3.7 °C, 4.7 m/s, 81.5 %

PROTI un DARI!

PROTI un DARI!

ES_NAP.jpg

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome

Finansējums: Eiropas Sociālais fonda (85%) un valsts budžeta finansējums (15%) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

Projekta mērķis:  motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Pašvaldību un to stratēģisko partneru aktivitātes projektā:

1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumi, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;

2. mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu izstrāde;

3. mērķa grupas jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts: 

1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;

2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences;

3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;

4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
– regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu:

– individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
– neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
– speciālistu konsultācijas,
– dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
– brīvprātīgā darba aktivitātes,
– iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
– ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
– iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c. Kopējais Jelgavai pieejamais finansējums: 333 174,60 EUR. Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits: 213 jaunieši. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 8.jūlijs (sadarbības līguma noslēgšanas datums)  – 2023.gada 31.oktobris
TERMINI:
NEET jaunietis  jaunietis, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās.
Mērķa grupas jaunietis  jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.
Programmas vadītājs  persona, kurai ir augstākā izglītība, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura pārrauga darbu ar mērķa grupas jauniešiem konkrētajā pašvaldībā un nodrošina viņu iesaisti projektā.
Mērķa grupas jaunieša mentors  pilngadīga persona, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
Mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumi  darbību kopums, kas ietverts mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā un vērsts uz jauniešu prasmju attīstību. Atbalsta pasākumi var ietvert tādas aktivitātes kā neformālā un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).
Mērķa grupas jaunieša profilēšana  mērķa grupas jaunieša sākotnējā izpēte, kas ietver padziļinātu sociālpsiholoģisko un ekonomisko problēmu izpēti, jaunieša izglītības, darba, brīvā laika, sabiedriskās darbības, iepriekšējās pieredzes un esošo prasmju apzināšanu, personības izpēti, interešu un prasmju attīstības vajadzību apzināšanu un kas veikta atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām.
Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma  atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām veidots pasākumu kopums, kas piemērots konkrētam mērķa grupas jaunietim, ir balstīts uz mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātiem un vērsts uz viņa prasmju attīstību, lai sekmētu jaunieša iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, un iesaisti Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Individuālā pasākumu programma ir sekmīgi izpildīta, ja tās noslēgumā mērķa grupas jaunietis ir iesaistījies izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos vai nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta aktualitātes uz 04.09.2023.

Jelgavas pašvaldība turpina īstenot projektu “PROTI un DARI!”, kurš noslēgsies šī gada 31. oktobrī.

Projekta mērķis ir motivēt un iesaistīt atbalsta pasākumos jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

No 2016. gada līdz šī gada augustam individuālu atbalstu projektā saņēmuši jau 263 jaunieši, kuri, apzinot katra jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kopā ar mentoru palīdzību ir apguvuši dažādus profesionālās pilnveides kursus. Daļa no jauniešiem pēc dalības beigšanas projektā ir vai uzsākuši mācības, vai iesaistījušies darba tirgū.

“PROTI un DARI!” projekta programmas vadītāja Jelgavā – Edīte Komasa – Dorbe, tālrunis: 28366389, e-pasts: edite.komasa@freelanceri.lv.

Projekta īstenošana ilgst līdz 2023.gada 31.oktobrim.

 

Projekta aktualitātes uz 17.12.2021.
Projektā “PROTI un DARI!” darbs ar jauniešiem
Jelgavā norit jaunā atrašanās adresē

 

Jelgavas pašvaldība turpina īstenot projektu “PROTI un DARI!” un aicina iesaistīties tajā jaunus dalībniekus. Tā mērķis ir motivēt un iesaistīt atbalsta pasākumos jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

 

Kopš 2021.gada novembra mēneša darbs ar projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupas jauniešiem norit Skolotāju ielā 8, Jelgavā, LV-3001 (Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes ēkas 2.stāvā, 207.kabinetā).

 

No 2016. gada līdz šī gada oktobrim individuālu atbalstu projektā saņēmuši jau 202 jaunieši, no kuriem vairāk nekā puse pēc projekta ir vai nu uzsākuši mācības, vai iesaistījušies darba tirgū.

 

Jaunieši aicināti iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”, sazinoties ar kādu no programmas vadītājiem Jelgavā – Daci Ekšu pa tālruni 29536996, e-pastu 2402@tvnet.lv vai Edīti Komasu-Dorbi pa tālruni 28366389, e-pastu edite.komasa@freelanceri.lv.

 

Projekta īstenošana ilgst līdz 2022.gada 31.martam.

Projekta aktualitātes uz 31.10.2019.

 

2019.gada 19. un 20.septembrī pieci projekta Nr.8.3.3.0/15/I/001 “PROTI un DARI!” (turpmāk – Projekts) pārstāvji no Jelgavas pilsētas pašvaldības apmeklēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizēto divu dienu pieredzes apmaiņas pasākumu. Pasākumā pulcējušies teju 100 dalībnieki no visām Latvijas pašvaldībām, kurā tās dalībnieki tika informēti par svarīgākajām tēmām darbā ar NEET jauniešiem, kā arī tika informēti par sasniegtajiem rezultātiem katras pašvaldības un visas Latvijas kontekstā.

 

Kopumā Projektā līdz 31.08.2019. visā Latvijā ir iesaistīti aptuveni 2640 jaunieši, no tiem dalību projektā beidza 1946 jaunieši, no tiem 1313 jaunieši jeb 67,47% jaunieši sekmīgi sasniedza kādu no rezultātiem:

 

– 13% uzsākot darba attiecības;

– 25% uzsākot dalību NVA/VIAA Jauniešu garantijas projektā vai NVA pasākumos;

– 20% iesaistoties nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā;

– 15% iesaistoties izglītībā.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība līdz 31.10.2019. projektā ir iesaistījusi jau 158 jauniešus (no 184 jauniešu skaita kvotas), no kuriem 140 jaunieši programmas nu jau ir beiguši, no kuriem 58 jaunieši (41,4%) sasniedza kādu no rezultātiem:

– 35 jaunieši (25%) iesaistījās nodarbinātībā;

– 5 jaunieši (3,6%) iestājās NVA Jauniešu garantijas pasākumos;

– 5 jaunieši (3,6%) iestājās NVA;

– 8 jaunieši (5,7%) uzsāka mācības;

– 3 jaunieši (2,1%) iesaistījās nevalstisko organizāciju darbībā;

– 2 jaunieši (1,4%) iesaistījās jauniešu centru darbībā.

 

Daļa jauniešu, kuri uzreiz pēc dalības projektā nesasniedza kādu no rezultātiem, rezultativitāti sasniedz vēlāk, tuvākā pusgada laikā pēc dalības projektā.

 

Projekta aktualitātes uz 31.08.2019.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldībai projekta “PROTI un DARI!” īstenošanai samazināts finansējums un projektā iesaistāmo jauniešu skaita kvota

 

2019.gada 8.jūlijā starp Jelgavas pilsētas domi un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru tika parakstīta papildus vienošanās par grozījumiem projektā Nr.8.3.3.0/15/I/001 “PROTI un DARI!” (turpmāk – Projekts). Grozījumu rezultātā Jelgavas pilsētas pašvaldībai tika samazināts Projektam pieejamais finansējums un Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālā skaita kvota:

– no sākotnēji plānotā kopējā pieejamā finansējuma 410  840,24 euro – samazināts  uz 283 188,50 euro;

– no sākotnēji plānotās Projektā iesaistāmās mērķa grupas jauniešu skaita kvotas “272 jaunieši”  –  samazināta uz kvotu “184 jaunieši”.

 

Minētā rīcība ir saistīta ar to, ka ar 2018.gada 20.marta grozījumiem projekta Ministru kabineta noteikumos Nr.385 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Projekta īstenošanas pieejamais finansējums tika samazināts no 9 000 000 euro uz 6 802 502 euro.

 

Projekta aktualitātes uz 13.05.2019.

 

Projektā “PROTI un DARI!” Jelgavas pilsētā jau iesaistīti 118 jaunieši

 

Kopš Jelgavas pilsētas dome īsteno projektu “PROTI UN DARI”, individuālu atbalstu 2019.gada maija beigās jau saņēmuši 118 jaunieši.

 

Dalība projektā jaunietim sniedz iespēju attīstīt tās prasmes, zināšanas un iemaņas, kas palīdzēs pēc dalības projektā uzsākt darba gaitas, iesaistītes izglītībā, tai skaitā arī aroda apguvē, un kļūt sociāli aktīvam. Vispirms jaunietim tiek izraudzīts viņam piemērots programmas vadītājs un mentors, tad jaunietis tiek profilēts, lai apzinātu viņa vājās un stiprās puses, un rezultātā top individuāls darba plāns, kura uzdevums ir pēc iespējas sekmīgāk iekļaut jaunieti sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū.

 

Jaunieši projektā var iesaistīties no viena līdz pat deviņiem mēnešiem, saskaņā ar individuālajā programmā paredzētajām nodarbībām vai pasākumiem.

 

Aicinām jauniešus pieteikties projektā “PROTI UN DARI!” Ko projekts var piedāvāt?

 

– regulāru mentora un programmas vadītāja atbalstu;

– dažādu speciālistu konsultācijas;

– jaunietim nepieciešamos kursus;

– dalību dažādos pasākumos, semināros, kultūras pasākumos, nometnēs, sporta aktivitātēs, neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātēs;

– dalību brīvprātīgā darba aktivitātēs;

– iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs;

– profesijas specifikas iepazīšanu, tajā skaitā vizītes uz uzņēmumiem, lai izvēlētos – iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara.

–         ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīgu praksi uzņēmumā.

 

Kā iespējams iesaistīties projektā?

 

Iesaistīties projektā var, sazinoties ar kādu no programmas vadītājiem Jelgavā:

Dace Ekša, tālrunis 29536996, e-pasts 2402@tvnet.lv;

Sanda Apsīte, tālrunis 29293546, e-pasts apsite_sanda@inbox.lv;

Alvis Ločmelis, tālrunis 29443889, e-pasts alvislocmelis1@gmail.com;

Daiga Butkus, tālrunis 29577424.

 

Vai atnāc: Dobeles ielā 62A, Jelgavā, 2.stāvā (iepriekš pazvanot kādam no programmas vadītājiem)

 

Projekts “PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

 

Projekta aktualitātes uz 13.02.2019.

Jaunieši, kuri nestrādā un nemācās, var iesaistīties projektā

“Man ir divas profesijas – komercdarbinieks-lietvedis un auto diagnostiķis, bet jau prakses laikā sapratu, ka neviena no tām nav mana. Algotu darbu tajās neesmu strādājis pat dienu. Pastrādājot sezonas darbu ārzemēs, sapratu, ka dzīvē ir kaut kas jāmaina. Labs atspēriena punkts bija šī jauniešu motivēšanas programma, kurā mentors palīdzēja nostāties “uz kājām”, atrast jaunu izaicinājumu un noticēt sev. Projektā “PROTI un DARI!” guvu motivāciju, iemācījos jaunas prasmes, un, pateicoties tam, atradu darbu “Jelgavas tipogrāfijā”, uz kuru jau pus gadu eju ar prieku,” pieredzē dalās 27 gadus vecais Kristaps Hermanis. Viņš ir viens no jauniešiem bezdarbniekiem, kurš iesaistījies projektā “PROTI un DARI!”.

 

Līdz 2020. gada 31. oktobrim ir pagarināts Eiropas Sociālā fonda atbalstītais Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jelgavas pilsētas pašvaldības kopīgi īstenotais projekts “PROTI un DARI!”. Projekta mērķis ir motivēt un iesaistīt atbalsta pasākumos jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Vispirms jaunietis tiek profilēts, lai apzinātu viņa vājās un stiprās puses, un rezultātā top individuāls darba plāns, kura uzdevums ir pēc iespējas sekmīgāk iekļaut jaunieti sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū. Individuālā atbalsta programma var ilgt līdz deviņiem mēnešiem, bet vidēji projektā jaunieši pavada četrus līdz sešus mēnešus.

 

2017. un 2018. gadā projektā dalību pabeidza 98 jaunieši. 24 jaunieši projekta rezultātā atrada darbu, desmit uzsāka mācīties, trīs iesaistījās Jauniešu centru vai nevalstisko organizāciju darbībā, deviņi – NVA īstenotajos jauniešu aktivizēšanas pasākumos. Jelgavas pilsētas pašvaldība līdz 2020. gada oktobra beigām cer iesaistīt vēl vismaz 172 jauniešus. Janvārī dalību projektā uzsāka 21 dalībnieks.

 

Projektā mērķa grupas jauniešiem tiek piedāvāta iespēja attīstīt prasmes, zināšanas un iemaņas, kas palīdz uzsākt darba gaitas, sākt mācības un kļūt sociāli aktīviem. Jaunietis projektā saņem regulāru mentora un programmas vadītāja atbalstu, dažādu speciālistu konsultācijas. Līdz šim visbiežāk bijusi nepieciešamība pēc psihologa, karjeras konsultanta, logopēda, friziera, manikīra, sporta trenera. Tāpat šajā projektā iesaistīties var bez maksas apmeklēt kursus, iegūstot sertifikātu vai apliecību. Līdz šim dalībnieki izvēlējušies mācīties svešvalodas, programmēšanu, lietvedības pamatus, apmeklēt skaistumkopšanas jomas kursus, aukļu, autoiekrāvēja vadītāja kursus, B kategorijas autovadītāja kursos, grāmatvedības, šūšanas, reklāmas materiālu izstrādes kursos, dārza dizaina un ierīkošanas kursos, metinātāja vai konditora kursos. Tāpat viņi projekta gaitā piedalās dažādos pasākumos – nometnēs, semināros, lekcijās, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos, brīvprātīgā darba aktivitātēs, dodas ekskursijās uz uzņēmumiem, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara.

 

Uzrunātie jaunieši, atzīst, ka projekts ir mainījis viņu dzīvi un palīdzējis tajā saskatīt jēgu, kā arī devis iespēju sevi apliecināt. “Mācījos Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas 9. klasē, kad man piedāvāja iesaistīties projektā un apgūt profesiju. Mentora mudināts, izgāju auto iekrāvēja kursus un šobrīd strādāju labi atalgotā darbā. Tas izmainīja manu dzīvi,” atzīst Toms Petrovs. 20 gadus vecais Jānis Sproģis šobrīd ir finiša taisnē, lai ar projekta starpniecību iegūtu B kategorijas autovadītāja apliecību. “Projekts man palīdzēja nostāties uz kājām un saprast, ka dzīve sniedz daudz iespējas, ir tikai jāmāk ņemt tās pretī. Man ir deviņu klašu izglītība un esmu apguvis pavāra palīga profesiju, bet veselības dēļ diemžēl šajā profesijā nevaru strādāt. Iepriekš dzīvoju bērnunamā un man izpalika ģimenes atbalsts grūtos brīžos. Kāda meitene man Jelgavas SOS Jauniešu mājā teica: piedalies projektā, tu neko nezaudēsi. Programmas vadītāja man piedāvāja iet metinātāja kursos vai autoskolā, pie sevis nodomāju: auto kursi, tas taču ir dārgi, bet te man ir iespēja to izdarīt bez maksas. Es nedomājot piekritu un šobrīd man jānokārto skolas eksāmens. Domāju, ka autovadītāja apliecība man pavērs plašākas iespējas atrast darbu, jo, cik pētu sludinājumus, bieži prasa autovadītāja apliecību,” saka Jānis.

 

Jauniešiem iesaistīties projektā ir iespējams, sazinoties ar kādu no četriem programmas vadītājiem: D.Ekšu pa tālruni 29536996, Sandu Apsīti, tālrunis 29293546, Alvi Ločmeli tālrunis 29443889 vai Daigu Butkus, tālrunis 29577424.