieguma īstenošanu. 8.1.3.SAM atlase noslēgusies;
 • 2017.gada 20.martā izsludinātās Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās ietvaros izvērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 30.oktobrī iesniegto projekta iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis energoefektivitātes paaugstināšana un 2017.gada 31.oktobrī iesniegto projekta iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana. 2018.gada 11.janvārī ir parakstīti komisijas atzinumi par abu projektu iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumu. Pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pozitīva galīgās pārbaudes atzinuma saņemšanas Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2018.gada 29.janvārī parakstījis lēmumus par abu projektu iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumu. 2018.gada 29.martā komisija izvērtēšanai saņēmusi saskaņā ar izvirzītajiem nosacījumiem precizēto projekta iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis energoefektivitātes paaugstināšana;
 • 2017.gada 28.augustā izsludinātās Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros izvērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 30.novembrī iesniegto projekta iesniegumu Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā. 2018.gada 12.februārī ir parakstīts komisijas atzinums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. Pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pozitīva galīgās pārbaudes atzinuma saņemšanas Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2018.gada 27.februārī parakstījis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. 2018.gada 23.martā komisija izvērtēšanai saņēmusi saskaņā ar izvirzītajiem nosacījumiem precizēto projekta iesniegumu;
 • sagatavojusi un saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai 2018.gada 3.janvārī nosūtījusi Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām pirmās projektu iesniegumu kārtas Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās nolikuma projektu. Pēc nolikuma dokumentācijas saskaņošanas ar atbildīgo iestādi un vadošo iestādi 2018.gada 5.februārī izsludināta 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām pirmās projektu iesniegumu kārtas atlase – skat. http://www.jelgava.lv/iti-projektu-konkursi/sam-5-6-2/;
 • sagatavojusi un saskaņošanai Kultūras ministrijai un Finanšu ministrijai 2018.gada 29.martā nosūtījusi 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus trešās projektu iesniegumu atlases kārtas Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās nolikuma projektu;
 • veikusi risku izvērtējumu par 2017.gadu saskaņā ar risku pārvaldības kārtību deleģēto uzdevumu izpildē;
 • piedalījusies ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita procesā, lai ES fondu Revīzijas iestāde varētu pārliecināties, vai integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas un apstiprināšanas procesā izveidotā vadības un kontroles sistēma darbojas efektīvi un atbilst ES un Latvijas normatīvajiem aktiem, izvērtējot Eiropas Komisijas noteiktās pamatprasības un vērtēšanas kritērijus, kas attiecas uz republikas pilsētu pašvaldībām deleģētajām funkcijām.

Kopumā šajā laika periodā notikušas četras Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdes. 

 
Projekta aktualitātes uz 29.06.2018. 
 
Laika periodā no 01.04.2018.-29.06.2018. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija:

 • 2017.gada 28.augustā izsludinātās Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros izvērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 23.martā iesniegto precizēto projekta iesniegumu Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2018.gada 15.maijā parakstījis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. 2018.gada 6.jūnijā komisija saņēmusi saskaņā ar izvirzītajiem nosacījumiem atkārtoti precizēto projekta iesniegumu, un izvērtējot to, 2018.gada 25.jūnijā apstiprinājusi komisijas atzinumu par projekta iesnieguma atbilstību izvirzītajiem nosacījumiem, 2018.gada 28.jūnijā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs parakstījis atzinumu par projekta iesnieguma nosacījumu izpildi;
 • 2017.gada 20.martā izsludinātās Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās ietvaros izvērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 29.martā iesniegto precizēto projekta iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis energoefektivitātes paaugstināšana un 2018.gada 3.aprīlī iesniegto precizēto projekta iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana. 2018.gada jūlija sākumā tiks pieņemti lēmumi par abu projektu atbilstību izvirzītajiem nosacījumiem;
 • 2018.gada 15.maijā izsludinājusi 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus trešās projektu iesniegumu kārtas Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās atlasi – skat. http://www.jelgava.lv/iti-projektu-konkursi/sam-5-5-1/;
 • 2017.gada 28.augustā izsludinātās Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros veikusi un 2018.gada 29.maijā izsludinājusi grozījumus atlases dokumentācijā, kas saistīti ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvja iekļaušanu Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā ar balsstiesībām;
 • 2017.gada 20.martā izsludinātās Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās ietvaros veikusi un 2018.gada 18.jūnijā izsludinājusi grozījumus atlases dokumentācijā, kas saistīti ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvja iekļaušanu Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā ar balsstiesībām;
 • 2018.gada 5.februārī izsludinātās Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās ietvaros veikusi un 2018.gada 19.jūnijā izsludinājusi grozījumus atlases dokumentācijā, ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapā publicētos grozījumus 5.6.2.SAM otrās projektu iesniegumu atlases kārtas Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos.

Kopumā šajā laika periodā notikušas četras Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdes.

 

Projekta aktualitātes uz 28.09.2018.

 

Laika periodā no 01.07.2018.-28.09.2018. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija:

 • 2017.gada 20.martā izsludinātās Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās ietvaros izvērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 29.martā iesniegto precizēto projekta iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis energoefektivitātes paaugstināšana un 2018.gada 3.aprīlī iesniegto precizēto projekta iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2018.gada 27.jūlijā parakstījis atzinumus par abu projektu iesniegumu nosacījumu izpildi, un 2018.gada 22.augustā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta vienošanās par projekta Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis energoefektivitātes paaugstināšana īstenošanu bet 2018.gada 6.septembrī – par projekta Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7, energoefektivitātes paaugstināšana īstenošanu;
 • 2018.gada 7.septembrī izsludinājusi 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 9.3.1.1.pasākuma Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai pirmās projektu iesniegumu kārtas atlasi – skat. http://www.jelgava.lv/iti-projektu-konkursi/pasakums-9-3-1-1/ ;
 • 2018.gada 5.februārī izsludinātās Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās ietvarosizvērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 29.jūnijā iesniegto projekta iesniegumu Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 1.kārta. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2018.gada 28.septembrī parakstījis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

Kopumā šajā laika periodā notikušas septiņas Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdes.

 

 

Projekta aktualitātes uz 28.12.2018.

 

Laika periodā no 01.10.2018. – 28.12.2018. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija:

 • 2018.gada 15.maijā izsludinātās Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus trešās projektu iesniegumu kārtas Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās ietvaros veikusi un 2018.gada 12.oktobrī izsludinājusi grozījumus atlases dokumentācijā, ņemot vērā Jelgavas pilsētas pašvaldības vēstuli, mainot projekta iesnieguma Dzīvesziņas un arodu sētas izveide Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā iesniegšanas termiņu uz 28.02.2019.
 • 2018.gada 5.februārī izsludinātās Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās ietvaros veikusi un 2018.gada 23.oktobrī izsludinājusi grozījumus atlases dokumentācijā, ņemot vērā Jelgavas pilsētas pašvaldības vēstuli, pagarinot projekta iesnieguma Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās būvju infrastruktūras izveidošana degradētajā teritorijā Prohorova ielā 13, Jelgavā” iesniegšanas termiņu uz 27.12.2019.
 • 14. un 15. novembrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rēzeknes pilsētas pašvaldību, pie kolēģiem no Rēzeknes pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas. Pieredzes apmaiņas brauciens bija ļoti vērtīgs un iedvesmojošs turpmākai komisijas darbībai un sadarbības turpināšanai ar citu pilsētu ITI komisijām.
 • 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās ietvaros izvērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 7.decembrī iesniegto precizēto projekta iesniegumu Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 1.kārta. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2018.gada 17.decembrī parakstījis atzinumu par projekta iesnieguma nosacījumu izpildi. 2018.gada 20.decembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta vienošanās par projekta Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 1.kārta īstenošanu.
 • 2018.gada 7.septembrī izsludinātās 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 9.3.1.1.pasākuma Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai pirmās projektu iesniegumu kārtas atlases ietvaros veikusi un 2018.gada 28.decembrī izsludinājusi grozījumus atlases dokumentācijā, t.sk. pagarinot projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu līdz 2019.gada 31.janvārim.

Kopumā šajā laika periodā notikušas četras Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdes.


 

Informāciju sagatavoja:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Tālrunis 63005485