11.8 °C, 4.8 m/s, 82 %

“Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”

Sākumlapa DokumentiProjekti2019. gads“Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”
“Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”

 

 

Lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” tiek realizēts būvprojekts “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”.

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, pārbūvējot Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžas un izveidojot virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūru Lapskalna ielas un 1.līnijas rajonā, tādējādi veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju Jelgavas pilsētā.

 

Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānā 2016.-2021.gadam (turpmāk-Plāns) Jelgavas pilsēta ir identificēta kā Lielupes upju baseinu apgabala nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija ar lielu varbūtību (10%). Projektā paredzētās darbības atbilst Plāna pasākumu programmā noteiktajam 1.5 pasākumam “Nepieciešamo papildus pasākumu izstrāde un īstenošana Jelgavas pilsētas un piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem”, kas novērtēts ar augstu prioritāti un noteikts, lai samazinātu applūduma risku Jelgavas pilsētas un piegulošo platību teritorijām.

 

Viens no Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķiem ir “Palielināt labklājību”, kur kā apakšmērķis ir noteikts – “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, riska novēršana un pārvaldība”. Baltijas jūras reģionā ir paredzams, ka klimata izmaiņas būtiski ietekmēs reģionu, it īpaši, tā hidroloģiju. Lai gan klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi ir grūti prognozēt, ir skaidrs, ka Baltijas jūra uzsilst ātrāk nekā jebkura cita pasaules jūra. Gaisa temperatūra paaugstināsies, daudzviet reģionā mainīsies nokrišņu raksturs un daudzums. Tas palielinās lietus ūdeņu noteci, kas savukārt izraisīs paaugstinātu biogēno vielu izplūdi Baltijas jūrā. Tādejādi Projektā īstenotās darbības un mērķa sasniegšana sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

 

Projekta darbības

1. Būvdarbi, t.sk.:

1.1. Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžu pārbūve;

1.2. Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras izveide Lapskalna ielas un 1.līnijas rajonā:

1.2.1. Virszemes ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve;

1.2.2. Lapskalna ielas lietus ūdens kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai.

2. Būvuzraudzība.

3. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

4. Autoruzraudzība.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projektu plānots realizēt 24 mēnešu laikā. No 2018.gada 10.aprīļa līdz 2020.gada 9.aprīlim.

 

Projekta izmaksas

Kopējās izmaksas ir 3 342 216,93 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 814 750,00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 80 062,50 euro un pašvaldības finansējums 1 447 404,43 euro.

 

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota dzīves kvalitāte 38 409 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, samazināti aplūšanas riski 5 piesārņotām vietām 5,41 km2 teritorijā. Realizētie pasākumi sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

 

Projekta aktualitātes:

 
07.04.2020.

Noslēgusies projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” realizācija

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” mērķis ir samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, pārbūvējot Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžas un izveidot virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūru Lapskalna ielas un 1.līnijas rajonā, tādējādi veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju Jelgavas pilsētā.

 

Projekta rezultātā tika pārbūvētas Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžas, sakārtota virszemes ūdens novades sistēma 1.līnijas rajonā, pārbūvēts Slokas ielas novadgrāvis, Lapskalna ielā izbūvēts lietus ūdens kolektors, veikta saimnieciskās kanalizācijas tīklu pārbūve un atjaunots asfaltbetona segums. Kopumā veiktās aktivitātes novērsīs plūdu draudu risku Jelgavas pilsētas teritorijas daļā, samazināts kaitējuma risks pilsētas iedzīvotāju dzīvībām, veselībai un īpašumiem, uzlabojot dzīves kvalitāti 38 409 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, samazinot aplūšanas risku arī piecām piesārņotām vietām 5.41 km2 teritorijā. Līdz ar to realizētais projekts samazina iespēju piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

 

Projekta ietvaros veiktās darbības:

1. Realizēts būvprojekts “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”, kura ietvaros veikta:

1.1.  Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžu pārbūve

Darbi veikti,  lai pasargātu lidlauka teritoriju no applūšanas. Driksas upes ūdens līmenim ceļoties, izbūvētās slūžas nodrošina pilsētas blīvi apdzīvoto teritoriju neapplūšanu – Slokas iela, Meiju ceļš, 1.līnijas rajons līdz Ošu ceļam, Lapskalna ielas, Zvejnieku ielas un Uzvaras ielas piegulošās teritorijas.

1.2.  Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvju pārbūve

Darbi veikti, lai atjaunotu un sakārtotu grāvju gultnes Slokas ielā posmā no Meiju ceļa līdz Lapskalna ielai, kā arī, lai veiktu grāvju sakārtošanas darbus 1. līnijas rajonā, kas ietver  Meiju ceļa, Atmodas ielas, Ošu ceļa un Vēja ceļa teritoriju. Pirms būvdarbiem grāvji bija aizauguši, to gultnes bija piesērējušas un caurtekas bija bojātas un tādēļ nenodrošināja vienmērīgu ūdens plūsmu. Kopējais pārbūvēto grāvju posms ir ap 3500 m.

1.3.  Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai

Lai mazinātu ielas applūšanu, izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas kolektors virzienā no Lapskalna ielas uz Uzvaras ielu, lai daļu ūdeņu novadītu uz Lidlauka poldera dambja slūžām, kas ūdeni novada Driksas upē, un izbūvētas lietus ūdens attīrīšanas iekārtas, lai samazinātu Zvejnieku ielas saimnieciskās kanalizācijas sūknētavā ieplūstošo lietus ūdeņu apjomu, neradot sūknētavas aprīkojuma un pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtu pārslodzi.

Kopējais izbūvētais lietus ūdens kanalizācijas kolektora posma garums ir ap 1860 m.

1.4.  Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve

Ņemot vērā to, ka Lapskalna ielā veikta lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve, tika realizēts arī SIA “JELGAVAS ŪDENS” būvprojekts “Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā”, kura ietvaros izbūvēti ap 712 m saimnieciskās kanalizācijas tīkli.

Pēc lietus ūdens kanalizācijas un saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūves Lapskalna ielā, posmā no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai, tika veikta brauktuves seguma atjaunošana ar asfalta segumu, kā arī ietves sakārtošana – bruģakmens izbūve, nodrošinot vides pieejamības prasības. 

 

2. Veikta būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

3. Veikti informatīvie un publicitātes pasākumi, kas atspoguļo projekta gaitu un rezultātus.

 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 10. aprīļa līdz 2020. gada 9. aprīlim.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 3 905 655.13 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 1 814 750.00 euro, Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums 2 010 842.63 euro, Valsts budžeta dotācija 80 062.50 euro.

 

1 (2).jpg

 

2 (1).jpg

 

2 (2).JPG

 

3-4 (1).png

 

3-4 (2).jpg

 

 

Projekta aktualitātes:

 

08.01.2020.

Decembrī noslēgušies būvdarbi projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” ietvaros.
 
Būvdarbu  rezultātā veikta:

 • Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžu pārbūve;
 • Virszemes ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā;
 • Slokas ielas novadgrāvja pārbūve;
 • Lapskalna ielas lietus ūdens kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai, tai skaitā lietus kanalizācijas attīrīšanas ietaišu izbūve Q=600 l/s;
 • Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā.
Būvdarbus veica SIA “VALKAS MELIORĀCIJA”. Kopējās izmaksas ir 3 342 216,93 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 814 750,00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 80 062,50 euro un pašvaldības finansējums 1 447 404,43 euro.

 

IMG_20191220_114652-1024x768.jpg

 

IMG_20191220_114623-1024x768.jpg

 

IMG_20191220_114555-1024x768.jpg

 

Slokas-ielas-gravis-1024x768.jpg

 

20200107_144710-1024x484.jpg

 

 

Projekta aktualitātes:

 

22.10.2019.

 

Būvdarbi turpinās visā objekta  1. kārtā “Lidlauka poldera slūžu pārbūve”, 2. kārtā “Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1 .līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve” un 3. kārtā “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai” (LKT) un “Lapskalna ielas NAI  izbūve”.

 

Objektā turpinās sekojoši darbi:

1. slūžu pārbūve;

2. grāvju nogāžu stiprināšanas darbi Slokas ielas, Meiju ceļa un 1.līnijas teritorijā;

3. izbūvēto caurteku galu apbetonēšana;

4. ietves izbūve Lapskalnā ielā (bruģakmens seguma ieklāšana);

5. lietus attīrīšanas ietaišu izbūves darbi.

 

20191017_113812.jpg

 

20191017_112928.jpg

 

20191010_134621.jpg

 

20191017_114451.jpg

 

 

Projekta aktualitātes:

 

23.07.2019.

 

Būvdarbi turpinās visās objekta kārtās:

 • Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžu pārbūve;
 • virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras izveide Lapskalna ielas un 1.līnijas rajonā:

– virszemes ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve;

– Lapskalna ielas lietus ūdens kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai.

 

Objektā turpinās sekojoši darbi:

 • grāvju nogāžu stiprināšanas darbi Slokas ielas, Meiju ceļa un 1.līnijas teritorijā;
 • izbūvēto caurteku galu apbetonēšana;
 • sadzīves kanalizācijas cauruļu un aku izbūve Lapskalna ielas posmā no Zvejnieku ielas virzienā uz Kazarmes ielu, Liepu ielas posmā no Lapskalna ielas līdz Šķūņu ielai;
 • lietus kanalizācijas cauruļu un aku izbūve Lapskalna ielas posmā no Zvejnieku ielas virzienā uz Kazarmes ielu;
 • ietves izbūve Lapskalna ielā (gultnes norakšana, apmaļu izbūve un bruģēšana);
 • Lapskalna ielas brauktuves izbūve ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu;
 • veikta pagaidu dambja izveide, betona konstrukciju demontāža un grunts rakšanas darbi;
 • uzsākta lietus ūdens notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve.

IMG_5655.JPG

 

IMG_5675.JPG

 

IMG_5683.JPG

 

 

Projekta aktualitātes:

 

23.04.2019.

 

Būvdarbi turpinās objekta 2.kārtā “Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve”, 3.kārtā “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai (LKT)” un darbi uzsākti 4.kārtā “Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā”.

 

Objektā turpinās sekojoši darbi:

 • grāvju pārbūves un pārtīrīšanas darbi (Slokas ielas, Meiju ceļa un 1.līnijas teritorijā);
 • lietus ūdens kolektora un aku izbūves darbi virzienā no Driksas upes uz Lapskalna ielu;
 • lietus kanalizācijas kolektora izbūves darbi pa Lapskalna ielu virzienā uz Slokas ielu;
 • caurteku izbūves darbi 1.līnijā un Meiju ceļā.
 • sadzīves kanalizācijas cauruļu un aku izbūves darbi Lapskalna ielas posmā no Zvejnieku ielas virzienā uz Kazarmes ielu, Liepu ielā posmā no Lapskalna ielas līdz Šķūņu ielai;
 • lietus kanalizācijas cauruļu un aku izbūves darbi Lapskalna ielas posmā no Zvejnieku ielas virzienā uz Kazarmes ielu, pamatnes norakšanas darbi ietves izbūvei Lapskalna ielas posmā no Zvejnieku ielas līdz Liepu ielai.

 

28_03_2019 (3).jpg

 

28_03_2019 (6).jpg

 

28_03-2019.jpg

 

 

Projekta aktualitātes:

 

26.02.2019.

“Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”

 

SIA “Valkas meliorācija” turpina 2018. gada novembrī uzsāktos būvdarbus projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” ietvaros.

Pašlaik darbi norisinās objekta 2.kārtā “Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve” un daļā no objekta 3.kārtas “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai” un ir veikti:

 • objekta trases izspraušanas darbi;
 • koku un krūmu zāģēšanas darbi;
 • celmu laušanas darbi;
 • grāvju pārbūves un pārtīrīšanas darbi (Slokas ielas teritorijā un Zaļajā ielā);
 • lietus ūdens kolektora un aku izbūves darbi virzienā no Driksas upes uz Lapskalna ielu;
 • lietus kanalizācijas kolektora izbūves darbi pa Lapskalna ielu virzienā uz Slokas ielu;
 • caurteku izbūves darbi 1.līnijā un Meiju ceļā.

Polderis.jpg

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

JPPI “Pilsētsaimniecība

Tālrunis: 63026507