3.5 °C, 5.2 m/s, 90.1 %

“Kontakts Jelgavā”

Sākumlapa DokumentiProjekti2022. gads“Kontakts Jelgavā”
“Kontakts Jelgavā”

djjb.jpg

 

Veiksmīgi noslēdzies  jauniešu līdzdalību veicinošs projekts  “Kontakts Jelgavā”

 

Lai veicinātu jauniešu pilsonisko līdzdalību, iesaisti lēmumu pieņemšanā, aktīvu un atbildīgu rīcību, Jelgavas valstspilsētā īstenots projekts “Kontakts Jelgavā”, kurā veiksmīgi iesaistījās četras Jelgavas valstspilsētas pašvaldības skolas – Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola un Jelgavas 4. vidusskola.

 

Projekta aktivitātes tika vērstas uz Jelgavas valstspilsētas skolu pašpārvalžu dalībnieku prasmju, iemaņu, zināšanu, vērtību un attieksmes attīstību, kas ir nozīmīgs pamats jauniešu līdzdalības veicināšanā.  

 

Projekta “Kontakts Jelgavā” īstenošanas rezultātā  tika sasniegti projekta mērķi un ieplānotās aktivitātes. Ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes organizētajiem pasākumiem ir  sasniegts projektā uzstādītais mērķis –  izzinātas ikviena skolēnu pašpārvaldes dalībnieka spējas un prasmes, vēlmes un mērķi, pilnveidots skolēnu pašpārvaldes darbs tā, lai visi dalībnieki ir spējīgi darboties mērķtiecīgi un motivēti kā viena komanda, ir apgūta prasme veiksmīgi un efektīvi sadalīt pienākumus un ir apzināta atbildība par noteiktām sfērām, stiprinot JVĢ skolas pašpārvaldes attīstību, sekmējot izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību.

 

Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde organizēja:

 • 1 Improvizācijas teātri, jauniešu talantu “izvilkšanu”
 • 1 Saliedēšanās un prasmju izzināšanas aktivitāti;
 • 1 Nodarbību/diskusiju ciklu (3 nodarbības/diskusijas) par jauniešiem aktuālām tēmām:

     1. Kādu dzīvi izvēlos dzīvot?;

     2. Sarunāties – tā ir dzīves māksla;

     3. Veiksmīgas komandas pamati;

 • Jauniešu organizēto pasākumu afišu un plakātu veidošanu, publicēšanu.

Ar Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes organizētiem pasākumiem ir sasniegts projektā uzstādītais mērķis: skolēni ir pacēluši personīgo iespēju līdzdalības kompetences, prasmju/iemaņu, zināšanu, vērtību un attieksmju attīstību pilnveidošanā, kas ir nozīmīgs pamats jauniešu pilsoniskas līdzdalības, lēmumu pieņemšanas iesaistē, aktīvas un atbildīgas pozīcijas nodrošināšanā, ka arī katrs projekta aktivitāšu dalībnieks ir palielinājis savu personīgo  iespēju, būt izvēlētam darbībai nākamajā skolēnu pašpārvaldē.

 

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde  organizēja:

 • 2 darba grupas sapulces;
 • 1 aptaujas anketu skolēnu vajadzību un labbūtības noskaidrošanai un  saņemto datu apstrādi;
 • 3 dinamiskās mācību nodarbības: “Zini savas stiprās puses!”, “Komunikācija un darbs komandā”, “Ideju ģenerēšana”
 • 1 pasākumu cikla noslēguma kopsapulci.

Ar Jelgavas 4. vidusskolas skolēnu pašpārvaldes organizētiem pasākumiem ir sasniegts projektā uzstādītais mērķis: saliedēta un motivēta skolas pašpārvalde; skolēnu pašpārvaldē iesaistīti citi jaunieši, kas līdz šim skolēnu pašpārvaldē nebija iesaistīti, skolu klašu kolektīvos popularizētas saliedēšanās aktivitātes, izveidots videomateriāls par skolēnu pašpārvaldes saliedētības veicināšanu.

 

Jelgavas 4. vidusskolas skolēnu pašpārvalde  organizēja:   

 • 2 pašpārvaldes saliedēšanās aktivitātes;
 • 1 pašpārvaldes saliedēšanās un pieredzes popularizēšanas aktivitāti 9.-12.klašu kolektīvos;
 • 1 video materiāla izveidi par pašpārvaldes saliedēšanas un sadarbošanās iespējām, sk. ŠEIT.

Ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēnu pašpārvaldes organizētiem pasākumiem ir sasniegts projektā uzstādītais mērķis – uzlabota komunikācija un uzticības līmenis starp skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem, kas palīdzēja saliedēt stipru un lemtspējīgu komandu. Aktivitāšu laikā ir  atklātas katra pašpārvaldes dalībnieka prasmes un spējas, veicināta pašpārvaldes dalībnieku psihoemocionālā stāvokļa uzlabošana, apzinātas pašpārvaldes kopīgās vērtības, sekmēta skolēnu aktīva pilsoniska līdzdalība,  veidots kopīgs komandas gars, veicināts pašpārvaldes produktīvais darbs un pēctecība.

 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēnu pašpārvalde organizēja:

 • 1 piedzīvojuma spēli/ komandas kvestu “Zelta Armijas Eliksīrs”
 • 1 skolēnu pašpārvaldes komandas saliedēšanas aktivitāti ar koučinga metodēm.

Projekts “Kontakts Jelgavā” ietekmējis gan projekta tiešo mērķa grupu, kas ir ap 1000 personām: jaunieši, skolēnu pašpārvaldes locekļi un atbalsta personāls, skolu administrācija u.c., gan netiešo – ap 5000 personām. Sabiedrība uzzināja par projekta īstenošanu un rezultātiem no publikācijām skolu mājās lapās un ar sociālo tīklu palīdzību. Projekta aktivitāšu dalībnieku vidū ir bijuši arī skolu jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām: jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem u.c.

 

Projekts “Kontakts Jelgavā” (Līguma Nr.: VP2022/3-10., 15.08.2022.) tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 4000 eiro. Projekts tika īstenots laika posmā no 2022. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim.

 

 

15.08.2022. 

 

Uzsākts jauniešu līdzdalību veicinošs projekts  “Kontakts Jelgavā”

 

Jauniešu pilsoniskās līdzdalības, iesaistes lēmumu pieņemšanā un aktīvas un atbildīgas rīcības veicināšanai Jelgavas pilsēta īsteno projektu “KONTAKTS JELGAVĀ”, kurā iesaistījušās vairākas Jelgavas pilsētas skolas – Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola un Jelgavas 4. vidusskola.

 

Pojekta aktivitātes ir vērstas uz Jelgavas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieku prasmju, iemaņu, zināšanu, vērtību un attieksmes attīstību, kas ir nozīmīgs pamats jauniešu līdzdalības veicināšanā.

 

Projektā tiek izvirzīti  četri sasniedzamie mērķi:

 

 • veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību kompetences pilnveidošanu un sekmēt prasmju un iemaņu, zināšanu, vērtību un attieksmju attīstību, kas ir nozīmīgs pamats jauniešu pilsoniskas līdzdalības, iesaistes lēmumu pieņemšanā, aktīvas un atbildīgas pozīcijas nodrošināšanā;
 • mudināt un sniegt atbalstu skolu līdzšinējās pašpārvaldes darbības izvērtēšanā, veicinot jaunu dalībnieku iesaisti un veidojot uz iepriekšējās darbības analīzi balstītu jaunu pašpārvaldes darbības plānu, kā arī sagatavot īstermiņa un ilgtermiņa piedāvājumus dažādu jautājumu risināšanā skolēnu pašpārvaldes ilgtspējīgai attīstībai;
 • veicināt saliedētību Jelgavas valstspilsētas izglītības iestādēs, uzlabojot psiholoģisko  un emocionālo vidi;
 • uzlabot sadarbību starp izglītojamajiem un izglītības iestāžu atbalsta personām, pedagogiem un skolas administrāciju.

Projektā “Kontakts Jelgavā” plānotais iesaistīto skaits – aptuveni 300 personas – jaunieši, skolēnu pašpārvaldes locekļi un atbalsta personāls, skolu administrācija u.c., projekta izpildes gaitā kopumā iesaistot ap 5000 personām.

 

Projekts “Kontakts Jelgavā” (Līguma Nr.: VP2022/3-10., 15.08.2022.) tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 4000 eiro. Projekts tiek īstenots laika posmā no 2022. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim.