18.9 °C, 3.4 m/s, 56.9 %

Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā

Sākumlapa DokumentiProjekti2021. gadsTehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā
Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā

 

2018.gada 18.decembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas pilsētas domi parakstīta vienošanās par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.10.1.3.0/18/TP/014 “Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas – Jelgavas pilsētas domes – kapacitātes paaugstināšanu, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu integrētu teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu atlasi Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

 

Projekta galvenās darbības:

1) Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases, t.sk. vērtēšanas, nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā – Jelgavas pilsētas pašvaldība deleģēšanas līguma izpildei izveidojusi ITI projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, kuras sastāvā no pašvaldības darbinieku vidus deleģēts komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un 2 komisijas locekļi – katrs ar balsstiesībām. Komisijas 3 locekļiem – komisijas priekšsēdētājas vietniecei, komisijas loceklei un komisijas sekretārei par darbu komisijā, kas ir papildus pienākumi ikdienā veicamajiem uzdevumiem pašvaldībā, plānota daļlaika noslodze projektā, atalgojumu par noslodzi projektā sedzot no projekta budžeta un tādējādi atvieglojot pašvaldības budžetu. Tāpat projekta budžeta ietvaros plānoti izdevumi projektu vērtēšanai nepieciešamo specifisko ekspertu piesaistei.

  

2) Projekta īstenošanas personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšana – no Revīzijas iestādes puses saņemti ieteikumi ITI komisijas locekļiem pilnveidot zināšanas un prasmes risku vadībā, par ētikas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem, līdz ar to projekta ietvaros tiks organizētas šādas apmācības pašvaldības pārstāvjiem ITI komisijā.

 

Projektā plānotie rezultāti:

  • darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē tehniskā palīdzība – 0,9 pilnas slodzes ekvivalents;
  • Kohēzijas politikas fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas piedalījušās apmācībās – 4 personas.

Kopējās projekta plānotās izmaksas: 65 000,00 EUR, t.sk. 55 250,00 EUR (85%) – Eiropas Sociālā fonda finansējums un 9750,00 EUR (15%) – valsts budžeta finansējums.

 

Projekta plānotais ilgums: 27 mēneši – no 2019.gada janvāra līdz 2021.gada 31.martam.

 

 

Projekta aktualitātes uz 31.03.2021.

 

Laika periodā no 01.01.2021. – 31.03.2021. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju (turpmāk – ITI) projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros:

  • izvērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2021.gada 15.janvārī iesniegto atkārtoti precizēto projekta iesniegumu Nr.4.2.2.0/20/I/005 “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana”, lemjot par projekta iesniegumam izvirzīto nosacījumu izpildi un projekta iesnieguma apstiprināšanu. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2021.gada 2.martā parakstīja atzinumu par projekta iesniegumam izvirzīto nosacījumu izpildi, un 2021.gada 25.martā noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu;
  • izvērtējusi Jelgavas pilsētas domes 2021.gada 15.februārī iesniegto atkārtoti precizēto projekta iesniegumu Nr.4.2.2.0/19/I/007 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana”, lemjot par projekta iesniegumam izvirzīto nosacījumu izpildi un projekta iesnieguma apstiprināšanu. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2021.gada 23.martā parakstīja atzinumu par projekta iesniegumam izvirzīto nosacījumu izpildi, un 2021.gada aprīlī plānots noslēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu;
  • vērtējusi 2021.gada 30.janvārī iesniegto precizēto projekta iesniegumu Nr.4.2.2.0/20/I/003 “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana”, 2021.gada 1.aprīlī lemjot par projekta iesnieguma atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu, un nosakot, ka projekta iesniedzējs divu mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas iesniedz precizētu projekta iesniegumu. Šis projekts ir pēdējais komisijas vērtēšanā esošais ITI projekts, pēc kura izvērtēšanas komisija beigs darbu.

Kopumā šajā laika periodā notikušas trīs komisijas sēdes rakstiskās procedūras kārtībā.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Tālrunis 63005485