-4.2 °C, 4.4 m/s, 88.6 %

“Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā”

Sākumlapa DokumentiProjekti2019. gads“Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā”
“Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā”

Jelgavas pilsētas dome ir uzsākusi Kohēzijas fonda finansētā projekta Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” īstenošanu speciālā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” ietvaros.

 

Projekta mērķis

Veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Jelgavas pilsētā un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā.

Projekta darbības:

1. Četru videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu (elektroautobusu) iegāde;
2. Divu uzlādes stacijas iekārtu iegāde.
3. Projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projekta plānotais ilgums: 24 mēneši – no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam.

Projekta izmaksas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.848 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – SAM MK noteikumi) 11.1. apakšpunktu, kas nosaka maksimālo Kohēzijas fonda (KF) finansējumu, plānotās elektroautobusu un uzlādes staciju iegādes izmaksas sastāda EUR 2 057 605,00, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums EUR 1 445 000,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 63 750,00 un pašvaldības finansējums EUR 548 855,00.

Projekta rezultāti

Pēc jaunu videi draudzīgu sabiedriska transporta iegādes:
1. enerģijas patēriņš samazināsies par aptuveni 492 MWh/gadā;
2. CO2 emisijas līmenis samazināsies par aptuveni 182 t CO2 gadā;
3. pasažieru skaits, kas izmanto videi draudzīgu sabiedrisko transportu, pieaugs par aptuveni 20%.

 

Uz 28.06.2018. projekta ietvaros ir uzsākta elektroautobusu un uzlādes iekārtu iepirkumu procedūra, kuru plānots izsludināt līdz 03.08.2018.

 

Projekta aktualitātes:

 

27.03.2019.

Jelgavas pilsētas dome īsteno projektu Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” (turpmāk – Projekts) darbību īstenošanu, Jelgavas pilsētas pašvaldība 12.11.2018 noslēdza līgumu ar SIA FERRUS “Par jaunu, rūpnieciski ražotu, videi draudzīgu elektroautobusu un to uzlādes iekārtu piegādi” (turpmāk – Līgums) .

 

Saskaņā ar noslēgto Līgumu, kopējā līgumcena ir 1 904 140,00 euro (viens miljons deviņi simti četri tūkstoši viens simts četrdesmit euro, 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir  399 869.40 euro (trīs simti deviņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro, 40 centi).  Līgumcena un pievienotās vērtības nodoklis kopā ir Līgumsumma, kas sastāda 2 304 009.40 euro (divi miljoni trīs simti četri tūkstoši deviņi euro, 40 centi).

 

Lai uzsāktu autobusu ražošanu, precizēta un saskaņota autobusu specifikācija, piemēram, kases sistēmas izvietojums autobusa vadītāja darba vietā, sēdekļu apdares materiāls un krāsa, salona sānu paneļu apdares materiāls un krāsa, grīdas seguma krāsa, ārējo atpakaļskata spoguļu izvietojums, videonovērošanas kameru izvietojums autobusa salonā, precizēts uzlādes kontaktligzdas izvietojums autobusa priekšējā daļā.

 

No ražotāja saņemta uzlādes iekārtu detalizēta specifikācija un uzsākta uzlādes iekārtu saistītās infrastruktūras novietojuma izstrāde uzņēmuma teritorijā. Papildus tam, tiek sagatavoti audio faili automātiskai pieturvietu nosaukšanai.

 

Projekts tiek īstenots, saskaņā ar 20.03.2018 noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem.

 

Saskaņā ar Vienošanos, Projekta attiecināmie izdevumi: 1 700 000,00 EUR (viens miljons septiņi simti tūkstoši eiro un 00 centi):

  • KF finansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 445 000,00 EUR (vienu miljonu četrus simtus četrdesmit piecus tūkstošus eiro un 00 centus);
  • Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām: 3.75% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 63750,00 EUR (sešdesmit trīs tūkstošus septiņus simtus piecdesmit eiro un 00 centus);
  • Pašvaldības finansējums: vismaz 191 250,00 EUR (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit eiro un 00 centus).

Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 604 009,40 EUR (seši simti četri tūkstoši deviņi eiro un 40 centi), kas ir pašvaldības finansējums.

 

 

27.06.2019.

Jelgavas pilsētas dome (turpmāk – Pašvaldība) turpina īstenot projektu Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” (turpmāk – Projekts). 

 

Uz šo brīdi norit autobusu ražošanas un komplektācijas process, saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Plānots, ka pirmos divus elektroautobusus un divas uzlādes iekārtas piegādās jau šā gada novembrī.

 

27.09.2019. 

Turpinot īstenot projektu Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” (turpmāk – Projekts), Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru (CFLA) ir uzsākusi procesu, kurā paredzēts izskatīt iespējas autobusu tehniskās specifikācijas grozījumu veikšanai, lai veiktu autobusu piegādi. Plānots, ka pirmos divus elektroautobusus un divas uzlādes iekārtas piegādās jau šī gada novembrī.

 

20.12.2019.

Balstoties uz ražošanas procesa termiņa aizkavējumu, saistībā ar autobusu ražošanā nepieciešamo komponenšu piegādātāju kavējumiem, pirmie divi elektroautobusi netika piegādāti Līgumā noteiktajā termiņā. Līdz ar to, lai veiktu Līguma izpildi, Pašvaldība sadarbībā Centrālo un finanšu līgumu aģentūru un AS “FERRUS” izskata jautājumu par iespējamu līguma izpildes termiņa pagarināšanu. Saskaņā ar līgumu, uzņēmums 2 elektroautobusus un to uzlādes iekārtas apņēmās piegādāt laika posmā no 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 15.novembrim.

 

30.06.2020.

Lai īstenotu projektu Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” (turpmāk – Projekts), Jelgavas pilsētas dome Projekta ietvaros ir uzsākusi elektroautobusu un to uzlādes iekārtu atkārtotu iepirkumu procedūru. Projekts tiek īstenots, saskaņā ar 20.03.2018 noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem, kurā veikti grozījumi par projekta darbību īstenošanas laika pagarinājumu līdz 2023.gada 31.augustam.

 

30.09.2020.

Turpinot īstenot projektu Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” (turpmāk – Projekts), Jelgavas pilsētas dome Projekta ietvaros ir uzsākusi publiskā iepirkuma “Videi draudzīgu elektroautobusu un to uzlādes iekārtu piegāde” pretendentu piedāvājumu vērtēšanas procedūru. Projekts tiek īstenots, saskaņā ar 20.03.2018 noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem, kurā veikti grozījumi par projekta darbību īstenošanas laika pagarinājumu līdz 2023.gada 31.augustam.

 

28.12.2020.

Jelgavas pilsētas dome īsteno projektu Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” (turpmāk – Projekts), kura ietvaros 15.12.2020 noslēdza līgumu ar Solaris Bus & Coach Sp.z. o.o. par “Videi draudzīgu elektroautobusu un to uzlādes iekārtu piegādi” (turpmāk – Līgums). 12 mēnešu laikā ir paredzēts piegādāt 4 jaunus elektroautobusus un to uzlādes iekārtas.

 

Saskaņā ar noslēgto Līgumu, kopējā līgumcena ir 1 700 000,00 euro (viens miljons septiņi simti tūkstoši euro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir 357 000,00 euro (trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši euro un 00 centi). Līgumcena un pievienotās vērtības nodoklis kopā ir Līguma kopējā summa, kas sastāda 2 057 000,00 euro (divi miljoni piecdesmit septiņi tūkstoši euro un 00 centi).

 

Projekts tiek īstenots, saskaņā ar 20.03.2018 noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem, kurā veikti grozījumi par projekta darbību īstenošanas laika pagarinājumu līdz 2023.gada 31.augustam.

 

05.02.2021.

Jelgavas pilsētas dome turpina īstenot projektu Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” (turpmāk – Projekts), kura ietvaros, saskaņā ar 2020.gada 15.decembrī noslēgto līgumu ar Solaris Bus & Coach Sp.z. o.o. par “Videi draudzīgu elektroautobusu un to uzlādes iekārtu piegādi” (turpmāk – Līgums), 2021.gada laikā ir paredzēts piegādāt 4 jaunus elektroautobusus un to uzlādes iekārtas.

 

Sasniedzot projektā paredzētos mērķus, tiks iegūta tīrāka vide un uzlabota gaisa kvalitāte pilsētā, jo samazināsies CO2 emisijas līmenis, samazināsies trokšņu līmenis pilsētā un iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka ikdiena un pārvietošanās ar sabiedrisko transportu.

 

Projekts tiek īstenots, saskaņā ar 2018.gada 20.martā noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem, kurā veikti grozījumi par projekta darbību īstenošanas laika pagarinājumu līdz 2023.gada 31.augustam.

 

Video materiāls par videi draudzīgu transportu Jelgavā

Infografika

 

28.06.2021.

Jelgavas pilsētas dome turpina īstenot projektu Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” (turpmāk – Projekts), kura ietvaros, saskaņā ar 2020.gada 15.decembrī noslēgto līgumu ar Solaris Bus & Coach Sp.z. o.o. par “Videi draudzīgu elektroautobusu un to uzlādes iekārtu piegādi” (turpmāk – Līgums), 2021.gada laikā ir paredzēts piegādāt 4 jaunus elektroautobusus un to uzlādes iekārtas. Jau jūnija beigās ir uzsākta piegāde, kuras ietvaros ir saņemtas 2 iekārtas elektroautobusu uzlādei.

 

Projekts tiek īstenots, saskaņā ar 2018.gada 20.martā noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem, kurā veikti grozījumi par projekta darbību īstenošanas laika pagarinājumu līdz 2023.gada 31.augustam.

 

 

30.09.2021.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība turpina īstenot projektu Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” (turpmāk – Projekts), kura ietvaros, saskaņā ar 2020.gada 15.decembrī noslēgto līgumu ar Solaris Bus & Coach Sp.z. o.o. par “Videi draudzīgu elektroautobusu un to uzlādes iekārtu piegādi” (turpmāk – Līgums), ir piegādāti 4 jauni elektroautobusi un to uzlādes iekārtas. Šobrīd tiek veikta elektroautobusu un to uzlādes iekārtu testēšana, lai pārliecinātos par to atbilstību līgumā minētajām prasībām.

Projekts tiek īstenots, saskaņā ar 2018.gada 20.martā noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem, kurā veikti grozījumi par projekta darbību īstenošanas laika pagarinājumu līdz 2023.gada 31.augustam.

 

15.10.2021.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība turpina īstenot projektu Nr. 4.5.1.2/17/I/005 “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” (turpmāk – Projekts), kura ietvaros, saskaņā ar 2020.gada 15.decembrī noslēgto līgumu ar Solaris Bus & Coach Sp.z. o.o. par “Videi draudzīgu elektroautobusu un to uzlādes iekārtu piegādi” (turpmāk – Līgums), ir piegādāti un pieņemti 4 jauni elektroautobusi SOLARIS URBINO 8,9 LE ELECTRIC un to uzlādes iekārtas. Šobrīd ir veikta elektroautobusu un uzlādes iekārtu testēšana, aprīkošana ar papildiekārtām un šoferu apmācība, lai jau tuvākajā laikā jaunie elektroautobusi varētu kursēt visos pilsētas maršrutos.

 

Iegādājoties elektroautobusus un to uzlādes iekārtas, tiks samazināts C02 izmešu daudzums pilsētā. Pēc jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transportlīdzekļu iegādes ir paredzēts, ka enerģijas patēriņš samazinās par aptuveni 492 MWh/gadā, savukārt C02 emisijas līmenis samazinās par aptuveni 182 tonnām C02 gadā. Tāpat par aptuveni 20% pieaugs pasažieru skaits, kas ikdienā izmanto videi draudzīgu sabiedrisko transportu.

Projekts tiek īstenots, saskaņā ar 2018.gada 20.martā noslēgtās Vienošanās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem, kurā veikti grozījumi par projekta darbību īstenošanas laika pagarinājumu līdz 2023.gada 31.augustam. Kopējās projekta izmaksas ir 2 057 605,00 euro, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums 1 445 000,00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 63 750,00 euro un pašvaldības finansējums 548 855,00 euro.  

Projekts 1.jpg

 

projekts 2.jpg

 

projekts 3.jpg

 

Projekts.jpg

Kontakti:

Rainers Blūms

Projektu vadītājs

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63005472

E-pasts: Rainers.Blums@dome.jelgava.lv