-4.4 °C, 4.2 m/s, 85.8 %

Projektā sasniegtie rezultāti

Projektā sasniegtie rezultāti

Lai radītu kvalitatīvu un starptautiskiem standartiem atbilstošu infrastruktūru treniņu bāzes izveidošanai un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai operatīvo dienestu speciālistiem Jelgavā un Šauļos projekta ietvaros veikta:

  • Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta stadiona pārbūve un labiekārtošana, t.sk. āra trenažieru zonas ierīkošana, Cross Fit treniņu un pārrobežu sacensību organizēšanai un norisei. Stadionu brīvā laika pavadīšanai un sporta aktivitāšu veikšanai var izmantot arī Jelgavas iedzīvotāji, skolēni un jaunieši;
  • sporta zāles pārbūve un labiekārtošana ugunsdzēsības dienestu vajadzībām Zemgales reģiona brigādes nodaļā Jelgavā un Šauļu reģiona brigādes nodaļā. Ikdienas treniņu vajadzībām abās sporta zālēs iegādāts arī moderns sporta aprīkojums;
  • 2 (divu) mobilo sporta torņu iegāde (Jelgavā un Šauļos) profesionālo apmācību un pārrobežu sacensību organizēšanai ar mērķi uzlabot operatīvo dienestu speciālistu fizisko kapacitāti un spēju sadarboties ārkārtas situāciju seku likvidēšanā. Jelgavā mobilais sporta tornis izvietots Tehnoloģiju vidusskolas stadionā, savukārt Šauļos –  ugunsdzēsības un glābšanas brigādes treniņu zonas teritorijā;
  • specializētas ugunsdzēsības treniņu zonas izbūve un labiekārtošana Šauļu reģiona brigādes speciālistu vajadzībām ikdienas treniņu un profesionālo sacensību organizēšanai. 

Savukārt, lai paaugstinātu operatīvo dienestu speciālistu fizisko sagatavotību un papildinātu tehnisko zināšanu bāzi, kā arī sekmētu pārrobežu sadarbību operatīvo dienestu speciālistu vidū projekta ietvaros organizētas:

  • starptautiskas sacensības ugunsdzēsības sportā (Fire Sport) Šauļos ar mērķi uzlabot Jelgavas un Šauļu operatīvo dienestu speciālistu fizisko sagatavotību un veicinātu starptautisko sadarbību operatīvo dienestu vienotai rīcībai ārkārtas situācijās;
  • operatīvo dienestu speciālistu saliedēšanās pasākums (Team building)  Latvijā, lai veicinātu izpratni par vienotu komandas garu, sekmētu savstarpējo komunikāciju, individuālo motivāciju un fiziskās sagatavotības līmeni, gūtu jaunas zināšanas un informāciju par aktuālo operatīvo dienestu profesijā, noteiktu operatīvā darba stiprās un vājās puses, kā arī palielinātu savstarpējo saliedētību;
  • profesionālo treniņu nometne Šauļos ar mērķi uzlabot Jelgavas un Šauļu operatīvo dienestu speciālistu fizisko sagatavotību un iepazītos ar jaunu  profesionālo sporta veidu ugunsdzēsības sportā “Fire fighter combat challenge”, kas šobrīd ir aktuāla starptautiskā arēnā;
  • 4 (četru) instruktoru apmācība Cross-Fit treniņu organizēšanai nākotnē (2 pārstāvji Latvija, 2 – Lietuvā), lai gūtu nepieciešamās zināšanas un prasmes šo treniņu organizēšanā nākotnē operatīvo dienestu speciālistiem Jelgavā un Šauļos;
  • attālinātas sacensības treniņi operatīvo dienestu speciālistu vidū Jelgavā un Šauļos, lai veicinātu ikdienas treniņu norisi un paaugstinātu nepieciešamo fiziskās sagatavotības līmeni, kas ir tiks svarīgs operatīvo dienestu darbā, novēršot cilvēku dzīvības draudus ārkārtas situācijās;
  • iegūtas D kategorijas autovadītāju apliecības 5 (pieciem) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem, tādējādi  paaugstinot tehniskā atbalsta  nodrošinājumu, kas nepieciešams ikdienas operatīvā darba nodrošināšanai, kā arī piedaloties starptautiska mēroga pasākumos ugunsdzēsības sportā.

Lai palielinātu izpratni par ugunsdzēsības un operatīvo glābšanas dienestu profesiju skolēnu un jauniešu vidū, projekta ietvaros tika organizēta starptautiskā nometne bērniem “Mācies būt stiprs, Jelgavā. Nometnes laikā bērni iepazinās ar operatīvo glābšanas dienestu profesiju darbībā un uzzināja par profesijai būtiskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām.