18.1 °C, 2.9 m/s, 85.2 %

Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā

Sākumlapa DokumentiProjekti2022. gadsTehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā
Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā

111.jpg

Projekta Nr.5.6.2.0/22/I/009 

Projekta mērķis ir Lielupes industriālas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši Jelgavas valstspilsētas attīstības programmā noteiktajam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu Jelgavas valstspilsētā.

Projekta darbības:

1.Ceļu infrastruktūras pilnveide:
1.1.Ceļa daļas izbūve:
1.1.1. Rubeņu ceļa piebraucamā ceļa izbūve;
1.1.2. Jaunveidojamās ielas no Prohorova ielas līdz Rubeņu ceļam izbūve.
1.2.Inženiertehnisko komunikāciju izbūve / pārbūve (lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, elektroapgādes ārējo tīklu pārbūve, elektroapgādes ārējo tīklu – apgaismojuma izbūve, pašvaldības elektronisko sakaru tīklu izbūve).
2.Degradētās teritorijas potenciāla attīstīšanai nepieciešamo industriālo pieslēgumu ierīkošana un ar to saistītās jaudas palielināšana (ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīkli).
2. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.
3. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Kopējās projekta izmaksas ir 1 631 930,67 euro, no tām 1 202 192,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 53 037,88 euro  ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 376 700,79 euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansējums, tai skaitā 29 007,97 euro, ir neattiecināmās izmaksas.

Īstenojot projektu, tiks uzlabota divu ielu posmu satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūra 510 metru garumā, veicinot bijušā Lielupes industriālā parka teritorijas pieejamību un uzņēmējdarbības attīstību, kā rezultātā

  • komersanti, kas gūs labumu no investīcijām infrastruktūrā, izveidos 41 jaunu darba vietu;
  • no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 775 400,00 euro apmērā;
  • atjaunota degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās 0,59 ha platībā.

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošana Nr. 5.6.2.0/22/I/009 starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas valstspilsētas pašvaldību ir parakstīta 2022. gada 12. decembrī.

 

Projekta darbību īstenošanas laiks ir līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

Projekta aktualitātes:

 

18.12.2023

Būvdarbi objektā turpinās. Ir izbūvēti inženiertīkli, kas ietver jauna ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un ārējā apgaismojuma izbūvi.

Pabeigta Rubeņu ceļa piebraucamā ceļā un jaunveidojamās ielas no Prohorova ielas līdz Rubeņu ceļam konstruktīvo kārtu būvniecība un apmaļu uzstādīšana. Uzsākti bruģēšanas darbi.

 

05.07.2023

Pēc atklāto konkursu noslēguma un līgumu parakstīšanas ar būvdarbu veicēju, būvuzraudzību un autoruzraudzību, veikti grozījumi pie Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.6.2.0/22/I/009 starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas valstspilsētas pašvaldību, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” personā, precizējot kopējās projekta izmaksas.

Kopējās projekta izmaksas ir 1 807 764,55 euro, no tām 1 185 276,90 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 39 970,05 euro  ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 582 517,60 euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansējums, tai skaitā 227 395,32 euro, ir neattiecināmās izmaksas.

13.06.2022.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.5.6.2.0/22/I/009 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” ietvaros ir noslēgusies atklāto konkursu Nr. JVP 2022/148/AK “Lielupes industriālā ceļu pārbūve, Jelgavā”, Nr. JVP 2022/155/AK “”Lielupes industriālā parka ceļu pārbūve, Jelgavā” būvdarbu būvuzraudzība” un sarunu procedūras Nr. JVP 2023/73/SP “Autoruzraudzība Lielupes industriālā parka ceļu pārbūvei Jelgavā” pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procedūra.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, būvdarbu veicējs objektā ir SIA “DSM Meistari”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “Jurēvičs un partneri” un autoruzraudzību SIA “3C”.

Būvobjektā ir uzsākti demontāžas darbi un apbraucamo pagaidu ceļu izbūves darbi.