23.4 °C, 1.1 m/s, 81.8 %

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldePakalpojumiPedagoģiski medicīniskā komisija
Pedagoģiski medicīniskā komisija

Jelgavas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija

Pašvaldības komisija:

1. Iesaka vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē), kuri rakstiski ir atļāvuši izvērtēt izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni, izglītojamam piemērotāko izglītības programmu, pamatojoties uz iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem;

2.  Sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
2.1. vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
2.2. jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
2.3. speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem līdz 9. klasei; ar mācīšanās traucējumiem traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 6. klasei.

3.  Ja nepieciešams, izvērtē jebkura vecuma izglītojamā, kurš izglītojas atbilstoši speciālās izglītības programmai, iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās izglītības programmai;

4.  Veicina izglītojamo ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem vai somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamo ar redzes vai dzirdes traucējumiem integrēšanu un iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs;

5.  Konsultē pedagogus, vecākus un citas personas jautājumos, kas saistīti ar speciālo izglītību;

6.  Izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz atzinumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību mājās;

7.  Analizē attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu pieredzi izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanā;

8.  Koordinē pašvaldības izglītības iestāžu speciālās izglītības skolotāju, logopēdu un psihologu darbu;

9.  Savā darbībā ievēro valsts komisijas ieteikumus un norādījumus;

10.  Nodrošina atbalstu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā.

Pašvaldības komisija ir tiesīga:

1.  Ieteikt izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi ārstniecības iestādē;

2.  Ja nepieciešams, nosūtīt izglītojamo uz pārbaudi valsts komisijā;

3.  Uzaicināt piedalīties pašvaldības komisijas darbā ekspertus pedagoģiskos, psiholoģiskos un medicīniskos jautājumos;

4.  Pieprasīt no attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm informāciju par pašvaldības komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;

5.  Atbilstoši kompetencei pieņemt lēmumus, kas ir saistoši attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, un kontrolēt to izpildi.

Iesnieguma veidlapa