25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta” (PIKTAPS 2)

Sākumlapa DokumentiProjekti2020. gadsPubliskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta” (PIKTAPS 2)
Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta” (PIKTAPS 2)

LOGO

Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta” turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes.

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir nodrošināt PIKTAPS 1. kārtas projektā uzsākto ERAF IKT projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektējumu īstenošanas autoruzraudzību, veicināt un attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus, pilnveidot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu (PSPP), kā arī izstrādāt Atvieglojumu uzskaites un administrēšanas risinājumu, izveidojot iedzīvotājiem, komersantiem un valsts un pašvaldības institūcijām ērtu, viegli saprotamu centralizētu risinājumu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu administrēšanai.

Projekta galvenās darbības

Projektā tiks īstenotas šādas galvenās darbības:

 1. Projekta vadība, organizējot projekta darbību īstenošanu apstiprinātā budžeta un laika ietvaros un veicinot projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu.
 2. IKT arhitektūras pārvaldība, sniedzot VARAM kā valsts IKT pārvaldības organizācijai metodisko, IKT risinājumu un ekspertīzes atbalstu, tajā skaitā – ieviešot projektu pārvaldības ietvaru, tai skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām neatkarīgi no projektu finansēšanas avota, un īstenojot integrētu publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringu.
 3. Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) izstrāde, izveidojot platformu, kas nodrošina precīzu atvieglojumu saņēmēju identifikāciju un Atvieglojumu norādījumu izpildi un ieviestu centralizētu Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājumu piešķirto atvieglojumu administrēšanai.
 4. PSPP projektējuma īstenošanas autoruzraudzība projekta īstenošanas laikā.
 5. PSPP attīstība atbilstoši valsts IKT arhitektūras pārvaldības un valsts pārvaldes vajadzībām.
 6. Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšana, īstenojot mācību, informatīvos un publicitātes pasākumus.
 7. Projekta publicitāte, īstenojot obligātos publicitātes pasākumus, nodrošinot informatīvā plakāta izvietošanu un informācijas par projektu publicēšanu mājas lapās.
 8. Attālinātās, individuālās konsultācijas pakalpojuma ieviešana VPVKAC paplašinātā tīklā izmēģinājuma projekta īstenošanas ietvaros.
 9. Valsts informācijas sistēmu un infrastruktūras koplietošanas (unificēto) pakalpojumu drošības risinājumu ieviešana.
 10. Datu glabāšanas un konteinerizācijas infrastruktūras skaitļošanas jaudu palielināšana.
 11. Metodisko materiālu, vadlīniju un detalizēto prasību izstrāde.

Projekta iznākumi:

 1. Pilnveidoti/izveidoti 14 darbības procesi;
 2. Izveidotas/ieviestas 2 platformas (izveidota 1 jauna platforma – Vienotā atvieglojumu informācijas sistēma (AVIS); pilnveidota 1 platforma – Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma (PSPP));
 3. Ieviests projektu pārvaldības ietvars, tai skaitā  IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām – 1 gab.;
 4. Sagatavots un publicēts pētījums (dokuments) Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings – 3 gab.;
 5. Izveidots risinājumu  programmatūras izstrādes autoruzraudzības ziņojums (dokuments) – 1 gab.;
 6. Īstenoti mācību, informatīvie un publicitātes pasākumi – 48 gab.;
 7. Īstenota projekta publicitāte (informatīvais plakāts (6 gab.), aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lvwww.vraa.gov.lvwww.atd.lvwww.lnb.lvwww.jelgava.lv un www.liepaja.lv tīmekļa vietnēs (6 gab.));
 8. Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi” un “Mani izmantotie atvieglojumi”;
 9. Pilnveidoti pakalpojuma saņemšanas punkti ar iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista attālinātas, individuālas konsultācijas pakalpojuma saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklā – 6 gab.;
 10. Pilnveidoti vai no jauna izstrādāti IKT koplietošanas pakalpojumi LNB valsts nozīmes datu centrā (tiks pilnveidots priviliģētu lietotāju piekļuves vadība LNB valsts nozīmes datu centrā (PAM), izveidoti informācijas drošības negadījumu uzlabojumu vadība LNB valsts nozīmes datu centrā (SIEM) un tīkla drošības vadība) – 3 gab.;
 11. Izstrādāti metodiskie materiāli un videopamācības par piekļūstamības jautājumiem, lai nodrošinātu 2.2.1. SAM projektu sekmīgu ieviešanu un nodrošinātu tīmekļvietnes www.pieklustamiba.varam.gov.lv satura pilnveidi – 1 gab.;
 12. Izstrādātas detalizētas prasības minimālajam mākoņdatošanas pakalpojumu grozam un valsts pārvaldes pakalpojumu un tehnoloģiju vienotās arhitektūras domēnu (jomu) struktūrai un arhitektūrai – 2 gab.;
 13. Izstrādātas vadlīnijas specializētās lietojumprogrammatūras izstrādes, piegādes, darbināšanas un uzturēšanas lomu sadalījumam un lomu izpildītāju izvēlei – 1 gab.

Projekta izmaksas

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 5 453 319,35 euro, no kā 4 635 3321,45 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir 49 mēneši sākot no 2019.gada 25.novembra.

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri:

 1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
 2. Jelgavas valstspilsētas dome;
 3. Liepājas valstspilsētas pašvaldība;
 4. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija”;
 5.  Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Kontaktpersona:

Ilze Āboliņa
“Jelgavas Digitālais centrs” vadītāja
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Tel: +371 63005440, 26118161
E-Pasts: Ilze.Abolina@jelgava.lv

 

Projekta aktualitātes:

 

24.12.2023.

AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaite, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

Latvijas atvērto datu portālā publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – “Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi” un “Mani izmantotie atvieglojumi”.

2021. gada 21. decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”.

PSPP (Latvija.lv)

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības (PSPP (Latvija.lv)) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

VPVKAC

Pilnveidoti seši pakalpojuma saņemšanas punkti (Augšdaugavas novada Ilūkstes pilsētas VPVKAC, Augšdaugavas novada Višķu pagasta VPVKAC, Balvu novada Viļakas pilsētas VPVKAC, Jēkabpils novada Rubenes pagasta VPVKAC, Jēkabpils novada Viesītes pilsētas VPVKAC, Olaines novada Olaines pilsētas VPVKAC)  ar iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista attālinātas, individuālas konsultācijas pakalpojuma saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklā.

Ieviests jauns pakalpojums VPVKAC pakalpojumu klientu apkalpošanas procesā ar trim valsts pārvaldes iestādēm: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra; Valsts ieņēmumu dienests; Valsts zemes dienests.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

 1. Veikta AVIS integrācija ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” Valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju;
 2. Pilnveidoti IKT koplietošanas pakalpojumi LNB valsts nozīmes datu centrā: priviliģētu lietotāju piekļuves vadība LNB valsts nozīmes datu centrā (PAM), infrastruktūras un tajā slēgto sistēmu drošības notikumu/incidentu atpazīšana un monitorings SIEM (Security information and event management); aizsardzība pret datu aprites protokollīmeņu orientētiem uzbrukumiem (WAF – web application firewall);
 3. Izstrādāti metodiskie materiāli un videopamācības par piekļūstamības jautājumiem, lai nodrošinātu 2.2.1. SAM projektu sekmīgu ieviešanu un nodrošinātu tīmekļvietnes www.pieklustamiba.varam.gov.lv satura pilnveidi;
 4. Izstrādātas detalizētas prasības minimālajam mākoņdatošanas pakalpojumu grozam un valsts pārvaldes pakalpojumu un tehnoloģiju vienotās arhitektūras domēnu (jomu) struktūrai un arhitektūrai ;
 5. Izstrādātas vadlīnijas specializētās lietojumprogrammatūras izstrādes, piegādes, darbināšanas un uzturēšanas lomu sadalījumam un lomu izpildītāju izvēlei;
 6.  Dalība divos #DigiTuvi diskusiju raidījumos TV24 un StarFM radio rubrikā, īstenots pasākums digitālajiem aģentiem un līderiem;
 7. Izstrādāts materiāls “Latvijas digitālā daba”, lai attīstītu sabiedrības ieinteresētību efektīvi izmantot ERAF IKT projektu ietvaros radītos un ieviestos risinājumus.

IKT arhitektūras pārvaldība

Īstenots  darba uzdevums Nr. IL/117/2021 “Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām”, kura ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

Veikts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings – sagatavoti un publicēti trīs (3) monitoringa pētījumi: 1) Digitālās transformācijas monitorings (e-indekss); 2) Vajadzību monitorings (VPVKAC);  3)Vajadzību monitorings(Latvijas iedzīvotāji). Sagatavots pētījums “Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings”. Pētījuma rezultāti pieejami: https://www.varam.gov.lv/lv/petijumi-e-parvaldes-joma.

Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lvwww.vraa.gov.lvwww.atd.lv, www.lnb.lvwww.jelgava.lv un www.liepaja.lv tīmekļa vietnēs.

 

31.07.2023.

AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaite, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

Latvijas atvērto datu portālā: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi” un “Mani izmantotie atvieglojumi”

2021.gada 21.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”.

PSPP (Latvija.lv)

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības (PSPP (Latvija.lv)) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Tiek veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

VPVKAC

Pilnveidoti seši pakalpojuma saņemšanas punkti ar iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista attālinātas, individuālas konsultācijas pakalpojuma saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklā.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

 • Digitālo aģentu tālmācības programmu apguvuši un sertifikātu ieguvuši 390 dalībnieki, sasniegtas 586 tālākizglītotās personas. Tālmācības kursu sabiedrības digitālo prasmju paaugstināšanai apguvuši un sertifikātu ieguvuši 108 dalībnieki un digitālo līderu tālmācības programmu apguvuši un sertifikātu ieguvuši 67 dalībnieki (programmas pieejamas vietnē https://macibasdaridigitali.lv/);
 • Veikta tīmekļa vietņu macibas.mana.latvija.lv un mana.latvija.lv domēnu maiņa uz https://macibasdaridigitali.lv/ un https://daridigitaliarhivs.lv/);
 • Īstenota komunikācijas kampaņa “E-adrese kļūst obligāta” kuras ietvaros izstrādātas  divas preses relīzes un trīs viedokļa raksti, veikta aptauja “Uzņēmumu saziņa ar valsts un pašvaldību iestādēm un uzskati par saziņas kanālu drošību”, izstrādāti un izsūtīti vairāk kā 40 000 bukleti uzņēmējiem par e-adreses obligātumu no 2023.gada 1.janvāra, izstrādāts plakāts ar aicinājumu “Darīt digitāli”, īstenots interaktīvs tiešsaistes pasākums;
 • Līdz aprīlim veikta pastāvīga komunikācija un aktivitātes sociālajos tīklos;
 • VARAM dalība NVO organizētajos pasākumos par e-adresi;
 • Īstenots digitālo līderu un digitālo aģentu klātienes, tiešsaistes seminārs.

IKT arhitektūras pārvaldība

Īstenots  darba uzdevums Nr. IL/117/2021 “Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām”, kura ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

Veikts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings – sagatavoti un publicēti trīs (3) monitoringa pētījumi: 1) Digitālās transformācijas monitorings (e-indekss); 2) Vajadzību monitorings (VPVKAC);  3)Vajadzību monitorings(Latvijas iedzīvotāji). Sagatavots pētījums “Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings”. Pētījuma rezultāti pieejami: https://www.varam.gov.lv/lv/petijumi-e-parvaldes-joma.

Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lvwww.vraa.gov.lvwww.atd.lv, www.lnb.lvwww.jelgava.lv un www.liepaja.lv tīmekļa vietnēs.

31.12.2022.

AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaite, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

Latvijas atvērto datu portālā publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi” un “Mani izmantotie atvieglojumi”.

2021.gada 21.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”.

VIRSIS

Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas 2. kārtas (VIRSIS 2) izstrāde atbilstoši MK 2022. gada 29. marta rīkojumam Nr. 225 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” un 2.2.1.2. pasākuma “Kultūras mantojuma digitalizācija” projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam”” pārcelta uz projektu Nr. 2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)”.

PSPP (Latvija.lv)

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts PSPP (Latvija.lv) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Tiek veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

VPVKAC

Pilnveidoti seši pakalpojuma saņemšanas punkti ar iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista attālinātas, individuālas konsultācijas pakalpojuma saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklā.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

Digitālo līderu mācību programmu apguvuši 2000 dalībnieki, 21 657 tālākizglītotās personas;

Digitālo aģentu mācību programmu klātienē apguvuši 100 dalībnieki;

Digitālo aģentu tālmācības programmu apguvuši un sertifikātu ieguvuši 198 dalībnieki. Tālmācības kursu sabiedrības digitālo prasmju paaugstināšanai apguvuši un sertifikātu ieguvuši 69 dalībnieki (programmas pieejamas vietnē https://macibas.mana.latvija.lv);

Īstenota kampaņa “E-adrese juridiskām personām”, kuras ietvaros izstrādāta radio reklāma, grafikas risinājumi sociālajiem tīkliem, video reklāmas sociālajiem tīkliem, vizuālo materiālu izstrāde (2 bukleti par e-adresi);

Tiek īstenota komunikācijas kampaņa “E-adrese kļūst obligāta”

Izstrādāti komunikācijas materiāli ERAF partneriem (5 preses relīzes, 5 viedokļu raksti, 15 vizuālie materiāli un druka), veikta partneru aptauja;

Veikta pastāvīga komunikācija un aktivitātes sociālajos tīklos;

Izstrādātas un izsūtītas ceturkšņu ziņu lapas valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem;

Īstenots pasākums “Ekspertu domapmaiņa par Latvija.lv mobilās lietotnes izstrādi”. Dalība konferencē “Share IT” Cēsis, LATA skolēnu hakatonā, konferencē “Lielie dati un atvērtie dati”, pasākumā “Biznesa pavasaris Jelgavā”

Izstrādātas desmit preses relīzes un četri viedokļa raksti – sižets LTV1 raidījumā “Panorāma (17.12.2022.), sižets TV3 raidījumā “TV3 Ziņas” (26.12.2022.), dalība radio “Radio Baltkom” rīta ziņās (20.12.2022.), intervija ar digitālo līderi;

Izstrādātas skrejlapas par obligātu e-adreses lietojumu un ar “Latvijas Pasts” starpniecību nosūtītas uz 48 517 juridisko personu pasta adresēm;

Sociālajos tīklos izvietota reklāma par e-adreses lietošanu uzņēmējiem no 2023. gada.

IKT arhitektūras pārvaldība

Īstenots  darba uzdevums Nr. IL/117/2021 “Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām”, kura ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

Veikts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings – sagatavoti un publicēti trīs (3) monitoringa pētījumi: 1) Digitālās transformācijas monitorings (e-indekss); 2) Vajadzību monitorings (VPVKAC);  3) Vajadzību monitorings(Latvijas iedzīvotāji). Sagatavots pētījums “Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings”. Pētījuma rezultāti pieejami: https://www.varam.gov.lv/lv/petijumi-e-parvaldes-joma.

Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lvwww.vraa.gov.lvwww.atd.lvwww.lnb.lvwww.jelgava.lv un www.liepaja.lv tīmekļa vietnēs.

30.06.2022

AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaite, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

Latvijas atvērto datu portālā: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi” un “Mani izmantotie atvieglojumi”

2021.gada 21.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”

VIRSIS

Veikta VIRSIS tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde. Noslēgts līgums ar SIA “DATI Group” par jaunas funkcionalitātes, kas ietver starpiestāžu pakalpojumu vadības pārvaldību,  vairāku reģistru funkcionalitātes papildināšanu un optimizēšanu, un datu aprites tiesību pārvaldību, izstrādi līdz 2022. gada 31. decembrim.

PSPP (Latvija.lv)

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts PSPP (Latvija.lv) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Tiek veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

VPVKAC

Veikts iepirkums Attālinātās, individuālās konsultācijas pakalpojuma ieviešanas VPVKAC nodrošināšanai.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

Valsts un pašvaldību iestādēs veikta aptauja par e-adreses lietošanas paradumiem un iespējām valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem (756 respondenti).

Veiktas intervijas ar četriem digitālajiem līderiem.

Īstenots pasākums Zemgales reģiona konferenču attīstības centrā “2023.gadam gatavs – e-adrese, e-paraksts un e-komercija”.

Īstenoti 14 pasākumi “10 mīti un patiesības par e-adresi” ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm.

Atjaunoti trīs dzīves situāciju apraksti – darba zaudēšana un meklēšana, vecuma pensijas apmērs un saņemšana, kā arī uzņēmējdarbības uzsākšana.

Tiek īstenota kampaņa “E-adrese juridiskām personām”.

Pieejama vietnes macibas.mana.latvija.lv atjaunotā versija.

Izstrādāta Digitālo aģentu tālmācības programma, Digitālo līderu tālmācības programma un tālmācības programma sabiedrības digitālo prasmju attīstībai (pieejams vietnē macibas.mana.latvija.lv).

Digitālo līderu mācību programmu apguvuši 1066 dalībnieki, 12 676 tālākizglītotās personas.

Nofilmēts sižets par e-adresi LTV Rīta Panorāmai.

Dalība LATAS konferencē “Atvērta digitālā transformācija”, LIKTA Digitālajā nedēļā, izstādē “Māja 2022”, Latvijas radio raidījumā “Kā labāk dzīvot” par e-adresi, forumā “#AtbalstsUzņēmējiem – impulss jaunam izrāvienam” Liepājā uz Rēzeknē, pasākumā “Metacity meeting”.

IKT arhitektūras pārvaldība

Īstenots  darba uzdevums Nr. IL/117/2021 “Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām”, kuras ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai. Sistēmā VIRSIS ir uzkrāti dati par valsts informācijas sistēmām, informācijas resursiem un starpiestāžu IKT pakalpojumiem ar kuru sarakstu var iepazīties Latvijas Atvērto datu portālā:  https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/valsts-informacijas-un-kumunikaciju-tehnologiju-resursi-un-ikt-starpiestazu-pakalpojumi. Iestāžu darbinieki ir apmācīti iegūt informāciju par arhitektūrā izmantojamiem, attīstāmiem un plānotiem IKT koplietošanas pakalpojumiem, platformām un būtiskajiem arhitektūras elementiem. VIRSIS lietošanas instrukcija ir publicēta VARAM tīmekļvietnē.

2022. gada sākumā publicēti pieci VPVKAC pētījumi, Latvijas iedzīvotāju aptauja, e-indeksa valsts iestāžu un pašvaldību pētījumu rezultāti. Sagatavots pētījums “Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings” un publicēti 12 pētījumi (atskaites).

29.11.2021

AVIS

Nodrošināta projekta aktivitāšu plānošana un īstenošana, iepirkumu plānošana un vadība. Uzsākta projekta vadības grupas un projekta uzraudzības padomes organizēšana. Piesaistīti projekta sadarbības partneri – Valsts reģionālā attīstības aģentūra, Ventspils pilsētas dome un Latvijas Nacionālā bibliotēka projektu aktivitāšu īstenošanai. Veikta komunikācija par projekta aktivitātēm un projekta aktivitāšu koordinēšana. Nodrošināta projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole, veikta uzskaite par projekta personālu.

VARAM virzītais likumprojekts “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums” ir apstiprināts Saeimā un stāsies spēkā 01.01.2022.

VIRSIS

Veikta VIRSIS tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde. 18.11.2021. izsludināts iepirkums par VIRSIS jaunās funkcionalitātes izstrādi “Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana” ietvaros. Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.12.2021.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

Uzsākta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), 08.10.2021. VARAM un nevalstisko organizāciju līderu parakstīts memorands par Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju veicināšanu.

Īstenota komunikācijas kampaņa ar mērķi ir aktualizēt digitālo risinājumu iespējas valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanai.

2021.gada oktobra beigās uzsāktas digitālo līderu mācības.

2021.gada oktobrī un novembrī nodrošināta divu raidījumu veidošana un ekspertu dalība #digiTuvi raidījumā TV24 un radio StarFM.

25.11.2021. organizēta konference “Latvija. Level Up!” par digitālo transformāciju dizainā, prasmēs, tehnoloģijās, Eiropas vadošā ekosistēmas foruma “5G Techritory” ietvaros.

No 2021.gada oktobra beigām – pieejama vietnes mana.latvija.lv atjaunotā versija.

IKT arhitektūras pārvaldība

25.10.2021. izsludināts VARAM iepirkums “Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām”, 23.11.2021. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar uzvarējušo pretendentu.

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai.

Tiek īstenots 2021. gada pētījumu cikls – pabeigti VPKAC pētījumi, e-indeksa valsts iestāžu un pašvaldību pētījumi, Latvijas iedzīvotāju aptauja. Tiek gatavota kopējā analītiskā atskaite par 2021. gadu.

Veikta tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv attīstībai. 02.07.2021. izsludināts iepirkums “Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana”, kas pārtraukts un izsludināts atkārtoti 18.11.2021. Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.12.2021.

28.05.2021.

AVIS

Ir pabeigta AVIS izstrāde un uzsākta AVIS ieviešana produktīvajā darbībā.

VARAM virzītais likumprojekts “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums” 27.04.2021. tika izskatīts Ministru kabineta sēdē un 30.04.2021 iesniegts Saeimā.

VIRSIS

Saskaņā ar Darba uzdevumu par VIRSIS 2.kārtas tehniskās specifikācijas izstrādi, ir pieņemti darba uzdevuma konsultantu sagatavotie nodevumi: 1. Vispārīgu IKT pārvaldības procesu apraksti; 2. Iespējamo IKT pārvaldībai izmantojamo tehnoloģisko risinājumu analīze un novērtējums. Tiek veikti precizējumi Pieteikumu vadības sistēmas (VIRSIS 2) tehniskajā specifikācijā.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

10.04.2021. noslēgta vispārīgā vienošanās ar ārpakalpojuma sniedzēju par sadarbību atklātā konkursa “Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi”  programmas īstenošanā. Notiek darbs pie Programmas “Dari digitāli!” stratēģisko materiālu sagatavošanas.

IKT arhitektūras pārvaldība

Notiek darbs pie projektu pārvaldības ietvara iepirkuma sagatavošanas.

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai.

Pabeigts 2020. gada pētījumu cikls, tai skaitā īstenotas aptaujas: 1) Latvijas iedzīvotāju aptauja; 2) VPVKAC klientu aptauja; 3) VPVKAC darbinieku / speciālistu (pašvaldību darbinieki) aptauja; 4) Reģionālās nozīmes attīstības centros izveidotajos VPVKAC strādājošo valsts iestāžu darbinieku aptauja. Uzsākts 2021. gada pētījumu cikls – precizēta pašvaldību e-indeksa anketa, veikta anketas programmēšana aptauju rīkā ARKA, uzsākts lauka darbs (datu ievākšana). Sagatavošanās darbi noslēpumainā klienta vizītēm VPVKAC un valsts iestāžu e-indeksam.

Noslēgts līgums par Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv izstrādei nepieciešamo tehnisko specifikāciju izveidi, izstrādes iepirkumu atbalstu un autoruzraudzības pakalpojumiem, norisinās darbs pie dokumentu komplekta izstrādes, t.sk. Latvija.lv pilnveides tehnisko specifikāciju izstrādes.

30.11.2020.

AVIS

Ir uzsākta AVIS izstrāde, pabeigti trīs no četriem izstrādes posmiem.

VARAM tiek izstrādāts un šobrīd starpinstitūciju saskaņošanā atrodas likumprojekts “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums”, pamatojoties uz VARAM izstrādātā likumprojekta “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” (VSS-249) saskaņošanas gaitā saņemtajiem iebildumiem, Tieslietu ministrijas sniegtajiem norādījumiem par jauna, izvērsta Atvieglojuma vienotās informācijas sistēmas likuma izstrādes nepieciešamību un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. marta protokollēmuma 17#44 punktam “Informatīvais ziņojums “Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai”.

VIRSIS

Sagatavots darba uzdevums VIRSIS izveidotajiem reģistra papildinājumiem, lai nodrošinātu projekta PIKTAPS 1. kārtas īstenošanas gaitā konstatēto papildus valsts pārvaldes IKT pārvaldības prasību un vajadzību īstenošanu. Plānots izsludināt iepirkumu par VIRSIS pilnveidošanu.

29.09.2020. ir noslēgts darba uzdevums (līgums) par VIRSIS 2. kārtas tehniskās specifikācijas izstrādi.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

Izstrādāts nolikums un 02.11.2020. izsludināts iepirkums par sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumiem.

IKT arhitektūras pārvaldība

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai.

Izstrādāts politikas ietekmes novērtēšanas indikatoru modelis valsts pārvaldes pakalpojumu un digitālās transformācijas politikas realizācijas uzraudzībai.

10.11.2020. noslēgts līgums par integrētu publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringu. Līguma ietvaros tiks veikti 3 pētījumu cikli, kas ietver valsts un pašvaldību iestāžu digitālās transformācijas monitoringu, VPVKAC izpēti, Latvijas iedzīvotāju aptauju par valsts pakalpojumu saņemšanu.

Sagatavots darba uzdevums portāla Latvija.lv uzlabojumu tehnisko specifikāciju izstrādei un risinājumu izstrādes iepirkuma atbalstam.

10.06.2020.

Uzsākta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.

AVIS  

Par AVIS izstrādi 10.06.2020 noslēgts darba uzdevums (līgums), kā arī VARAM tīmekļa vietnē izsludināti un publicēti grozījumi “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”.

VIRSIS

Sagatavots darba uzdevums VIRSIS 1. kārtā izveidotajiem reģistra papildinājumiem, lai nodrošinātu projekta PIKTAPS 1 īstenošanas gaitā konstatēto papildus valsts pārvaldes IKT pārvaldības prasību un vajadzību īstenošanu.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

Sabiedrības IKT izmantošanas iespēju veicināšanas ietvaros 27.01.2020. noslēgts līgums par tehniskās specifikācijas izstrādi plānotajam iepirkumam par sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanu.

IKT arhitektūras pārvaldība

Nodrošināta ERAF IKT projektu būtisko arhitektūras elementu pārvaldība un informēšana par to izmantošanu.

Nodrošināts atbalsts Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistra (VIRSIS) lietošanai.