-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gadsPiekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai
Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai

11.png

Projekta mērķis

Palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

 

Projekta darbības

  1. Būvdarbi, t.sk.:

1.1.Ceļa daļas asfaltseguma pārbūve;

1.2.Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve;

1.3.Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve;

1.4.Jaunas caurtekas izbūve;

1.5.Autobusu pieturu pārbūve;

1.6.Elektroapgādes pārbūve, apgaismojuma ierīkošana;

1.7.Teritorijas labiekārtošana.

  1. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projekta plānotais ilgums: 4 mēneši – no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 21.decembrim.

 

Projekta izmaksas

Kopējās projekta izmaksas EUR 222 278,17, t.sk. ERAF finansējums EUR 188 423,22, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 8 312,79 un pašvaldības finansējums EUR 25 542,16 (tai skaitā EUR 603,79 publiskās neattiecināmās izmaksas).

 

Projekta rezultāti

Veikta Rubeņu ceļa posma no Loka maģistrāles līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai pārbūve, t. sk. ceļa segas pārbūve, izbūvējot jaunu asfalta kārtu, kā arī izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš, pārbūvētas divas sabiedriskā transporta pieturvietas, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, jaunas caurtekas izbūve, pārbūvēts ceļa apgaismojums. Tā rezultātā:

  • vismaz 1 komersants gūs labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā;
  • komersants, kas gūs labumu no investīcijām infrastruktūrā izveidos vismaz 2 jaunas darba vietas;
  • no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušā komersanta nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 187 188 EUR apmērā.

Izbūvējot ielas posmu un inženierkomunikācijas, pašvaldība sakārtos savas administratīvās teritorijas daļu, kas radīs priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tālrunis 63005472

 

25.01.2018.

 

Realizēts projekts “Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai (Nr.3.3.1.0/17/I/006)

 

Jelgavas pilsētas dome realizējusi projektu Nr.3.3.1.0/17/I/006 Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai. Projekts īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām ietvaros.

 

Projekta mērķis palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

 

Izbūvējot ielas posmu un inženierkomunikācijas, pašvaldība sakārtojusi savas administratīvās teritorijas daļu, radot priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai.

 

Projekta ietvaros realizēts būvprojekts Rubeņu ceļa posma no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai pārbūve, kuras ietvaros veikta kanalizācijas tīklu un ūdensapgādes tīklu izbūve, asfaltbetona seguma atjaunošana, autobusu pieturvietu pārbūve, jaunas caurtekas izbūve, ceļa apgaismojuma izbūve, kā arī gājēju celiņa izbūve.

 

Kopējās projekta izmaksas EUR 222 278,17, t.sk. ERAF finansējums EUR 188 423,22, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 8 312,79 un pašvaldības finansējums EUR 25 542,16 (tai skaitā EUR 603,79 publiskās neattiecināmās izmaksas).

 

Būvdarbus veica SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””, būvuzraudzību SIA Jurēvičs un partneri un autoruzraudzību SIA 3C.

 

 

Kontakti

Daina Traidase

Projektu vadības sektora vecākā projektu vadītāja

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63005490

E-Pasts: daina.traidase@dome.jelgava.lv