-1.8 °C, 4.5 m/s, 88.9 %

“Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gads“Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”
“Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”

 

 

Lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” tiek realizēts būvprojekts „Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”.

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, pārbūvējot Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžas un izveidojot virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūru Lapskalna ielas un 1.līnijas rajonā, tādējādi veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju Jelgavas pilsētā.

 

Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānā 2016.-2021.gadam (turpmāk-Plāns) Jelgavas pilsēta ir identificēta kā Lielupes upju baseinu apgabala nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija ar lielu varbūtību (10%). Projektā paredzētās darbības atbilst Plāna pasākumu programmā noteiktajam 1.5 pasākumam “Nepieciešamo papildus pasākumu izstrāde un īstenošana Jelgavas pilsētas un piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem”, kas novērtēts ar augstu prioritāti un noteikts, lai samazinātu applūduma risku Jelgavas pilsētas un piegulošo platību teritorijām.

 

Viens no Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķiem ir “Palielināt labklājību”, kur kā apakšmērķis ir noteikts – “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, riska novēršana un pārvaldība”. Baltijas jūras reģionā ir paredzams, ka klimata izmaiņas būtiski ietekmēs reģionu, it īpaši, tā hidroloģiju. Lai gan klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi ir grūti prognozēt, ir skaidrs, ka Baltijas jūra uzsilst ātrāk nekā jebkura cita pasaules jūra. Gaisa temperatūra paaugstināsies, daudzviet reģionā mainīsies nokrišņu raksturs un daudzums. Tas palielinās lietus ūdeņu noteci, kas savukārt izraisīs paaugstinātu biogēno vielu izplūdi Baltijas jūrā. Tādejādi Projektā īstenotās darbības un mērķa sasniegšana sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

 

Projekta darbības

1.Būvdarbi, t.sk.:

1.1. Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžu pārbūve;

1.2. Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras izveide Lapskalna ielas un 1.līnijas rajonā:

1.2.1. Virszemes ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve;

1.2.2. Lapskalna ielas lietus ūdens kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai.

2.Būvuzraudzība.

3.Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

4.Autoruzraudzība.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projektu plānots realizēt 24 mēnešu laikā. No 2018.gada 10.aprīļa līdz 2020.gada 9.aprīlim.

 

Projekta izmaksas

Kopējās izmaksas ir 3 342 216,93 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 814 750,00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 80 062,50 euro un pašvaldības finansējums 1 447 404,43 euro.

 

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota dzīves kvalitāte 38 409 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, samazināti aplūšanas riski 5 piesārņotām vietām 5,41 km2 teritorijā. Realizētie pasākumi sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

 

Projekta aktualitātes

 

30.11.2018.

 

Turpinās novembrī uzsāktie būvdarbi Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūvei plūdu draudu novēršanai

 

SIA “Valkas meliorācija” turpina 2018. gada novembrī uzsāktos būvdarbus projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” ietvaros. Darbi norisinās objekta 2.kārtā “Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve” un daļā no objekta 3.kārtas “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai”:

 

  • Informatīvo stendu uzstādīšana;
  • būvlaukuma iekārtošanas un sagatavošanas darbi;
  • trases ģeodēziskā uzmērīšana;
  • krūmu apauguma novākšana un koku izzāģēšana 1.līnijā virzienā no Ošu ceļa un Slokas ielā.

JPPI “Pilsētsaimniecība” 2018. gada 10.oktobrī   noslēdza pakalpojuma līgumu Nr.2- 4/18/175 par būvdarbu autoruzraudzību  ar SIA “Inženieru birojs “Kurbada tilti”” un līgumu Nr.2-4/18/174 “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūves plūdu draudu novēršanai būvuzraudzība” ar  “RS Būvnieks”.

 

2018_12_03_polderis.jpg

 

11.10.2018.

 

Noslēgts līgums par Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūvi plūdu draudu novēršanai

 

10.oktobrī Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” un SIA “VALKAS MELIORĀCIJA” noslēdza būvdarbu līgumu par Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūvi plūdu draudu novēršanai. Līguma cena – EUR 3 149 987,71 bez PVN.

 

Saskaņā ar pašvaldības iepirkuma komisijas 2018.gada 26.jūlija piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu konkursā bija iesniegti trīs piedāvājumi: 1) SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” (piedāvātā līgumcena EUR 2 619 974,62 bez PVN); 2) SIA “Ostas celtnieks” (piedāvātā līgumcena EUR 3 200 000,00 bez PVN); 3) SIA “VALKAS MELIORĀCIJA” (piedāvāta līgumcena EUR 3 149 987,71 bez PVN).

 

Izvērtējot iepirkumu procedūrā iesniegtos piedāvājumus, līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “VALKAS MELIORĀCIJA”.

 

Tā kā veikto iepirkumu rezultātā Projekta izmaksas palielinājās par EUR 563 438,20 un, lai nodrošinātu visu plānoto aktivitāšu ieviešanu, 2018.gada 27.septembrī Jelgavas pilsētas dome pieņēma lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma palielināšanu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3 905 655,13, no tām EUR 1 814 750,00 ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, EUR 80 062,50 ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un EUR 2 010 842,63 ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” aktivitāšu ietvaros paredzēts

 

1.Lidlauka poldera dambja pārbūve, virszemes ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Lapskalna ielas lietus ūdens kolektora izbūve:

1.1. Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžu pārbūve;

1.2. Slokas ielas novadgrāvja pārbūve;

1.3. Virszemes ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā;

1.4. Lapskalna ielas lietus ūdens kolektora izbūve posmā no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai (t.sk. saimnieciskās kanalizācijas tīklu pārbūve un asfalta seguma atjaunošana Lapskalna ielas posmā no Kazarmes ielas līdz Zvejnieku ielai).

2.Būvuzraudzība.

3.Autoruzraudzība.

4.Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

Projekta kopējais īstenošanas laiks no 2018.gada aprīļa līdz 2020.gada aprīlim, tai skaitā būvdarbi no 2018.gada oktobra līdz 2020.gada februārim.

 

07.09.2018.

 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesībām

 

Jelgavas pilsētas domes iepirkuma komisija veikusi atklāta konkursa iepirkumu procedūru Nr.JPD2018/86/AK “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” un 2018.gada 6.septembrī pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam SIA “VALKAS MELIORĀCIJA”.

 

 

Informāciju sagatavoja:

JPPI “Pilsētsaimniecība”

Tālrunis 63026507