-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gadsJelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana

 

 

Publicēts: 2018.gada 15.novembrī

 

Projekts „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana”

Projekta numurs: 4.2.2/0/17/I/060

 

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti pirmskolas izglītības iestādes ēkā  “Sprīdītis”, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības

 1. 1.  Fasādes siltināšana;

2. Cokola daļas siltināšana;

3. Logu un ārdurvju nomaiņa,

4. Pagraba pārseguma siltināšana;

5. Bēniņu siltināšana;

6. Jaunu divslīpu jumtu ar bēniņiem izbūve;

7. Ēkas ieejas mezglu pārbūve;

8. Siltumapgādes sistēmas atjaunošana iekštelpās;

9. Ārējā apgaismojuma sistēmas modernizācija;

10 Teritorijas labiekārtošana.

 

Plānotie rezultāti

Veicot plānotās darbības tiks:

1. Uzlabota ēkas energoefektivitāte – plānotais enerģijas patēriņa samazinājums 182 229.35 kWh/gadā (no 444 049.55 uz 261 820.20 kWh/gadā)

2. Samazināta CO2 emisija – plānotais siltumnīcefekta gāzu samazinājums CO2 ekvivalenta tonnās 43.73 gadā (no 97.75 uz 54.02 CO2 t/gadā);

3. Īstenota iestādes finanšu resursu racionāla apsaimniekošana;

4. Sasniegta vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 84.45 kWh/m2/gadā;

5. Uzlabots ēkas energoefektivitātes novērtējums apkurei no 174.51 kWh/m2/gadā uz 84.45 kWh/m2/gadā;

6. Samazināti ēkas siltumapgādes izdevumi par 51.6%.

 

Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir  1 271 885.91 euro, no tām 396 762.00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 42 898.09 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un  832 225.82 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks

2018.gada augusts 2019.gada jūlijs.

 

 

Projekta aktualitātes uz 2018.gada 17.decembri

 

Ēkā ir izbūvēts jauns divslīpu jumts ar bēniņiem un veikta fasādes, cokola daļas, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, nomainīti logi un ārdurvis, pārbūvēti ēkas ieejas mezgli. Īstenojot projektā plānotās darbības, ēkā ir veikti arī hidroizolācijas un drenāžas sistēmas izbūves darbi, ierīkota zibens aizsardzības un lietus kanalizācijas sistēma, kā arī atjaunota siltumapgādes sistēma iekštelpās. Paralēli ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai pirmsskolas izglītības iestāde iegūs estētiski pievilcīgu ārējo fasādi, labiekārtotu teritoriju, ka arī modernizētu apgaismojuma sistēmu.

 

 

Projekta aktualitātes uz 2019.gada 28. jūniju

 

Noslēdzas energoefektīvu risinājumu īstenošanas pasākumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”

 

Saskaņā ar 2018.gada 22. augustā noslēgto vienošanos starp Jelgavas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu  Nr. 4.2.2/0/17/I/060, Jelgavas pilsētas pašvaldība pabeigusi  energoefektīvu risinājumu ieviešanas pasākumus pirmsskolas izglītības iestādē.

 

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē (PII) “Sprīdītis”, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

 

Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu mācību un darba vidi, paaugstinātu ēkas energoefektivitātes līmeni un samazinātu izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā, ēkā ir veikti šādi izbūves darbi:

 • Fasādes siltināšana
 • Ēkas cokola daļas siltināšana
 • Logu un ārdurvju nomaiņa
 • Pagraba pārseguma siltināšana
 • Bēniņu siltināšana
 • Jauna divslīpu jumta izbūve
 • Siltumapgādes sistēmas atjaunošana iekštelpās
 • Apkures sistēmas balansēšana
 • Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija
 • Apgaismojuma sistēmas modernizācija

Spriditis_4.jpg

 

Paralēli ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai pirmsskolas izglītības iestāde ieguvusi estētiski pievilcīgu ārējo fasādi, labiekārtotu teritoriju un modernizētu apgaismojuma sistēmu ēkas fasādei un ārējiem ieejas mezgliem.

 

Spriditis_1.jpg

 

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus saskaņā ar Iepirkuma Nr. JPD2017/128AK rezultātiem veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “bildberg”, reģistrācijas Nr. 43603028417.

 

Projekta faktiskās izmaksas ir 1 285 728.31 EUR, no tām 396 762.00 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 42 898.09 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 846 068.22 EUR Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada augusts līdz 2019.gada jūlijs.

 

Kontaktinformācija

 

Aiga Anitena

Projektu vadītāja

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Projektu vadības sektors
Tel.: 63005560

E-pasts: aiga.anitena@jelgava.dome.lv