-1.8 °C, 4.5 m/s, 88.9 %

“Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā”

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gads“Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā”
“Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā”

Jelgavas pilsētas dome ir uzsākusi Kohēzijas fonda finansētā projekta Nr.4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” īstenošanu speciālā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” ietvaros.

 

Projekta mērķis

Veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Jelgavas pilsētā un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā.

Projekta darbības:

1. Četru videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu (elektroautobusu) iegāde;
2. Trīs uzlādes stacijas iekārtu iegāde.
3. Projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projekta plānotais ilgums: 24 mēneši – no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam.

Projekta izmaksas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.848 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – SAM MK noteikumi) 11.1. apakšpunktu, kas nosaka maksimālo Kohēzijas fonda finansējumu, plānotās elektroautobusu un uzlādes staciju iegādes izmaksas sastāda EUR 2 335 905,00, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums EUR 1 445 000,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 63 750,00 un pašvaldības finansējums EUR EUR 191250.

Projekta rezultāti

Pēc jaunu videi draudzīgu sabiedriska transporta iegādes:
1. enerģijas patēriņš samazināsies par aptuveni 492 MWh/gadā;
2. CO2 emisijas līmenis samazināsies par aptuveni 182 t CO2 gadā;
3. pasažieru skaits, kas izmanto videi draudzīgu sabiedrisko transportu, pieaugs par aptuveni 20%.

 

Uz 28.06.2018. projekta ietvaros ir uzsākta elektroautobusu un uzlādes iekārtu iepirkumu procedūra, kuru plānots izsludināt līdz 03.08.2018.

 

Projekta aktualitātes:

 

27.09.2018.

 

Lai īstenotu projekta darbību īstenošanu, Jelgavas pilsētas pašvaldība 03.08.2018 izsludināja iepirkumu Nr. JPD2018/65/AK par četru videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu (elektroautobusu) un trīs uzlādes staciju iegādi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 10.09.2018.

 

Projekts Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā“ tiek īstenots, saskaņā ar 20.03.2018 noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem.

 

Saskaņā ar Vienošanos, projekta kopējie izdevumi: 2 335 905,00 EUR (divi miljoni trīs simti trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti pieci eiro un 00 centi), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 700 000,00 EUR (viens miljons septiņi simti tūkstoši eiro un 00 centi):

 

Atbalsta summa: 88.75 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 508 750,00 EUR (vienu miljonu piecus simtus astoņus tūkstošus septiņus simtus piecdesmit eiro un 00 centus), no tās:

  • Kohēzijas fonda (KF) finansējums: 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 445 000,00 EUR (vienu miljonu četrus simtus četrdesmit piecus tūkstošus eiro un 00 centus);
  • Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām : 3.75% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 63750,00 EUR (sešdesmit trīs tūkstošus septiņus simtus piecdesmit eiro un 00 centus);
  • pašvaldības finansējums: vismaz 191 250,00 EUR (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit eiro un 00 centus).

Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 635 905,00 EUR (seši simti trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti pieci eiro un 00 centi), kas ir pašvaldības finansējums.

 

Projekta kopējās izmaksas var mainīties pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju paziņošanas.

 

27.12.2018.

 

Projekta Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” aktualitātes

 

Lai īstenotu projekta Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā“ (turpmāk – Projekts) darbību īstenošanu, Jelgavas pilsētas pašvaldība 12.11.2018 noslēdza līgumu ar SIA FERRUS “Par jaunu, rūpnieciski ražotu, videi draudzīgu elektroautobusu un to uzlādes iekārtu piegādi” (turpmāk – Līgums) .

 

Saskaņā ar noslēgto Līgumu, kopējā līgumcena ir 1904140,00 euro (viens miljons deviņi simti četri tūkstoši viens simts četrdesmit euro, 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir  399869.40 euro (trīs simti deviņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro, 40 centi).  Līgumcena un pievienotās vērtības nodoklis kopā ir Līgumsumma, kas sastāda 2304009.40 euro (divi miljoni trīs simti četri tūkstoši deviņi euro, 40 centi).

 

Lai īstenotu Projekta publicitātes pasākumu nodrošināšanu, ir uzstādīts pagaidu informatīvais stends  projekta īstenošanas adresē Meiju ceļš 62, Jelgavā.

 

Projekts tiek īstenots, saskaņā ar 20.03.2018 noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem.

 

Saskaņā ar Vienošanos, Projekta attiecināmie izdevumi: 1 700 000,00 EUR (viens miljons septiņi simti tūkstoši eiro un 00 centi):

  • KF finansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 445 000,00 EUR (vienu miljonu četrus simtus četrdesmit piecus tūkstošus eiro un 00 centus);
  • Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām : 3.75% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 63750,00 EUR (sešdesmit trīs tūkstošus septiņus simtus piecdesmit eiro un 00 centus);
  • pašvaldības finansējums: vismaz 191 250,00 EUR (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit eiro un 00 centus).

Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 604 009,40 EUR (seši simti četri tūkstoši deviņi eiro un 40 centi), kas ir pašvaldības finansējums.

 

 

Kontakti:

Mairita Stepiņa

Projektu vadītāja

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63005472