-2 °C, 4.9 m/s, 89.9 %

Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gadsPils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā
Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā

11.png

Jelgavas pilsētā atrodas Pils sala, kas ir daļa no dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorijas. Dabas liegums kā valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir dibināta 1999.gadā, lai saglabātu dabiskās palieņu pļavas Lielupes krastos, īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un teritorijai raksturīgo ainavu. Kopš 2004.gada Liegums ir iekļauts Eiropā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000, kā savvaļas putnu, dabisko biotopu un augu sugu aizsardzībai nozīmīgas platības Latvijā.

 

Pils sala ir populāra vieta Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, tūristiem un dabas baudītājam. Lai Pils salā nodrošinātu dabisku zālāju biotopu apsaimniekošanu, kopš 2007.gada teritorijā ganās savvaļas zirgi. Iedzīvotāji un tūristi Pils salu izmanto atpūtai, pastaigām, nūjošanai, zāļu tēju vākšanai, putnu vērošanai, zirgu apskatei, makšķerēšanai utt. Diemžēl šobrīd apmeklētāju plūsma Pils salā ir nekontrolēta un tādēļ tā nodara kaitējumu lieguma teritorijā sastopamajām dabas vērtībām.

 

Lai organizētu apmeklētāju plūsmu un būtiski mazinātu apmeklētāju radīto slodzi uz Pils salu un Lieguma teritoriju kopumā, Jelgavas pilsētas dome Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.5.4.1.1/17/A/004 “Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” ietvaros plāno labiekārtot Pils salas teritorijas apskates un atpūtas infrastruktūru.

 

Projekta mērķis ir organizēt apmeklētāju plūsmu un mazināt antropogēno slodzi dabas liegumā “Lielupes palienes pļavas”, saglabājot īpaši aizsargājamās dabas vērtības un attīstot kvalitatīvu infrastruktūru tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Pils salā, Jelgavā.

 

Projekta galvenās darbības: 

1. Infrastruktūras izveide apmeklētāju plūsmas organizēšanai un antropogēnās slodzes mazināšanai dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” Pils salā, kas ietver:

1.1. 20 m augsta skatu torņa izbūvi;

1.2. Grants celiņa izbūvi līdz skatu tornim;

1.3. Divu barjeru (ar ieejas vārtiem apmeklētājiem un transportam) izbūvi  pie ieejas teritorijā un pie skatu torņa;

1.4. Žoga un ieejas vārtu izbūvi ap skatu torni;

1.5. Atpūtas vietas izveidi (2 galdi ar soliem, 3 atkritumu urnas, velosipēdu statīvs) pie skatu torņa;

1.6. 3 informācijas stendu un 5 marķējuma stabu uzstādīšanu.

 

2. Apmeklētāju informēšana un uzskaites nodrošināšana dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” Pils salā, kas ietver apmeklētāju skaitīšanas ierīces uzstādīšanu.

 

3. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Projektā plānotie rezultāti: labvēlīgi ietekmēta dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorija 352 ha platībā.

 

Projekta kopējais budžets ir 161 324.12 EUR, t.sk. 137 125.50 EUR (85%) – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 6 049.66 EUR (3,75%) – Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 18 148.96 EUR (11,25%) – Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017.gada 24.maija līdz 2018.gada 23.augustam.

 

Projekta aktualitātes uz 23.02.2018.

 

Projekta Nr.5.4.1.1/17/A/004 “Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” ietvaros 2017.gada decembrī SIA “SMART ENERGY” uzsāka būvdarbus, saskaņā ar līgumu par būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums Pils salā, Jelgavā” realizāciju.

Projekta mērķis – organizēt apmeklētāju plūsmu un mazināt antropogēno slodzi dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas”, saglabājot īpaši aizsargājamās dabas vērtības un attīstot kvalitatīvu infrastruktūru tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Pilssalā, Jelgavā.

 

Projekta galvenās darbības:

1. Infrastruktūras izveide apmeklētāju plūsmas regulēšanai un antropogēnās slodzes mazināšanai dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” Pilssalā;

2. Apmeklētāju informēšanai un uzskaites nodrošināšana dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” Pilssalā;

3. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Projektā plānotie rezultāti – labvēlīgi  ietekmēta dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorija 352 ha platībā.

 

Lai īstenotu projektā plānotās darbības, SIA SMART ENERGY 2017.gada decembrī uzsāka darbus pie būvbedres rakšanas. Lai varētu sagatavot pamatu, uz kura būvēt skatu torņa konstrukcijas, janvārī darbs turpinājās pie pāļu dzīšanas, stiegrošanas, pamatu  un atbalstsienas betonēšanas. Lai nodrošinātu tehnoloģiski pareizu pamatu izbūvi, jāparedz aptuveni 20 dienu ilgs laika periods, lai betona materiāls sasniegtu nepieciešamo stingrības pakāpi. Plānots, ka martā jau varēs sākt darbus pie kokmateriālu sagatavošanas torņa montāžai.

 

Projekta kopējais budžets ir 161 324.12 EUR, t.sk. 137 125.50 EUR (85%) – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 6 049.66 EUR (3,75%) – Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 18 148.96 EUR (11,25%) – Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums

 

Projekta aktualitātes uz 23.05.2018.

 

Laika periodā no 23.02.2018 – 23.05.2018 SIA “SMART ENERGY” turpinot būvdarbus, saskaņā ar līgumu “Par būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums Pils salā, Jelgavā” realizāciju” sekmīgi veic projektā plānotās aktivitātes. Uz 23.05.2018.  Pils salā ir veiktas sekojošas infrastruktūras ierīkošanas darbības:

  • Pilnībā uzbūvēts skatu tornis, saskaņā ar būvprojektā plānotajiem risinājumiem, ko izstrādājis SIA VERTEX PROJEKTI. Skatu tornis tā apmeklētājiem dos iespēju baudīt gan dabas skaistumu – vērojot Lielupes lokus, palienu pļavas, gan arī sajust ne pārāk tālo pilsētas klātbūtni;
  • Tiek izbūvēta gabionu atbalstsiena pie skatu torņa un uzsākti darbi pie atpūtas vietas izveidošanas, kurā tiks uzstādīti divi galdi ar soliem;
  • Apkārt skatu tornim tiek izbūvēts žogs;
  • Tiek veikti darbi piebraucamā ceļa izbūvē un teritorijas labiekārtošanā.

 

Projekts noslēdzies 18.06.2018.

 

Projekta kopējais budžets ir 161 324.12 EUR, t.sk. 137 125.50 EUR (85%) – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 6 049.66 EUR (3,75%) – Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 18 148.96 EUR (11,25%) – Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Jelgavas pilsētas dome ir sekmīgi īstenojusi projektu “Pilssalas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” ERAF fonda speciālā atbalsta mērķa “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 200 teritorijās” ietvaros.

 

Projekta ietvaros ir veiktas sekojošas darbības:

1. Skatu torņa izbūve;

2. Grants celiņa izbūve līdz skatu tornim;

3. Divu barjeru (ar ieejas vārtiem apmeklētājiem un transportam) izbūvi  pie ieejas teritorijā un pie skatu torņa;

4. Žoga un ieejas vārtu izbūve ap skatu torni;

5. Atpūtas vietas izveide (2 galdi ar soliem, 3 atkritumu urnas, velosipēdu statīvs) pie skatu torņa;

6. 3 informācijas stendu un 5 marķējuma stabu uzstādīšana;

7. Apmeklētāju informēšana un uzskaites nodrošināšana dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” Pils salā, kas ietver apmeklētāju skaitīšanas ierīces uzstādīšanu;

8. Veselības takas izveidošana.

 

Būvdarbi Pils salā tika uzsākti pagājušajā gada beigās un objekts ekspluatācijā nodots 18.06.2018.

 

Būvdarbus veica SIA “SMART ENERGY”, autoruzraudzību – SIA “VERTEX PROJEKTI”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA “LATVIJAS BŪVUZRAUGS”.

 

 

Kontakti:

Mairita Stepiņa
Projektu vadītāja

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: +37163005472
E-Pasts: mairita.stepina@dome.jelgava.lv