-4.4 °C, 4.1 m/s, 85.2 %

Noslēdzas projekta “All for Safety” īstenošanas aktivitātes

Noslēdzas projekta “All for Safety” īstenošanas aktivitātes

Lai paaugstinātu operatīvo dienestu darbības efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, veicot operatīvo dienestu speciālistu tehniskās bāzes un fiziskās sagatavotības uzlabošanu un sekmētu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās, Jelgavas pilsētas dome kā projekta vadošais partneris noslēgusi projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)” īstenošanas aktivitātes.

Lai radītu kvalitatīvu un atbilstošu infrastruktūru operatīvo dienestu mācību bāzes izveidošanai un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai operatīvo dienestu speciālistiem Jelgavā un Šauļos projekta ietvaros veikta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta stadiona pārbūve un labiekārtošana, veidojot to kā daudzfunkcionālu fizisko treniņu bāzi, kurā operatīvo glābšanas dienestu speciālisti varēs uzlabot fiziskās sagatavotības pakāpi un pilnveidot ārkārtas situācijās nepieciešamās reaģēšanas prasmes. Ņemot vērā attīstīto infrastruktūru, stadionā plānots organizēt arī dažādas profesionālās ugunsdzēsēju sacensības, treniņus un nozares speciālistu apmācības. Stadionu fizisko aktivitāšu stiprināšanai un brīvā laika pavadīšanai var izmantot arī pilsētas bērni, jaunieši un pieaugušie.


Kā ieguldījums operatīvo dienestu mācību bāzes izveidošanai un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai jāmin arī sporta zāles pārbūve un labiekārtošana ugunsdzēsības dienestu speciālistu vajadzībām Jelgavā un Šauļos. Sporta zāles ir nodrošinātas ar mūsdienu standartiem atbilstošu sporta inventāru. Projekta ietvaros iegādāti arī divi mobilie sporta torņi Jelgavā un Šauļos, kas specializēti profesionālo apmācību un pārrobežu sacensību organizēšanai ugunsdzēsības sportā.


Savukārt, lai paaugstinātu Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu operatīvo dienestu speciālistu fizisko sagatavotību un sekmētu sadarbību ārkārtas situāciju radīto seku mazināšanai un pilnveidotu nozares speciālistu profesionālo zināšanu un prasmju bāzi operatīvo dienestu speciālistu vidū projekta ietvaros organizētas starptautiskas sacensības ugunsdzēsības sportā (Fire Sport) Šauļos, saliedēšanās pasākums (Team building) Jelgavas novadā, profesionālā treniņu nometne Šauļos, četru instruktoru apmācība Cross-Fit treniņu organizēšanai operatīvo dienestu speciālistiem nākotnē (2 pārstāvji Latvijā, 2 – Lietuvā), kā arī tiešsaistes sacensības treniņi operatīvo dienestu speciālistu vidū Jelgavā un Šauļos.


Lai veicinātu izpratni un popularizētu ugunsdzēsības un operatīvo glābšanas dienestu profesiju skolēnu un jauniešu vidū projekta ietvaros organizēta starptautiska nometne bērniem “Mācies būt stiprs”, kuras laikā bērni iepazinās ar operatīvo glābšanas dienestu profesiju darbībā un uzzināja par profesijai būtiskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām Jelgavā.


Projekta mērķis ir paaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, veicot tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošanu, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās.


Projekta kopējās izmaksas ir 564 290.40 EUR, tai skaitā 479 646.83 EUR (85%) ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 84 643.57 EUR (15%) nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija un iestādes līdzfinansējums).
Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 1.jūlijs līdz 2021.gada 31.maijs.

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē