4.2 °C, 4.6 m/s, 89.8 %

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Sākumlapa DokumentiProjekti2019. gads“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta īstenotājs:

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra(VIAA) sadarbībā ar:

 • Latvijas pašvaldībām,
 • Izglītības iestādēm.

Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

 

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums.

 

Pašvaldības aktivitātes projektā:

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā;
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā.

Projekta mērķa grupa:

 

Nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas novados, tajā skaitā:

 • ar zemu izglītības līmeni,
 • ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums,
 • ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.

Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp: 

 • Nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5.pamatgrupas profesijās (pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki), 7.pamatgrupas profesijās (kvalificēti strādnieki un amatnieki), 8.pamatgrupas profesijās (iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, kā arī 9.pamatgrupas profesijās – vienkāršajās profesijās strādājošie. Sīkāk profesiju klasifikatorā,
 • Nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas NVA īstenotā projektā ietvaros atbilstoši 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķim “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas:

 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss,
 • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā:

 • Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve;
 • Karjeras konsultanta pakalpojumi;
 • Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana;
 • Papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās;
  • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti,
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Kontaktinformācija pašvaldībā:

Sīkāka informācija:

Mājaslapā www.viaa.gov.lv:

Projekta īstenošanas pamats:

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”.

 

 

Aktualitātes uz 27.01.2022.

 

Piesakies mācībām pieaugušajiem un apgūsti jaunas zināšanas, prasmes, citu profesiju vai pārkvalificējies

 

No 2022.gada 27.janvāra līdz 2022.gada 24.februārim strādājošie pieaugušie no 25 gadu vecuma aicināti iesaistīties Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtā piedāvātajās mācību programmās, lai apgūtu jaunas zināšanas, prasmes, citu profesiju vai pārkvalificētos. Mācībām var pieteikties strādājošie no 25 gadu vecuma līdz neierobežotam vecumam, arī strādājošie pensionāri, tostarp pašnodarbinātie un jaunie vecāki, kas ir darba attiecībās un devušies bērna kopšanas atvaļinājumā.

 

Kā iespējams iesaistīties mācībās?

Klātienē:

Ja nepieciešama konsultācija par mācību programmas izvēli vai orientēšanos tiešsaistes vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv, sazinies ar projekta pieaugušo izglītības koordinatori Līgu Miķelsoni, tel. nr.: 63012155, e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv, viņa palīdzēs noformēt visu nepieciešamo mācību iesaistes dokumentāciju, kā arī palīdzēs atrast ērtāko un nepieciešamāko mācību virzienu, un iestādi.

 

Tiešsaistē:

1.jpg

 

Mācību maksa:

Tā kā projekts tiek īstenots ar ES un valsts atbalstu, strādājošajam jāsedz tikai līdzmaksājums līdz 10 procentu apmērā no mācību maksas.

 

2.jpg

IEVĒRO:

 • projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes;
 • atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas;
 • atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem, ja mācības ir pārtrauktas;
 • katrā kārtā drīkst pieteikties ne vairāk kā 2 izglītības programmās vienlaicīgi;
 • vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā;

ŅEM VĒRĀ:

 • mācību programmā noteiktās prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim;
 • mācības notiks valsts valodā;
 • mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota no 2022.gada marta līdz maija beigām;
 • Ja rodas papildu jautājumi, ieteicams sazināties ar izglītības iestādi.